Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Lò hơi (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3514 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Cơ Khí – Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh

Đề kiểm tra giữa kỳ I (2011-2012)
Môn học: Lò hơi
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 21-10-2011
SV được sử dụng tài liệu

Một lò hơi công nghiệp đốt dầu mazut có các thông số như sau:
- Thành phần làm việc: Clv=83%; Hlv=10,4%; Sclv=2,8%; Olv=0,7%; Alv=0,1%;Wlv=3,0%
- Sản lượng hơi D=10 tấn/giờ
- Thông số hơi: hơi bão hòa có áp suất 10bar
- Nhiệt độ không khí lạnh tkkl=30oC
- Nhiệt độ không khí sau bộ sấy không khí tkkn=150oC
- Nhiệt độ nước cấp tnc=120oC
- Hệ số xả lò p=3%
- Nhiệt độ nhiên liệu trước khi vào lò: tnl=90oC
- Hệ số không khí thừa sau bộ sấy không khí skk=1,2
- Độ lọt không khí lạnh tại các bề mặt là: bl=0,05; hn=0,05
- Phần trăm tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học là q3=3%
- Phần trăm tổn thất do cháy không hoàn toàn về cơ học là q4=0%
- Phần trăm tổn thất do tỏa ra môi trường xung quanh là q5=0,5%
- Phần trăm tổn thất do xỉ bay theo khói là q6=0,5%
- Hiệu suất nhiệt của lò hơi =88%
Hãy xác định nhiệt độ khói thải sau khi ra khỏi lò hơi và nhiệt độ cháy lý thuyết bên trong
buồng lửa lò hơi. Yêu cầu sai số không quá 5oC

Đáp án:
- Thể tích không khí lý thuyết
lv
lv
lv
lv
3
o
Vkk =0,089(C +0,375Sc )+0,265.H –0,033.O =10,21335m /kg
Nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu:

-

Qlv
t

 339Clv  1030H lv  109(Olv  Slv )  25W lv =39003kJ/kg
c

Nhiệt lượng do nhiên liệu mang vào
Qnl =Cnl.tnl = 182,8 kJ/kg
- Nhiệt lượng do không khí nóng mang vào
o
Qkkn=skk. Vkk .(Ctkkn-Ctkkl)= 1911,94 kJ/kg
- Nhiệt lượng mang vào buồng đốt
-

Qdv  Qlv  Q nl  Qkkn  410977kJ / kg
,
t

Thể tích VRO2
VRO2 =1,57m3/kg
- Thể tích hơi nước lý thuyết
VH2O=1,366m3/kg
- Thể tích nitơ lý thuyết
VN2o=8,068m3/kg
- Tổn thất nhiệt do khói thải mang đi
-

Q2=  Qđv= I K  I kkl 1 



q4 
 =3287,8kJ/kg
100 

Hệ số không khí thừa trên đường khói

-

 K  1,3
- Entanpi khói thải
q 

Q2  I K  I kkl 1  4 
 100 





q 

o
o
o
o
o
I K  VRO 2 (Ct ) RO 2  VN 2 (Ct ) N 2  VH 2O (Ct ) H 2O    1Vkk (Ct ) kk  0,0161(  1)Vkk (Ct ) H 2O  Vkk (Ct ) kkl 1  4 
 100 

Chọn tK=100oC thế vào công thức trên ta được Q2=1406,9kJ/kg
Chọn tK=200oC thế vào công thức trên ta được Q2=3372,67kJ/kg
 t K  195,60 C

Nhiệt lượng do không khí nóng và lạnh mang vào buồng lửa
Qkk=2409,8kJ/kg
- Nhiệt lượng hữu ích sinh ra trong buồng lửa
Qs=Ibl= 41057,84kJ/kg
- Hệ số kk thừa trong buồng lửa  bl  1,3
Chọn tbl=1800oC thế vào công thức trên ta được Qs=39792,4kJ/kg
Chọn tbl=...
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Cơ Khí – Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Đề kiểm tra giữa kỳ I (2011-2012)
Môn học: Lò hơi
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 21-10-2011
SV được sử dụng tài liệu
Một lò hơi công nghiệp đốt dầu mazut các thông số như sau:
- Thành phần làm việc: C
lv
=83%; H
lv
=10,4%; S
c
lv
=2,8%; O
lv
=0,7%; A
lv
=0,1%;W
lv
=3,0%
- Sản lượng hơi D=10 tấn/giờ
- Thông số hơi: hơi bão hòa có áp suất 10bar
- Nhiệt độ không khí lạnh t
kkl
=30
o
C
- Nhiệt độ không khí sau bộ sấy không khí t
kkn
=150
o
C
- Nhiệt độ nước cấp t
nc
=120
o
C
- Hệ số xả lò p=3%
- Nhiệt độ nhiên liệu trước khi vào lò: t
nl
=90
o
C
- Hệ số không khí thừa sau bộ sấy không khí
skk
=1,2
- Độ lọt không khí lạnh tại các bề mặt là:
bl
=0,05; 
hn
=0,05
- Phần trăm tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học là q
3
=3%
- Phần trăm tổn thất do cháy không hoàn toàn về cơ học là q
4
=0%
- Phần trăm tổn thất do tỏa ra môi trường xung quanh là q
5
=0,5%
- Phần trăm tổn thất do xỉ bay theo khói là q
6
=0,5%
- Hiệu suất nhiệt của lò hơi =88%
Hãy xác định nhiệt độ khói thải sau khi ra khỏi hơi nhiệt độ cháy thuyết bên trong
buồng lửa lò hơi. Yêu cầu sai số không quá 5
o
C
Đề kiểm tra môn Lò hơi (kèm đáp án) - Trang 2
Đề kiểm tra môn Lò hơi (kèm đáp án) - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Lò hơi (kèm đáp án) 9 10 686