Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012

Được đăng lên bởi Thiên Thạch
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012
Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ ngành:
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU VÔ CƠ (60 52 90)
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU KIM LOẠI (60 52 91)
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP( 60 52 94)
Môn thi cơ sở: CƠ SỞ KHOA HỌC VẬT LIỆU
Đề thi tuyển sinh gồm 2 phần: Bắt buộc (6 điểm), tự chọn (4 điểm)

I) PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1) Cấu tạo nguyên tử và liên kết trong chất rắn
1.1 Cấu tạo nguyên tử
1.2 Các dạng liên kết trong chất rắn: dạng liên kết, lực liên kết, cấu trúc miền năng
lượng của chất rắn
2) Các khái niệm cơ bản về mạng tinh thể
2.1 Mạng tinh thể, ô cơ sở
2.2 Các phép đối xứng cơ bản,
2.3 Bảy hệ tinh thể và 14 ô mạng Bravais
2.4 Ký hiệu phương, mặt theo Miller
2.5 Khoảng cách mặt, độ lặp lại, góc giữa hai phương, phương –mặt
2.6 Cách xác định cấu trúc tinh thể
3) Cấu trúc
3.1 Cấu trúc có trật tự (cấu trúc tinh thể)
- Cấu trúc gồm các nguyên tử cùng loại: lập phương tâm khối, lập phương tâm
mặt, lục giác xếp chặt, kim cương, graphit
- Cấu trúc gồm các nguyên tử khác loại:
+ Dung dịch rắn, pha trung gian
+ Các hợp chất có liên kết ion: AB (NaCl, CsCl, ZnS; A mBn (CaF2, Cu2O);
AmBnXp (Perovskiste, Spinel)
+ Silicat ở trạng thái tinh thể
3.2 Khuyết tật trong tinh thể
- Nguyên nhân xuất hiện khuyết tật
- Khuyết tật điểm
1

- Khuyết tật đường
- Khuyết tật mặt và khuyết tật khối
- Ảnh hưởng của khuyết tật đến tính chất vật liệu
3.3 Cấu trúc không trật tự (vô định hình)
- Dấu hiệu nhiệt – vật lý phân biệt giữa trạng thái tinh thể và vô định hình: nhiệt
độ nóng chảy Tf và khoảng nhiệt độ biến mềm Tf - Tg
- Polyme: khối lượng phân tử, cấu hình, cấu trạng, phân loại, hình dạng mạch
polyme, cấu trúc vật lý, cấu trúc ngoại vi phân tử
4) Quá trình khuếch tán
- Cơ chế khuếch tán
- Khuếch tán ổn định: Định luật Fick I
- Khuếch tán không ổn định: Định luật Fick II
- Các yếu tố ảnh hưởng đến khuếch tán
5) Giản đồ pha
- Quy tắc pha, cân bằng pha
- Các loại giản đồ pha
+ Hệ 1 cấu tử
+ Hệ 2 cấu tử


Hòa tan vô hạn ở trạng thái lỏng, hòa tan vô hạn ở trạng thái rắn tạo

dung dịch rắn


Hòa tan vô hạn ở trạng thái lỏng, không hòa tan vào nhau ở trạng thái

rắn, tạo hổn hợp cùng tinh (eutectic)


Hòa tan vô hạn ở trạng thái lỏng, hòa tan có giới hạn ở trạng thái rắn, tạo

hổn hợp cùng tinh (eutectic)


Hòa tan vô hạn ở trạng thái lỏng, hòa tan có giới hạn ở trạng thái rắn, tạo

nên pha trung gian (pha điện tử, hợp chất hóa học…)


Hệ có chuyển biến đồng dạng



Hệ Fe- cacbon

+ Hệ 3 cấu tử
6. Quá trình c...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012
Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ ngành:
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU VÔ CƠ (60 52 90)
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU KIM LOẠI (60 52 91)
- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP( 60 52 94)
Môn thi cơ sở: CƠ SỞ KHOA HỌC VẬT LIỆU
Đề thi tuyển sinh gồm 2 phần: Bắt buộc (6 điểm), tự chọn (4 điểm)
I) PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1) Cấu tạo nguyên tử và liên kết trong chất rắn
1.1 Cấu tạo nguyên tử
1.2 Các dạng liên kết trong chất rắn: dạng liên kết, lực liên kết, cấu trúc miền năng
lượng của chất rắn
2) Các khái niệm cơ bản về mạng tinh thể
2.1 Mạng tinh thể, ô cơ sở
2.2 Các phép đối xứng cơ bản,
2.3 Bảy hệ tinh thể và 14 ô mạng Bravais
2.4 Ký hiệu phương, mặt theo Miller
2.5 Khoảng cách mặt, độ lặp lại, góc giữa hai phương, phương –mặt
2.6 Cách xác định cấu trúc tinh thể
3) Cấu trúc
3.1 Cấu trúc có trật tự (cấu trúc tinh thể)
- Cấu trúc gồm các nguyên tử cùng loại: lập phương m khối, lập phương tâm
mặt, lục giác xếp chặt, kim cương, graphit
- Cấu trúc gồm các nguyên tử khác loại:
+ Dung dịch rắn, pha trung gian
+ Các hợp chất liên kết ion: AB (NaCl, CsCl, ZnS; A
m
B
n
(CaF
2
, Cu
2
O);
A
m
B
n
X
p
(Perovskiste, Spinel)
+ Silicat ở trạng thái tinh thể
3.2 Khuyết tật trong tinh thể
- Nguyên nhân xuất hiện khuyết tật
- Khuyết tật điểm
1
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Người đăng: Thiên Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 9 10 638