Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tuyển dụng 2013

Được đăng lên bởi Hiển Râu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VƢC I

ĐỀ CƢƠNG TUYỂN DỤNG 2013

Tháng 07, 2013

[ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG 2013]

PHẦN I – HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
1. SỢI VÀ CÁP SỢI QUANG
1.1.

Sợi quang và cáp sợi quang

1.2.

Các thông số sợi quang:





2.

Suy hao sợi quang
Tán sắc trong sợi quang
Dải thông của sợi quang
Bƣớc sóng cắt

THIẾT BỊ THU, PHÁT QUANG
2.1. Nguyên lý biến đổi quang điện
2.1. Diode phát quang
2.2. Diode thu quang
2.4. Độ nhạy thu

3. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRONG THÔNG TIN QUANG
4. KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI ERBIUM
4.1. Cấu trúc và hoạt động
4.2. Khuếch đại trong bộ khuếch đại pha tạp Erbium
4.3. Phổ khuếch đại
4.4. Nhiễu trong bộ khuếch đại
4.5. Các ứng dụng của EDFA
4. KĨ THUẬT BÙ TÁN SẮC
5.1. Ảnh hƣởng của bù tán sắc đến hệ thống truyền dẫn quang
5.2.

Các kĩ thuật bù tán sắc

6. HỆ THỐNG PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ(SDH) VÀ CẬN ĐỒNG BỘ(PDH)

6.1.
6.2.
6.3.

Khái niệm
Phân cấp hệ thống
Sơ đồ khối bộ ghép kênh

7. TRUYỀN TẢI QUANG OTN (OTICAL TRANSPORT NETWORK)

7.1.
7.2.

Khái niệm và mô hình phân cấp OTH
Cấu trúc giao diện OTN

Page 2

[ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG 2013]
7.3.
7.4.

Nguyên tắc ghép kênh
Mào đầu, chức năng các lớp và tín hiệu maintenance.

8. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG DWDM
8.1. Khái niệm
8.2. Các thành phần trong hệ thống DWDM
8.3. Phân lớp trong hệ thống DWDM
9. CHUYỂN MẠCH QUANG
9.1. Chuyển mạch kênh quang
9.2. Chuyển mạch nhãn G.MPLS
9.3. Chuyển mạch bảo vệ
10. ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƢỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG(RWA)
10.1. Các thuật toán định tuyến
10.2. Các phƣơng pháp gán bƣớc sóng
10.3. Ứng dụng của RWA trong thiết kế mạng quang
11. CÔNG NGHỆ IP OVER DWDM
11.1. Kiến trúc IP/DWDM
11.2. Định tuyến theo bƣớc sóng
11.3. Điều khiển mạng và quản lý mạng
12. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
12.1. Các chỉ dẫn thiết kế
12.2. Quỹ công suất
12.3. Suy hao trong hệ thống
12.4. Cấu trúc
12.5. Topo và các phƣơng thức bảo vệ
13. QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG (TNM)
13.1. Khái niệm
13.2. Kiến trúc chức năng, vật lý, logic
13.3. Các chức năng quản lý
12.4. Giao thức quản lý mạng SNMP

VTN1

Page 3

[ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG 2013]

PHẦN II – KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUYỂN MẠCH
1.

Kiến thức về báo hiệu
Mô hình phân lớp báo hiệu SS7

2.

3.

1.2

Mô hình phần lớp của mạng báo hiệu SS7 over IP

1.3.

Chức năng của các phân tử trọng mạng báo hiệu SS7

1.4.

Mô tả các mảng tin cơ bản của báo hiệu SS7

Mạng Đồng bộ
2.1.

Các mô hình mạng đồng bộ TDM và IP

2.2.

Chức năng của các phân tử trọng mạng đồng bộ TDM và IP

2.3.

Các tiêu chuẩn đánh giá của mạng đồng bộ T...
CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VƢC I
ĐỀ CƢƠNG TUYỂN DỤNG 2013
Tháng 07, 2013
Đề cương tuyển dụng 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tuyển dụng 2013 - Người đăng: Hiển Râu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương tuyển dụng 2013 9 10 518