Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi duc-hoang-minh
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 14285 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051
Bài 1: Ngôn ngữ C – Trình dịch Keil C
I. Ngôn ngữ C cho vi điều khiển
1, Giới thiệu ngôn ngữ C
Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ngữ lập trình được sử dụng
thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao là các ngôn ngữ gần vơi ngôn ngữ con người hơn, do đó việc lập
trình bằng các ngôn ngữ này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Có thể kể đến một số ngôn
ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn ngữ này
thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên cứu các tập lệnh
và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng sẽ được
một phần mềm trên máy tính gọi là trình biên dịch (Compiler) chuyển sang dạng hợp ngữ
trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của bộ
vi điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho trước sẽ xây
dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất thời gian tìm hiểu
kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình đã xây dựng trước đó
cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một phần.
2. Ngôn ngữ C
2.1 Kiểu dữ liệu
2.1.1 Kiểu dữ liệu trong C
Kiểu
Char
Unsigned char
Int
Unsigned int
Long
Unsigned long
Float

Số Byte
1
1
2
2
4
4
4

Khoảng giá trị
-128 – +127
0 – 255
-32768 - +32767
0 - 65535
-2147483648 - +2147483647
0 – 4294697295

* Khai báo biến:
- Cú pháp: Kiểu_dữ_liệu Vùng_nhớ Tên_biến _at_ Đia_chỉ;
Ví dụ:
Unsigned char data x;
- Khi khai báo biến có thể gán luôn cho biến giá trị ban đầu.
Ví dụ:
Thay vì: unsigned char x;
x = 0;
Ta chỉ cần: unsigned char x = 0;
- Có thể khai báo nhiều biến cùng một kiểu một lúc.
Ví dụ: unsigned int x,y,z,t;
- Chỉ định vùng nhớ: từ khoá “Vùng_nhớ” cho phép người dùng có thể chỉ ra vùng nhớ sử
dụng để lưu trữ các biến sử dụng trong chương trình. Các vùng nhớ có thể sử dụng là:
CODE, DATA, DATAB, IDATA, PDATA, XDTA. Khi không khai báo vùng nhớ trình dịch
Keil C sẽ mặc định đó là vùng nhớ DATA.
Vùng nhớ
CODE
DATA
BDATA
IDATA
PDATA
XDATA

Ý nghĩa
Bộ nhớ mã nguồn chương trình
Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte thấp của RAM trong vi điều khiển
Bộ nhớ dữ liệu có thê định địa chỉ bit, nằm trong vùng nhớ DATA
Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte cao của RAM trong vi điều khiển chỉ có ở một
số dòng vi điều khiển sau này
Bố nhớ d...
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051
Bài 1: Ngôn ngữ C – Trình dịch Keil C
I. Ngôn ngữ C cho vi điều khiển
1, Giới thiệu ngôn ngữ C
Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ng lập trình được s dụng
thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao các ngôn ng gần vơi ngôn ngcon người hơn, do đó việc lập
trình bằng các ngôn ngnày trở nên dễ dàng đơn giản hơn. thể kể đến một số ngôn
ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn ngữ này
thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên cứu các tập lệnh
và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng sẽ được
một phần mềm trêny tính gọi trình biên dịch (Compiler) chuyển sang dạng hợp ngữ
trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc v cấu trúc của bộ
vi điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho trước sxây
dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất thời gian tìm hiểu
kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình đã xây dựng trước đó
cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một phần.
2. Ngôn ngữ C
2.1 Kiểu dữ liệu
2.1.1 Kiểu dữ liệu trong C
Kiểu Số Byte Khoảng giá trị
Char 1 -128 – +127
Unsigned char 1 0 – 255
Int 2 -32768 - +32767
Unsigned int 2 0 - 65535
Long 4 -2147483648 - +2147483647
Unsigned long 4 0 – 4294697295
Float 4
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 - Người đăng: duc-hoang-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Đề cương ứng dụng lập trình C cho vi điều khiển 8051 9 10 543