Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 3

Được đăng lên bởi khoai-tay-chien777
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề cương thực hành xử  lí ảnh buổi 3
Thc hành x lý nh - Tháng 10 năm 2013
Trn Nguyn Minh Thư (tnmthu@ctu.edu.vn ) 1
Bui 3: X lý nh cơ bn(tt) + X lý lân cn
1. Bài tâp
1. Biến đổi tuyến tính t chc đồ
Gi ý:
Xem li công thc biến đổi tuyến tính
Duyt qua tt c các đim nh, tìm giá tr min, max
Duyt qua giá tr các đim nh ln na, thay đổi giá tr các đim nh bng
công thc đã hc phn lý thuyết.
S dng nh Koala_Thieusang.jpg để có th thy rõ s thay đổi
2. Cân bng t chc đồ (histogram equalization)
Gi ý :
Xem li công thc cân bng t chc đồ
Duyt qua các pixel mt ln để tính t chc đồ h[x].
Chun hóa t chc đồ h[x] thành hn[x]
Tính hàm mt độ xác sut C[x].
Duyt qu các pixel mt ln na để tính giá tr đầu ra theo công thc phn
lý thuyết.
S dng nh Koala_Thieusang.jpg để có th thy rõ s thay đổi
II. X lý lân cn
1. Hướng dn thc hành
Viết đon chương trình để s dng b lc trung bình ci thin cht lượng nh.
Bước 1:
Viết code cho phép m hp hi hoi chn tên file và gán tên file vào ô
txtTenFile.
Bước 2:
Viết code x lý và hin th nh x lý. Duyt tng đim nh, thay thế giá tr
void MainWindow::on_btnChon_clicked()
{
QString fname =
QFileDialog::getOpenFileName(this,"open file");
if (fname.isEmpty())
return;
ui->txtTenFile->setText(fname);
}
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 3 - Trang 2
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 3 - Người đăng: khoai-tay-chien777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 3 9 10 857