Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG - KHÓA C10KX

Được đăng lên bởi ngoc-hoai-an-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG
NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG - KHÓA C10KX
1. Tên học phần
: Thực tập tốt nghiệp
2. Số đơn vị học trình
: 1 ĐVHT
3. Trình độ
: Sinh viên Cao đẳng Quản lý Xây dựng năm thứ 3
4. Phân phối thời gian : 04 tuần (từ ngày 13/5/2013 đến 08/6/2013).
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong các học phần cơ sở của khối ngành
và cơ sở ngành, chuyên ngành theo chương trình đào tạo.
6. Mục đích học phần
- Củng cố lại kiến thức của các môn học chuyên môn đã học tại trường.
- Học tập thực tế sản xuất kinh doanh nhằm nắm được một cách toàn diện những
vấn đề cơ bản về tổ chức quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật trong ngành xây dựng.
- Làm quen và đi sâu tìm hiểu, giải quyết cụ thể các nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật
trong ngành xây dựng cơ bản, rèn luyện kỹ năng để để bước đầu có thể tham gia một
số công việc như: Quản trị dự án; tổ chức điều hành sản xuất; lập kế hoạch sản xuất
kinh doanh (SXKD); lập dự toán xây dựng; lập và soạn thảo hồ sơ mời thầu, dự thầu;
phân tích đánh giá các mặt hoạt động SXKD; lập và thẩm định dự án đầu tư;...
7. Yêu cầu với sinh viên
-Thực hiện tốt các yêu cầu về kế hoạch, nội dung chương trình thực tập do Khoa
Kinh tế hướng dẫn và phổ biến.
-Mỗi sinh viên thực tập phải có sổ nhật ký thực tập ghi chép tất cả các tài liệu và
kiến thức thu thập được trong đợt thực tập. Sổ này phải nộp cùng với Báo cáo chuyên
đề thực tập.
- Chấp hành đúng các quy định về thời gian theo kế hoạch thực tập.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, kỷ
luật lao động và các quy định khác của Trường và cơ sở thực tập.
- Hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp đúng thời gian quy định.
- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của cơ quan nơi thực tập, rèn
luyện tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc.
8. Tài liệu tham khảo phục vụ thực tập tốt nghiệp:
- Hệ thống giáo trình bài giảng phục vụ học tập và giảng dạy chuyên ngành Quản
lý xây dựng và các tài liệu tham khảo khác.
- Hệ thống Báo cáo thực tập tốt nghiệp của các khóa trước lưu trên thư viện.
- Hệ thống tài liệu, báo cáo của đơn vị thực tập…
9. Cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
- Th.s. Trần Thị Quỳnh Như
- Ths. Nguyễn Nguyên Khang
- Ks. Trịnh Văn Cần
- Ks. Trần Thị Thiểm
10. Kiểm tra đánh giá thực tập tốt nghiệp: Căn cứ theo qui chế Đào tạo đại học và
cao đẳng hệ chính qui theo niên chế. Cụ thể:

1

- Hoạt động kiểm...
1
B XÂY DNG
CỘNGA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG Độc lập - Tự do - Hnh phúc
PYên, ngày 06 tháng 05 m 2013
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG
NGÀNH KINH TXÂY DỰNG - KHÓA C10KX
1. Tên hc phn : Thực tập tốt nghiệp
2. S đơn vị học trình : 1 ĐVHT
3. Trình độ : Sinh viên Cao đẳng Quản lýy dựng năm thứ 3
4. Phân phối thi gian : 04 tuần (từ ngày 13/5/2013 đến 08/6/2013).
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh vn phi hc xong các học phn cơ s của khối ngành
và cơ s ngành, chuyên ngành theo chương trình đào tạo.
6. Mục đích hc phần
- Củng cố lại kiến thức của các môn học chuyên môn đã hc tại trường.
- Hc tập thực tế sản xuất kinh doanh nhằm nắm được một cách toàn diện những
vấn đ cơ bản về tổ chức quản lý kinh tế, quản k thuật trong ngànhy dựng.
- Làm quen đi u tìm hiểu, giải quyết c thcác nghiệp vkinh tế - k thuật
trong ngành y dng bản, rèn luyện knăng để đớc đầu thể tham gia mt
scông việc như: Quản trị dự án; tchức điều hành sản xuất; lp kế hoạch sản xuất
kinh doanh (SXKD); lập dtoán xây dựng; lập và soạn thảo hồ mời thầu, dthầu;
phân tích đánh giá các mặt hoạt động SXKD; lập và thẩm định dự án đầu tư;...
7. Yêu cầu với sinh viên
-Thc hiện tốt các yêu cầu về kế hoạch, nội dung chương trình thực tập do Khoa
Kinh tế hướng dẫn và phổ biến.
-Mỗi sinh viên thực tập phải có sổ nhật thực tập ghi chép tất cả các tài liu và
kiến thức thu thập được trong đợt thực tập. Snày phải nộp cùng với Báo cáo chuyên
đề thc tập.
- Chấp hành đúng các quy định về thời gian theo kế hoạch thực tập.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách và pháp luật của Nhàớc, nội quy, k
lut lao động và các quy định kc của Trường và cơ sở thực tập.
- Hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp đúng thời gian quy định.
- Chấp hành nghiêm chnh mọi nội quy, quy định của quan nơi thực tập, rèn
luyn tác phong làm vic khoa học, nghiêm túc.
8. Tài liệu tham kho phục vụ thực tập tốt nghiệp:
- Hệ thống giáo trình bài giảng phục vụ học tập và giảng dạy chuyên nnh Quản
lý xây dng và các tài liệu tham khảo khác.
- Hệ thống Báo cáo thực tập tốt nghiệp của các khóa trước lưu trên thư viện.
- Hệ thống tài liệu, báo cáo của đơn vị thực tập…
9. n bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
- Th.s. Trn Thị Qunh Như
- Ths. Nguyễn Nguyên Khang
- Ks. Trịnh Văn Cần
- Ks. Trần Thị Thiểm
10. Kiểm tra đánh giá thực tập tốt nghiệp: Căn ctheo qui chế Đào tạo đại học và
cao đng h chính qui theo niên chế. Cụ thể:
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG - KHÓA C10KX - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG - KHÓA C10KX - Người đăng: ngoc-hoai-an-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG - KHÓA C10KX 9 10 173