Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương TTL

Được đăng lên bởi hoang-lan-94-tb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG TTL
Câu 1: Khái niệm,nguyên lý phân chia,phạm vi, điều kiện áp dụng tuyển trọng lực?
a) Tuyển trọng lực là j? nguyên lý phân chia?
b)Giới hạn trên về mặt cỡ hạt đưa tuyển các máy huyền phù hiện đang áp dụng
ở Quảng Ninh:
c)Ảnh hưởng của mùn than đến kết quả tuyển huyền phù?
d)những đối tượng khoáng sản nào sau đây có thể áp dụng tuyển trọng lực? giải
thích?
e)Điều kiện áp dụng phương pháp tuyển trọng lực
f)Than mùn có áp dụng tuyển trọng lực không
Câu 2: a)Các tính chất của môi trường tuyển trọng lực và yêu cầu đối với môi
trường tuyển trọng lực? Ảnh hưởng của các tính chất đó đến kết quả tuyển trọng
lực?
b) Có ý kiến cho rằng cỡ hạt càng lớn càng dễ tuyển trọng lực? đúng hay sai?
c) KLR của môi trường càng dễ tuyển trọng lực đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: a) Trở lực của môi trường tác dụng lên hạt khoáng phụ thuộc vào các yếu tố
nào? Một hạt khoáng chuyển động trong môi trường sẽ chịu tác dụng của những
dạng trở lực nào?
b) Hãy làm sáng tỏ : trở lực phụ thuộc vào hình dạng hạt , trạng thái bề mặt và vị trí
của hạt khoáng ?
c) Trở lực tác dụng vào hạt khoáng có phải là giá trị không đổi trong quá trình hạt
chuyển động trong môi trường không?
Câu 4:a) Thế nào là tốc độ rơi cuối cùng , rơi vướng mắc, hiện tượng rơi đều của
hạt khoáng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ rơi của hạt khoáng trong môi
trường?
b) hệ số rơi đều càng lớn càng dễ tuyển đúng hay sai? Vì sao?
c) tại sao phải xác định tốc độ rơi của môi trường?

d )Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ rơi của hạt khoáng trong môi trường:
Câu 5: a)Nếu các phương pháp đánh giá tính khả tuyển?
b)Tại sao nói than nguyên khai có đường độ tro nguyên tố càng dốc càng dễ tuyển?
TUYỂN HUYỀN PHÙ
Câu 1:Môi trường tuyển huyền phù là gì, đặc điểm của mtrg tuyển huyền phù?
Nguyên lý phân chia hk trong quá trình tuyển huyền phù?
Câu 2:Phạm vi ứng dụng và ưu,nhược điểm của mtrg tuyển huyền phù?
Câu 3:Các tính chất của môi trường tuyển huyền phù?
Câu 4: Các biện pháp làm tăng độ ổn định của huyển phù?
Câu 5: Yêu cầu đối với chất nặng?
Câu 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển huyền phù ?
Câu 7:So sánh các quá trình tuyển trọng lực
Câu 8:Thế nào là than khó tuyển?taị sao than khó tuyển lại tuyển huyền phù?
Câu 9: Lập phương án tuyển quặng đối tượng?
Câu 10: Các tính chất của manhetit dùng để pha huyền phù tuyển than
Câu 11: Mục đích, ý nghĩa của việc thu hồi - tái sinh huyền phù
Câu 12: Các phương pháp tái sinh chất nặng
Câu 13: Các câu hỏi phụ
1.Thế nào là tuyển sơ bộ đối với quặng?
2.Cỡ hạt vật liệu đưa tu...
ĐỀ CƯƠNG TTL
Câu 1: Khái niệm,nguyên lý phân chia,phạm vi, điều kiện áp dụng tuyển trọng lực?
a) Tuyển trọng lực là j? nguyên lý phân chia?
b)Giới hạn trên về mặt cỡ hạt đưa tuyển các máy huyền phù hiện đang áp dụng
ở Quảng Ninh:
c)Ảnh hưởng của mùn than đến kết quả tuyển huyền phù?
d)những đối tượng khoáng sản nào sau đây có thể áp dụng tuyển trọng lực? giải
thích?
e)Điều kiện áp dụng phương pháp tuyển trọng lực
f)Than mùn có áp dụng tuyển trọng lực không
Câu 2: a)Các tính chất của môi trường tuyển trọng lực và yêu cầu đối với môi
trường tuyển trọng lực? Ảnh hưởng của các tính chất đó đến kết quả tuyển trọng
lực?
b) Có ý kiến cho rằng cỡ hạt càng lớn càng dễ tuyển trọng lực? đúng hay sai?
c) KLR của môi trường càng dễ tuyển trọng lực đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: a) Trở lực của môi trường tác dụng lên hạt khoáng phụ thuộc vào các yếu tố
nào? Một hạt khoáng chuyển động trong môi trường sẽ chịu tác dụng của những
dạng trở lực nào?
b) Hãy làm sáng tỏ : trở lực phụ thuộc vào hình dạng hạt , trạng thái bề mặt và vị trí
của hạt khoáng ?
c) Trở lực tác dụng vào hạt khoáng có phải là giá trị không đổi trong quá trình hạt
chuyển động trong môi trường không?
Câu 4:a) Thế nào là tốc độ rơi cuối cùng , rơi vướng mắc, hiện tượng rơi đều của
hạt khoáng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ rơi của hạt khoáng trong môi
trường?
b) hệ số rơi đều càng lớn càng dễ tuyển đúng hay sai? Vì sao?
c) tại sao phải xác định tốc độ rơi của môi trường?
Đề cương TTL - Trang 2
Đề cương TTL - Người đăng: hoang-lan-94-tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương TTL 9 10 791