Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra kỹ thuật điện (có đáp án)

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI

3 5 1 6
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho: un (t)  U 2.sin(.t)[V] ; R = 16,116  ;

L  10 mH ;

in (t)

C  25 F .

un (t)

Biết dòng in(t) cùng pha với áp un(t) .
CÂU O1: Tần số f của áp un(t) là: [Hz]

A./ 50

B./ 60

C./ 55

D./ 65

CÂU O2: Tổng trở tương đương của Tải T là: [Ω]

A./ 16,12
C./ 24,82

B./ 22,84
D./ 28,42

CÂU O3: Nếu Tải tiêu thụ Công Suất Biểu Kiến là 650 VA thì áp hiệu dụng U là : [V]

A./ 136

B./ 127

C./ 122

D./ 102

BÀI 2 (H2): Cho: R1 = 8  ; R2 = 9 ; R3 = 10 ; R4 = 3  ;
E = 28 V; I1 = 5 A ; I2 = 12 A ; I3 = 3 A.
CÂU O4: Dòng Iab là : [A]

A./ 5

B./ 4

C./ 3

D./ 2

C./ 19

D./ 37

C./ 57

D./ 60

CÂU O5: Áp Uab là: [V]

A./ 37

B./ 19

E

R4
Iab

I1

R1

I3

CÂU O6: Áp Ucd là: [V]

A./ 57

B./  60

CÂU O7: Công suất phát bởi nguổn dòng I2 là : [W]

A./ 972

C./ 972

B./ 2050

D./ 2050

R2

I2

R3

Ucd

BÀI 3: Cho mạch 3 pha gồm: nguồn áp 3 pha cân bằng, thứ tự thuận, đấu  :


Uab  208 0o [V] ; tổng trở đường dây không đáng kể : Zdaây  0    ; tải 3 pha cân bằng
đấu  có tổng trở mỗi pha là: Zp  9,6  12,8j   / pha .

CÂU O8: Dòng pha phức IBC là: [A]

A./ 13   86o13

B./


13
3

 53o13

C./ 13   173o13

D./ 13   56o87

CÂU 09: Dòng dây phức I aA từ nguồn đến tải là: [A]

A./ 13 3  6o87

B./ 22,52  143o13

C./ 13 3   33o13

D./ 22,52   83o13

CÂU 10: Công suất tác dụng tiêu thụ trên tải 3 pha: [kW]

A./ 4,867

B./ 4,768

C./ 4,786

KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 –LỚP DỰ THÍNH – NIÊN KHÓA 2010-2011

D./ 4,687
ĐỀ 3516

SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI

5 9 3 2
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho uT (t)  250 2.sin(120t)[V] ; Rd = 0,8  . Tải T

Rd

có HSCS = 0,74 trễ, tiêu thụ công suất tác dụng P  3515 W

iaA (t)

CÂU O1: Dòng hiệu dụng IaA là: [A]

A./ 21

B./ 20

C./ 19

D./ 18

un (t)

CÂU O2: Tổng trở phức của T là: [Ω]

A./ (8,82 + 19,98j)
C./ (9,47 + 8,58j)

uT (t)

B./ (9,74 + 8,85j)
D./ (8,98 + 7,28j)

CÂU O3: Công suất biểu kiến cấp bởi nguồn áp un(t) là : [VA]

A./ 4697

B./ 4763

C./ 4896

D./ 4968

CÂU O4: Muốn nâng HSCS của T đến giá trị mới là 0,98 trễ, ta đấu song song tụ C với Tài T.

A./ 105

Điện dung C là : [µF]
B./ 116
C./ 97

a

1
F ;
BÀI 2 (H2): Cho: R1 = 6  ; R2 = 2  ; C3 
24

C./ 26

R2

uac (t)

-

b

e(t)
C3
i2 (t)

i1(t)

CÂU O5: Áp hiệ...
KIM TRA GIA K HC K 2 –LP D THÍNH – NIÊN KHÓA 2010-2011 ĐỀ 3516
SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI
3516
THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU MSSV:
BÀI 1 (H1): Cho:
n
u (t) U 2.sin( .t)[V]; R = 16,116 ;
L10mH ; C25 F
.
Biết dòng i
n
(t) cùng pha vi áp u
n
(t) .
CÂU O1: Tn s f ca áp u
n
(t) : [Hz]
A./ 50 B./ 60 C./ 55 D./ 65
CÂU O2: Tng tr tương đương ca Ti T : []
A./ 16,12 B./ 22,84
C./ 24,82 D./ 28,42
CÂU O3: Nếu Ti tiêu th Công Sut Biu Kiến 650 VA thì áp hiu dng U là : [V]
A./ 136 B./ 127 C./ 122 D./ 102
BÀI 2 (H2): Cho: R
1
= 8 ; R
2
= 9 ; R
3
= 10 ; R
4
= 3 ;
E = 28 V; I
1
= 5 A ; I
2
= 12 A ; I
3
= 3 A.
CÂU O4: Dòng I
ab
: [A]
A./ 5 B./ 4 C./ 3 D./ 2
CÂU O5: Áp U
ab
là: [V]
A./ 37 B./ 19 C./ 19 D./ 37
CÂU O6: Áp U
cd
là: [V]
A./ 57 B./ 60 C./ 57 D./ 60
CÂU O7: Công sut phát bi ngun dòng I
2
là : [W]
A./ 972 B./ 2050 C./ 972 D./ 2050
BÀI 3: Cho mch 3 pha gm: ngun áp 3 pha cân bng, th t thun, đấu :
o
ab
U 208 0 [V]
 ; tng tr đường dây không đáng k :
daây
Z0
; ti 3 pha cân bng
đấu có tng tr mi pha là:
p
Z 9,6 12,8j / pha
 .
CÂU O8: Dòng pha phc
BC
I
: [A]
A./
o
13 86 13 B./
o
13
53 13
3
C./
o
13 173 13 D./
o
13 56 87
CÂU 09: Dòng dây phc
aA
I
t ngun đến ti là: [A]
A./
o
13 3 6 87 B./
o
22,52 143 13 C./
o
13 3 33 13 D./
o
22,52 83 13
CÂU 10: Công sut tác dng tiêu th trên ti 3 pha: [kW]
A./ 4,867 B./ 4,768 C./ 4,786 D./ 4,687
n
u(t)
n
i(t)
1
R
2
R
1
I
2
I
E
cd
U
ab
I
3
R
3
I
4
R
Đề kiểm tra kỹ thuật điện (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra kỹ thuật điện (có đáp án) - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra kỹ thuật điện (có đáp án) 9 10 288