Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sữa chữa và vân hành máy điện

Được đăng lên bởi nguyenthinhiembt1997
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ñeà cöông söûa chöõa vaø vaän haønh maùy ñieän
Khoa Ñieän – Ñieän Töû – Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà Soá 8
- 1 -
Baøi 1
SUÛA CHÖÕA VAØ VAÄN HAØNH ÑOÄNG CÔ QUAÏT BAØN
I. Muïc ñích – yeâu caàu:
1. Muïc ñích:
- Veõ ñöôïc sô ñoà daây quaán quaït baøn.
- Coù kyõ naêng thaùo laép vaø söûa chöõa moät ñoäng cô quaït baøn .
- Bieát caùch ño vaø kieåm tra, xaùc ñònh caùc ñaàu daây noái daây cuûa quaït baøn.
2. Yeâu caàu:
- Yeâu caàu hoïc vieân thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.
- Yeâu caàu chaáp haønh nghieâm caùc quy taéc an toaøn .
II. Noäi dung :
1. Caáu taïo cuûa ñoäng cô ñieän quaït baøn thoâng duïng:
- Stato: Phaàn coá ñònh , taïo ra töø tröôøng quay, treân coù boá trí caùc cuoän daây chaïy
vaø cuoän daây ñeà ñaët leäch nhau moät goùc 90
0
. Thoâng thöôøng treân phaàn stato
naøy coøn ñöôïc boá trí theâm cuoän toác ñoä , quaán chung vôùi cuoän ñeà.(hình veõ)
- Roâ to laø loaïi roâto loàng soùc.(hình veõ)
- Boä ñieàu toác vaø xoay: bao goàm heä thoáng vít voâ taän vaø baùnh raêng, boá trí ôû
phía sau ñaàu quaït. Coøn heä thoáng coâng taéc ñieàu khieån toác ñoä quaït ñaët ôû phía
sau chaân ñeá.
2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän quaït baøn.
- Khi cho ñieän vaøo quaït thì töø tröôøng taïo bôûi hai cuoän chaïy vaø cuoän ñeà hôïp
thaønh töø tröôøng quay nhôø söï leäch pha cuûa caùc doøng ñieän I
A
, I
B
trong hai
cuoän. Töø tröôøng quay naøy taùc ñoäng leân roâto laøm phaùt sinh doøng ñieän öùng
chaïy trong roto.
- Doøng ñieän öùng döôùi taùc duïng cuûa töø tröôøng quay taïo ra moâ men quay laøm
quay roâto theo chieàu töø tröôøng quay.
- Sô ñoà daây quaán stato quaït baøn ( Z = 16, 2p = 4 ).
Đề cương sữa chữa và vân hành máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương sữa chữa và vân hành máy điện - Người đăng: nguyenthinhiembt1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương sữa chữa và vân hành máy điện 9 10 68