Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Công nghệ 7

Được đăng lên bởi phamthuyquynh93
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:……………….
Lớp : 7
Điểm

Đề kiểm tra học kì 1
Môn: Công nghệ 7 – Thời gian: 45 phút

Lời nhận xét của giáo viên

ĐỀ A
I. TRẮC NGHIỆM : (3 Điểm)
Câu 1. Bón lót là bón phân vào đất:
a. Trong thời gian sinh trưởng
b. Trước khi gieo trồng
c. Trong thời gian nảy mầm
d. Trước khi thu hoạch
Câu 2. Cày đất là:
a. Xáo trộn lớp đất trên mặt ở độ sâu từ 20 -30 cm
b. San mặt ruộng
c . Xáo trộn lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất
d. Gom cỏ dại
Câu 3. Công việc lên luống không cần thiết đối với loại cây trồng nào sau đây?
a. Ngô
b. Lúa
c. Khoai lang
d. Lạc
Câu 4. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp:
Hình thức
Cách tiến hành
1.Giâm cành
a) Lấy mắt ghép, ghép vào một cây khác.
2.Chiết cành.
b) Lấy một đoạn cành cắt rời từ thân mẹ, đem giâm vào đất cát sau đó từ cành giâm
3.Ghép mắt
mọc thành rể.
c) Bóc một khoanh vỏ của cành, bó đất lại. Khi cành ra rể thì đem trồng xuống đất.
1………; 2………; 3………….
Câu 5. Hãy chọn các từ: " giảm sâu bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng, đất đai, độ phì nhiêu, điều hoà
dinh dưỡng” để điền vào chỗ "……" dưới đây (Mỗi nhóm từ có thể điền vào nhiều chỗ của câu)?
a. Luân canh làm cho đất tăng…………….…………….và……………………
b. Xen canh sử dụng hợp lý……………………………và……………………
c. Tăng vụ góp phần tăng thêm………………………………..………………………………
II. TỰ LUẬN: (7 Điểm)
Câu 1: Làm đất nhằm mục đích gì? Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách
nào?: (2 điểm)
câu 2 : Vai trò của trồng rừng trong đời sống và sản xuất? (2 điểm)
câu 3: Nguyên nhân và hậu quả của việc suy giảm rừng là gì? (3 điểm)
BÀI LÀM :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................
 
  !"#$%&
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
'(
)"*+,-). (3 Điểm)
/0Bón lót là bón phân vào đất:
a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng
c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch
/01 Cày đất là:
a. Xáo trộn lớp đất trên mặt ở độ sâu từ 20 -30 cm
b. San mặt ruộng
c . Xáo trộn lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất
d. Gom cỏ dại
/02Công việc lên luống không cần thiết đối với loại cây trồng nào sau đây?
a. Ngô b. Lúa c. Khoai lang d. Lạc
/0$. Ghép thứ tự của các câu từ 1 -3 với các câu từ a - c cho phù hợp:
Hình thức Cách tiến hành
1.Giâm cành
2.Chiết cành.
3.Ghép mắt
a) Lấy mắt ghép, ghép vào một cây khác.
b) Lấy một đoạn cành cắt rời từ thân mẹ, đem giâm vào đất cát sau đó từ cành giâm
mọc thành rể.
c) Bóc một khoanh vỏ của cành, bó đất lại. Khi cành ra rể thì đem trồng xuống đất.
3132
/0%Hãy chọn các từ: " giảm sâu bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng, đất đai, độ phì nhiêu, điều hoà
dinh dưỡng” để điền vào chỗ "……" dưới đây(Mỗi nhóm từ có thể điền vào nhiều chỗ của câu)?
a. Luân canh làm cho đất tăng…………….…………….và……………………
b. Xen canh sử dụng hợp lý……………………………và……………………
c. Tăng vụ góp phần tăng thêm………………………………..………………………………
))"456, (7 Điểm)
/0 Làm đất nhằm mục đích gì? Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách
nào?: (2 điểm)
/01 Vai trò của trồng rừng trong đời sống và sản xuất? (2 điểm)
/02 Nguyên nhân và hậu quả của việc suy giảm rừng là gì? (3 điểm)
78)8 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Công nghệ 7 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Công nghệ 7 - Người đăng: phamthuyquynh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Công nghệ 7 9 10 144