Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Kỹ thuật điều hòa không khí (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6660 lần   |   Lượt tải: 21 lần
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
Môn: Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí
Thời gian làm bài:
45phút
Ghi chú:
Thí sinh được sử dụng tài liệu
Ngày: 28/10/2011
Không khí có trạng thái 1 đi vào dàn lạnh của máy điều hòa không khí và ra khỏi
dàn lạnh với trạng thái 2’ (2’ = 100%). Sau khi ra khỏi dàn lạnh, không khí được
tiếp tục hâm nóng đến trạng thái 2 và được đưa vào không gian cần điều hòa
không khí.
a. Biểu diễn toàn bộ các quá trình trên đồ thị t – d. (1,5 điểm)
b. Xác định nhiệt độ t2 và độ ẩm 2. (2,5 điểm)
c. Tính toán phụ tải nhiệt hiện và nhiệt ẩn của không gian cần điều hòa không
khí. (2 điểm)
d. Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh. (2 điểm)
e. Xác định công suất động cơ kéo máy nén của máy điều hòa không khí. (2
điểm)
Cho biết:
- Không khí 1 là kết quả hòa trộn giữa không khí trong phòng có trạng thái 3 (t3
= 25oC và 3 = 60%) và không khí ngoài trời có trạng thái 4 (t4 = 33oC và 4 =
85%) với tỉ lệ hòa trộn là n = m3/m4 = 3.
- Hệ số GSHF = 0,47.
- Hệ số RSHF = 0,5.
- Lưu lượng không khí đi qua dàn lạnh là 5750kg không khí khô/h.
- Hệ số làm lạnh của máy điều hòa không khí là  = 4.
Yêu cầu: vẽ rõ ràng, sạch sẽ đồ thị t – d với kích thước ứng với trang giấy làm bài
thi, giải thích lý do vì sao vẽ được những quá trình đó. Nếu giải bằng cách tra đồ
thị thì phải thuyết minh cách tra số liệu).

BÀI GIẢI
a) Xác định trạng thái 3 và 4 trên đồ thị t-d với (t3 = 25oC và 3 = 60% , t4 = 33oC và 4 =
85%).
Xác định trạng thái 1 là kết quả hòa trộn giữa trạng thái 3 và trạng thái 4 theo tỉ lệ
m3/m4 = 3 (chia đoạn 3-4 làm 4 phần, đoạn 3-1 chiếm 1 phần).
Xác định điểm cơ sở A (tA = 24oC và A = 50%), từ đó kẻ đường GSHF = 0.47 và
đường RSHG = 0.5
Từ 1 kẻ đường thẳng song song với GSHF cắt đường φ = 100% ta tìm được trạng thái 2’
(quá trình 1 – 2’ là quá trình làm lạnh có tách ẩm)

Từ 2’ kẻ đường đẳng độ chứa hơi, từ 3 kẻ đường thẳng song song với RSHF. Hai đường
thẳng này cắt nhau đó chính là trạng thái 2 (quá trình 2’ – 2 là quá trình gia nhiệt đẳng độ
chứa hơi).

Hình 1.1
b) Xác định nhiệt độ t2 và độ ẩm φ2.
Từ đồ thị t-d ta xác định được t2 = 20,60C, φ2 = 67,5 %.
c) Tính toán phụ tải nhiệt hiện và nhiệt ẩn của không gian cần điều hòa.
Từ đồ thị t- d ta xác định được:
I1 = 67,5 kJ/kg kkk
I3 = 56 kJ/kg kkk
I2’ = 40,8 kJ/kg kkk

I2 = 47,4 kJ/kg kkk
I0 = 51,7 kJ/kg kkk. (trạng thái 0 xác định như hình 1.1)
Phụ tải nhiệt hiện của phòng:
RSH = G (I0 – I2) = 5750:3600 (51,7 – 47,4) = 6,868 (kW).
Phụ tải nhiệt ẩn của phòng:
RLH = G (I3 – I0) = 5750:3600 (56 – 51,7) = 6,868 (kW).
d...
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
Môn: Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí
Thời gian làm bài: 45phút
Ghi chú: Thí sinh được sử dụng tài liệu
Ngày: 28/10/2011
Không khí trạng thái 1 đi vào dàn lạnh của máy điều hòa không khí ra khỏi
dàn lạnh với trạng thái 2’ (
2’
= 100%). Sau khi ra khỏi n lạnh, không khí được
tiếp tục hâm nóng đến trạng thái 2 được đưa vào không gian cần điu hòa
không khí.
a. Biểu diễn toàn bộ các quá trình trên đồ thị t – d. (1,5 điểm)
b. Xác định nhiệt độ t
2
và độ ẩm
2
. (2,5 điểm)
c. Tính toán phụ tải nhiệt hiện nhiệt ẩn của không gian cần điều hòa không
khí. (2 điểm)
d. Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh. (2 điểm)
e. Xác định công suất động cơ kéo máy n của máy điều a không khí. (2
điểm)
Cho biết:
- Không khí 1 là kết quả hòa trộn giữa không khí trong phòng có trng thái 3 (t
3
= 25
o
C
3
= 60%) và không khí ngoài trời có trạng thái 4 (t
4
= 33
o
C
4
=
85%) với tỉ lệ hòa trộn là n = m
3
/m
4
= 3.
- Hệ số GSHF = 0,47.
- Hệ số RSHF = 0,5.
- Lưu lượng không khí đi qua dàn lạnh là 5750kg không khí khô/h.
- Hệ số làm lạnh của máy điều hòa không khí là = 4.
Yêu cầu: vẽ rõ ràng, sạch sẽ đồ thị t – d với kích thước ứng với trang giấy làm bài
thi, giải thích do vì sao vẽ được những quá trình đó. Nếu giải bằng cách tra đồ
thị thì phải thuyết minh cách tra số liệu).
BÀI GIẢI
a) Xác định trạng thái 3 và 4 trên đồ thị t-d với (t
3
= 25
o
C
3
= 60% , t
4
= 33
o
C
4
=
85%).
Xác định trạng thái 1 là kết quả hòa trộn giữa trạng thái 3 và trạng thái 4 theo tỉ lệ
m
3
/m
4
= 3 (chia đoạn 3-4 làm 4 phần, đoạn 3-1 chiếm 1 phần).
Xác định điểm cơ sở A (t
A
= 24
o
C
A
= 50%), từ đó kẻ đường GSHF = 0.47 và
đường RSHG = 0.5
Từ 1 kẻ đường thẳng song song với GSHF cắt đường φ = 100% ta tìm được trạng thái 2’
(quá trình 1 2’ là quá trình làm lạnh có tách ẩm)
Đề kiểm tra môn Kỹ thuật điều hòa không khí (kèm đáp án) - Trang 2
Đề kiểm tra môn Kỹ thuật điều hòa không khí (kèm đáp án) - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Kỹ thuật điều hòa không khí (kèm đáp án) 9 10 136