Ktl-icon-tai-lieu

Để kiểm tra giữa kì môn kĩ thuật điện

Được đăng lên bởi napoleong1112
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI

6 7 3 4
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho : i1  t   8,5 2.sin  50t  53o13  [A] ; i2  t   4 2.sin  50t  90o  [A] ;

i3  t   20 2.sin  50t  36o87  [A] ; uac  t   32 2.sin  50t  45o  [V] ; Z ab  2 [  ]

CÂU O1: Áp uba  t  là: [V]



C./ 32.sin  50t  45 
A./ 32.sin 50t  22 5



2.sin  50t  22 5 

o

B./ 32 2.sin 50t  45

o

D./ 32

o

B./ (724 534j)
D./ (742+ 534j)

uac  t 

i3  t 
i4  t 

i5  t 

CÂU O3: Dòng Hiệu Dụng Ica qua Nguồn Áp là: [A]

A./ 25

B./ 24

C./ 23

CÂU O4: Công suất tác dụng tiêu thụ bởi R3 là : [W]

B./ 518

C./ 515

D./ 512

C./ 36

D./ 36

H1

Uab

D./ 22

BÀI 2 (H2): Cho E1 = 96 V ; E2 = 32 V ;
R1 = 12  ; R2 = 24 Ω ; R3 = 8 Ω ; R4 = 8 Ω

A./ 521

i2  t 

Z ab

o

CÂU O2:Công Suất Phức phát bởi Nguồn Dòng là: [VA]

A./ (724 + 543j)
C./ (742  543j)

i1  t 

R1

E1

R2

R3

R4

E2

CÂU O5: Áp Uab là: [V]

A./ 48

B./ 48

H2

CÂU O6: Dòng Ida qua Nguồn Áp E1 là: [A]

A./ 12

B./ 8

C./ 10

D./ 6

BÀI 3 (H3): Cho: XL = 16  ; XC = 4  ; R5 = 12  ;
R6 = 3  ; và u  t   U 2.sin  t  [V]
CÂU O7: Nếu Tải T tiêu thụ 540 W thì Áp U là : [V]

A./ 45

B./ 50

C./ 55

D./ 60

XL

R5

i t 

u t 

CÂU O8: Hệ Số Công Suất của T là:

H3

A./ 0,871 trễ B./ 0,871 sớm C./ 0,781 sớm D./ 0,781 trễ
BÀI 4 (H4): Cho mạch 3 pha gồm : nguồn áp 3 pha


cân bằng, thứ tự thuận, đấu Y với Uan  225  0o [V] ;
tổng trở đường dây không đáng kể Zdaây  0    ; hai tải
3 pha cân bằng , đấu Y lần lượt có các tổng trở pha là:
Zp1  9  12j    ; Zp 2  16  12j   

B./ 19,25

C./ 18,50

D./ 17,50

CÂU 10: Công Suất Phức Tổng tiêu thụ bởi haiTải 3 pha là: [kVA]

A./ (12,51  4,35j)

B./ (12,15  3,54j)





Uan

C./ (11,15  3,45j)

KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2011 – 2012 – LỚP DỰ THÍNH

Zp1

IaA



Zp1

Ubn


Zp1

Ucn
Zp2

CÂU O9: Dòng dây hiệu dụng IaA là: [A]

A./ 18,75

XC

R6

Zp2

Zp2
H4

D./ (15,12  4,53j)
ĐỀ 6734

SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI

6 7 9 8
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho : i1  t   8 2.sin  10t  36o87  [A] ; i2  t   6 2.sin  10t  90o  [A] ;

i3  t   10 2.sin  10t  53o13  [A] ; uab  t   100 2.sin  10t  13o36  [V]

CÂU O1: Dòng i4(t) là: [A]



A./ 20.sin 10t  28o74







B./ 14,142 2.sin 10t  28o74
...
KIM TRA GIA K HC K 1 – NIÊN KHÓA 2011 – 2012 – LP D THÍNH ĐỀ 6734
SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI
6734
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho :
o
1
it 8,52.sin50t5313[A];

o
2
it 42.sin50t90[A];


o
3
i t 20 2.sin 50t 36 87 [A];
o
ac
u t 32 2.sin 50t 45 [V];
ab
Z2[]
CÂU O1: Áp

ba
tu : [V]
A./

o
32.sin 50t 22 5 B./
o
32 2.sin 50t 45
C./

o
32.sin 50t 45 D./
o
32 2.sin 50t 22 5
CÂU O2:Công Sut Phc phát bi Ngun Dòng là: [VA]
A./ (724 + 543j) B./ (724 534j)
C./ (742
543j) D./ (742+ 534j)
CÂU O3: Dòng Hiu Dng I
ca
qua Ngun Áp là: [A]
A./ 25 B./ 24 C./ 23 D./ 22
BÀI 2 (H2): Cho E
1
= 96 V ; E
2
= 32 V ;
R
1
= 12 ; R
2
= 24 ; R
3
= 8 ; R
4
= 8
CÂU O4: Công sut tác dng tiêu th bi R
3
: [W]
A./ 521 B./ 518 C./ 515 D./ 512
CÂU O5: Áp U
ab
là: [V]
A./ 48 B./ 48 C./ 36 D./ 36
CÂU O6: Dòng I
da
qua Ngun Áp E
1
là: [A]
A./ 12 B./ 8 C./ 10 D./ 6
BÀI 3 (H3): Cho: X
L
= 16 ; X
C
= 4 ; R
5
= 12 ;
R
6
= 3 ; và

ut U2.sin t[V]
CÂU O7: Nếu Ti T tiêu th 540 W thì Áp U là : [V]
A./ 45 B./ 50 C./ 55 D./ 60
CÂU O8: H S Công Sut ca T là:
A./ 0,871 tr B./ 0,871 sm C./ 0,781 sm D./ 0,781 tr
BÀI 4 (H4): Cho mch 3 pha gm : ngun áp 3 pha
cân bng, th t thun, đấu Y vi

o
an
U 225 0 [V];
tng tr đường dây không đáng k
daây
Z0
; hai ti
3 pha cân bng , đấu Y ln lượt có các tng tr pha là:



p1
Z912j ;



p2
Z1612j
CÂU O9: Dòng dây hiu dng I
aA
: [A]
A./ 18,75 B./ 19,25 C./ 18,50 D./ 17,50
CÂU 10: Công Sut Phc Tng tiêu th bi haiTi 3 pha là: [kVA]
A./ (12,51 4,35j) B./ (12,15 3,54j) C./
(11,15 3,45j) D./ (15,12 4,53j)
1
it
2
it
3
it
4
it
ac
ut
ab
Z
5
it
H1
1
R
2
R
3
R
4
R
1
E
ab
U
2
E
H2
an
U
bn
U
cn
U
p1
Z
p1
Z
p1
Z
p2
Z
p2
Z
p2
Z
aA
I
H4
5
R
6
R
L
X
C
X

t
u
t
i
H3
Để kiểm tra giữa kì môn kĩ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để kiểm tra giữa kì môn kĩ thuật điện - Người đăng: napoleong1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Để kiểm tra giữa kì môn kĩ thuật điện 9 10 981