Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐHCN QUẢNG NINH

ĐỀ CƯƠNG THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ

ĐỀ CƯƠNG THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ
BẬC ĐẠI HỌC
***
I. PHẦN LÝ THUYẾT
Câu 1: So sánh điểm giống, khác nhau giữa khí trời và khí mỏ?
Trả lời:
* Giống nhau: Khí trời và khí mỏ đều có thành phần là hỗn hợp nhiều loại khí O 2, N2, CO2,
khí trơ.
* Khác nhau:
- Khí mỏ có sự thay đổi về thành phần so với khí trời: Xuất hiện thêm các loại khí độc, khí
hại, khí nổ như CO, H2S, SO2, CH4,…và bụi mỏ.
- Khí mỏ có sự thay đổi về hàm lượng so với khí trời: Hàm lượng khí O 2 giảm, hàm lượng khí
độc, khí hại, khí nổ tăng.
Câu 2: Nêu các nguyên nhân sinh ra các loại khí độc, khí hại và đề xuất các biện pháp
làm giảm sự xuất hiện của các loại khí đó?
Trả lời:
* Các nguyên nhân sinh ra các loại khí độc, khí hại:
- Do người và thiết bị làm việc
- Do sự oxi hóa than và phân hủy vật liệu chống lò. Sự oxi hóa than thu oxi sinh ra khí CO 2
và H2S…
- Do nổ mìn: Khói mìn là hỗn hợp của các loại khí CO, CO 2, SO2 và các oxit nitơ NO, NO2,
N2O3…
- Do sự tàng trữ khí CO2, CH4 trong các vỉa than, chúng tích tụ ở các kẽ nứt của vỉa khi khai
thác thoát ra bầu không khí mỏ.
* Các biện pháp làm giảm sự xuất hiện của các loại khí độc, khí hại:
- Biện pháp thông gió
- Thả khí nén vào không gian đường lò
- Khoan các lỗ khoan phụt khí
- Nổ mìn với cân bằng oxi bằng 0
- Sử dụng bua nước để làm ẩm khối than vì các khí độc dễ tan trong nước
Câu 3:Cơ sở để xác định điểm làm việc hợp lý của quạt? Yêu cầu của điểm làm việc hợp
lý đó?
Trả lời:
* Cơ sở để xác định điểm làm việc hợp lý của quạt: Điểm làm việc hợp lý của quạt là giao
điểm giữa đường đặc tính công tác của quạt với đường đặc tính sức cản của mỏ
- Đường đặc tính sức cản mỏ: là đồ thị biểu diễn mối quan hệ h  R.Q 2 trên hệ trục tọa độ
hOQ.
- Đường đặc tính công tác của quạt: là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giũa hạ áp và lưu lượng
của quạt gió tạo ra trên hệ trục hOQ.

LỚP: KỸ THUẬT MỎ 3C

1

ĐHCN QUẢNG NINH

ĐỀ CƯƠNG THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ

* Yêu cầu của điểm làm việc hợp lý của quạt: Điểm làm việc hợp lý của quạt phải nằm trong
miền làm việc hợp lý của quạt; đảm bảo hạ áp và lưu lượng gió do quạt tạo ra lớn hơn hoặc
bằng hạ áp và lưu lượng gió yêu cầu của mỏ.
- Miền làm việc hợp lý của quạt là tập hợp các điểm công tác hợp lý trên họ các đường công
tác hợp lý của quạt và được giới hạn bởi các điều kiện sau:
+ Điều kiện kỹ thuật:  max
+ Điều kiện kinh tế:  min
+ Điều kiện kỹ thuật: h = 0,9. hmax
+ Điều kiện kinh tế:  0,6
Câu 4: Tại sao các mỏ thường sử dụng phương pháp thông gió đẩy để thông gió cho...
ĐHCN QUẢNG NINH ĐỀ CƯƠNG THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ
ĐỀ CƯƠNG THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ
BẬC ĐẠI HỌC
***
I. PHẦN LÝ THUYẾT
Câu 1: So sánh điểm giống, khác nhau giữa khí trời và khí mỏ?
Trả lời:
* Giống nhau: Khí trời khí mỏ đều thành phần hỗn hợp nhiều loại khí O
2
, N
2
, CO
2
,
khí trơ.
* Khác nhau:
- Khí mỏ sự thay đổi về thành phần so với khí trời: Xuất hiện thêm các loại khí độc, khí
hại, khí nổ như CO, H
2
S, SO
2
, CH
4
,…và bụi mỏ.
- Khí mỏ có sự thay đổi về hàm lượng so với khí trời: Hàm lượng khí O
2
giảm, hàm lượng khí
độc, khí hại, khí nổ tăng.
Câu 2: Nêu các nguyên nhân sinh ra các loại khí độc, khí hại đề xuất các biện pháp
làm giảm sự xuất hiện của các loại khí đó?
Trả lời:
* Các nguyên nhân sinh ra các loại khí độc, khí hại:
- Do người và thiết bị làm việc
- Do s oxi hóa than phân hủy vật liệu chống lò. Sự oxi hóa than thu oxi sinh ra khí CO
2
và H
2
S…
- Do nmìn: Khói mìn là hỗn hợp của các loại khí CO, CO
2
, SO
2
các oxit nitơ NO, NO
2
,
N
2
O
3
- Do sự tàng trữ khí CO
2
, CH
4
trong các vỉa than, chúng tích tụ các kẽ nứt của vỉa khi khai
thác thoát ra bầu không khí mỏ.
* Các biện pháp làm giảm sự xuất hiện của các loại khí độc, khí hại:
- Biện pháp thông gió
- Thả khí nén vào không gian đường lò
- Khoan các lỗ khoan phụt khí
- Nổ mìn với cân bằng oxi bằng 0
- Sử dụng bua nước để làm ẩm khối than vì các khí độc dễ tan trong nước
Câu 3:Cơ sở để xác định điểm làm việc hợp lý của quạt? Yêu cầu của điểm làm việc hợp
lý đó?
Trả lời:
* sở để xác định điểm làm việc hợp của quạt: Điểm làm việc hợp của quạt giao
điểm giữa đường đặc tính công tác của quạt với đường đặc tính sức cản của mỏ
- Đường đặc tính sức cản mỏ: đồ thị biểu diễn mối quan hệ
2
.QRh
trên hệ trục tọa độ
hOQ.
- Đường đặc tính công tác của quạt: đồ thị biểu diễn mối quan hệ giũa hạ áp u lượng
của quạt gió tạo ra trên hệ trục hOQ.
LỚP: KỸ THUẬT MỎ 3C
1
Đề cương thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương thông gió mỏ hầm lò 9 10 56