Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn kết cấu liên hợp

Được đăng lên bởi Close The Heart
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 55X3+55X4
Môn Kết cấu liên hợp
Đề số 1
-------------------------------------------------------------------1. Kiểm tra khả năng chịu momen trong giai đoạn sử dụng của sàn liên hợp một nhịp L 1(m), dày
h1(cm). Hoạt tải sử dụng p = 3KN/m 2. Bê tông C25/30. Tấm tôn có mặt cắt như hình vẽ, f y =
350N/mm2

Độ dày

Độ dày

danh nghĩa

thiết kế

(mm)
1.20

(mm)
1.16

Diện tích
(mm2/m)

Trọng lượng

Trọng lượng

Chiều cao

Momen

tôn (KN/m )

bê tông

trục trung

quán tính

0.13

(KN/m )
2.33

hòa (mm)
20.44

(cm4/m)
53.00

2

2

1534

2. Xác định tải trọng lớn nhất (xem là phân bố đều) trong giai đoạn sử dụng tác dụng lên hệ sàn liên
hợp hai nhịp L2(m) (3 gối), dày h2(cm). Bê tông C25/30. Cốt thép lớp trên S400, 8a200. Tấm tôn có
mặt cắt như hình vẽ, fy = 350N/mm2

Độ dày

Độ dày

danh nghĩa
(mm)
1.20

thiết kế
(mm)
1.16

Diện tích
(mm2/m)

Trọng lượng
2

tôn (KN/m )

Trọng lượng

Chiều cao

Momen

bê tông

trục trung

quán tính

hòa (mm)
30.32

(cm4/m)
76.00

2

1578

0.13

(KN/m )
2.87

-------------------------------------------------------------------Số liệu thiết kế
L1 (m)

3.0

3.5

4.0

4.5

L2 (m)

3.5

4.0

4.5

5.0

h1 (cm)

11

12

13

h2 (cm)

14

15

16

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 55X3+55X4
Môn Kết cấu liên hợp

Đề số 2
-------------------------------------------------------------------2. Kiểm tra khả năng chịu momen trong giai đoạn sử dụng của hệ sàn liên hợp hai nhịp L1(m), dày
h1(cm). Hoạt tải sử dụng p = 4.5KN/m 2. Bê tông C20/25. Cốt thép lớp trên S400, 6a150. Tấm tôn có
mặt cắt như hình vẽ, fy = 350N/mm2

Độ dày

Độ dày

danh nghĩa
(mm)
1.20

thiết kế
(mm)
1.16

Diện tích
(mm2/m)

Trọng lượng
2

tôn (KN/m )

Trọng lượng

Chiều cao

Momen

bê tông

trục trung

quán tính

hòa (mm)
16.72

(cm4/m)
74.90

2

2118

(KN/m )
3.25

0.17

2. Xác định tải trọng lớn nhất (xem là phân bố đều) trong giai đoạn sử dụng tác dụng lên hệ sàn liên
hợp một nhịp L2(m), dày h2(cm). Bê tông C25/30. Tấm tôn có mặt cắt như hình vẽ, fy = 350N/mm2

Độ dày

Độ dày

danh nghĩa
(mm)
1.20

thiết kế
(mm)
1.16

Diện tích
(mm2/m)

Trọng lượng
2

tôn (KN/m )

Trọng lượng

Chiều cao

Momen

bê tông

trục trung

quán tính

hòa (mm)
20.44

(cm4/m)
53.00

2

1534

0.13

(KN/m )
2.33

-------------------------------------------------------------------Số liệu thiết kế
L1 (m)

3.0

3.5

4.0

4.5

L2 (m)

3.5

4.0

4.5

5.0

h1 (cm)

11

12

13

h2 (cm)

14

15

16

...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 55X3+55X4
Môn Kết cấu liên hợp
Đề số 1
--------------------------------------------------------------------
1. Kiểm tra khả năng chịu momen trong giai đoạn s dụng của sàn liên hợp một nhịp L
1
(m), dày
h
1
(cm). Hoạt tải sử dụng p = 3KN/m
2
. tông C25/30. Tm tôn mặt cắt như hình vẽ, f
y
=
350N/mm
2
Độ dày
danh nghĩa
(mm)
Độ dày
thiết kế
(mm)
Diện tích
(mm
2
/m)
Trọng lượng
tôn (KN/m
2
)
Trọng lượng
bê tông
(KN/m
2
)
Chiều cao
trục trung
hòa (mm)
Momen
quán tính
(cm
4
/m)
1.20 1.16 1534 0.13 2.33 20.44 53.00
2. Xác định tải trọng lớn nhất (xem là phân bố đu) trong giai đoạn sử dụng tác dụng lên hệ sàn liên
hợp hai nhịp L
2
(m) (3 gối), y h
2
(cm).tông C25/30. Cốt thép lớp trên S400, 8a200. Tấm tôn
mặt cắt như hình vẽ, f
y
= 350N/mm
2
Độ dày
danh nghĩa
(mm)
Độ dày
thiết kế
(mm)
Diện tích
(mm
2
/m)
Trọng lượng
tôn (KN/m
2
)
Trọng lượng
bê tông
(KN/m
2
)
Chiều cao
trục trung
hòa (mm)
Momen
quán tính
(cm
4
/m)
1.20 1.16 1578 0.13 2.87 30.32 76.00
--------------------------------------------------------------------
Số liệu thiết kế
L
1
(m) 3.0 3.5 4.0 4.5
L
2
(m) 3.5 4.0 4.5 5.0
h
1
(cm) 11 12 13
h
2
(cm) 14 15 16
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 55X3+55X4
Môn Kết cấu liên hợp
Đề kiểm tra môn kết cấu liên hợp - Trang 2
Đề kiểm tra môn kết cấu liên hợp - Người đăng: Close The Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn kết cấu liên hợp 9 10 473