Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Truyền nhiệt (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4480 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ĐHQG Tp. HCM - Tröôøng ÑH BAÙCH KHOA
Khoa CÔ KHÍ

BM COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
GV ra ñeà

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NH 2011-2012
Moân Thi
Thôøi gian
NgaøyThi

: Truyền Nhiệt
: 45 phuùt
: 24/10/2011

-----    -----
Ghi chuù: SV ñöôïc söû duïng taøi lieäu

TS. Hà Anh Tùng

Bài 1: (4 điểm)
Một cửa sổ bằng kính có kích thước 1800 x 2000 x 5 mm được gắn trong phòng. Biết
phòng được điều hòa ở nhiệt độ 25oC; hệ số trao đổi nhiệt về phía không khí trong phòng
là 1 = 15 W/(m2.K); nhiệt độ không khí bên ngoài xem như không đổi ở 30oC và hệ số
trao đổi nhiệt về phía không khí bên ngoài là 2 = 11 W/(m2.K).
a) Hãy xác định tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ trong 15 phút nếu biết kính có hệ số
dẫn nhiệt là  = 0,75 W/(m.K).
b) Để giảm tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ người ta thay cửa sổ trên bằng cửa sổ 2
lớp kính (giữa là không khí) có cùng kích thước chiều dài và chiều rộng. Cho biết
mỗi lớp kính có chiều dày 2 mm, giữa 2 lớp kính là lớp không khí có hệ số dẫn
nhiệt của không khí lấy bằng 0,025 W/(m.K), hỏi phải thiết kế cửa sổ có bề dày
lớp không khí ở giữa là bao nhiêu để tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ giảm đi 2
lần.

Bài 2: (6 điểm)
Xylanh của một động cơ xe gắn máy có chiều cao H = 0,15m, đường kính ngoài D = 50
mm. Trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ trên mặt ngoài của xylanh đo được
là 220oC. Biết không khí xung quanh có nhiệt độ tf = 28oC, hệ số tỏa nhiệt đối lưu  = 40
W/(m2.K).
a/ Nhiệt lượng truyền qua xylanh trong 1 giờ là bao nhiêu ?
b/ Để tăng cường khả năng làm mát cho xylanh với môi trường xung quanh, người
ta đúc liền ở mặt ngoài xylanh các cánh tròn có bề dày 6 mm, chiều cao cánh L =
22 mm. Biết cánh được làm từ hợp kim nhôm có = 186 W/(m.K), hãy xác định
nhiệt lượng truyền qua 1 cánh trong 1 giây ?
c/ Nếu gắn đều 5 cánh lên xylanh, hỏi tổng nhiệt lượng trao đổi với xung quanh đã
tăng lên bao nhiêu lần so với khi chưa gắn cánh.

Page 1 of 3

--- Hết ---

ĐÁP ÁN
Bài 1: (4 điểm)
a) q 

t f 2  t f1
1

1



k
1

k  2



30  25
 30,44 W / m 2
1 0,005 1


15 0,75 11

 Q  qF  30,44 *1,8 * 2 *15 * 60  98625,6 J  98,626 kJ
b) q  

t f 2  t f1
q


1 2 k  kk
1
2




1

k

kk



2

1

1




2 k

k



(2 điểm)

 1 
 kk
1
1 


 2*  k 


kk  2
 1 k  2 

Suy ra:

 kk
1 2 k 2 k
1




kk  1 k
k  2

 1 2 * 0,005 2 * 0,002 1 


   0,004 m
0,75
0,75
11 
 15

  kk  0,025 * 

(2 điểm)

Bài 2: (6 điểm)
a) q L 

t f  tg
220  28

 1206,4
1
1
D
 * 0,05 * 40

W /m...
Page 1 of 3
ĐHQG Tp. HCM - Tröôøng ÑH BAÙCH KHOA
Khoa CÔ KHÍ
BM COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
GV ra ñeà
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NH 2011-2012
Moân Thi : Truyền Nhiệt
Thôøi gian : 45 phuùt
NgaøyThi : 24/10/2011
TS. Hà Anh Tùng
----- -----
Ghi chuù: SV ñöôïc söû duïng taøi lieäu
Bài 1: (4 điểm)
Một cửa sổ bằng kính kích thước 1800 x 2000 x 5 mm được gắn trong phòng. Biết
phòng được điều hòa ở nhiệt độ 25
o
C; hệ số trao đổi nhiệt về phía không khí trong phòng
1
= 15 W/(m
2
.K); nhiệt độ không khí bên ngoài xem như không đổi 30
o
C hệ số
trao đổi nhiệt về phía không khí bên ngoài là
2
= 11 W/(m
2
.K).
a) Hãy xác định tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ trong 15 phút nếu biết kínhhệ số
dẫn nhiệt là
= 0,75 W/(m.K).
b) Để giảm tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ người ta thay cửa sổ trên bằng cửa sổ 2
lớp kính (giữa không khí) cùng kích thước chiều dài chiều rộng. Cho biết
mỗi lớp kính chiều dày 2 mm, giữa 2 lớp nh lớp không khí hệ số dẫn
nhiệt của không khí lấy bằng 0,025 W/(m.K), hỏi phải thiết kế cửa sổ bề dày
lớp không khí giữa bao nhiêu để tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ giảm đi 2
lần.
Bài 2: (6 điểm)
Xylanh của một động xe gắn máy chiều cao H = 0,15m, đường kính ngoài D = 50
mm. Trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ trên mặt ngoài của xylanh đo được
là 220
o
C. Biết không khí xung quanh nhiệt độ t
f
= 28
o
C, hệ số tỏa nhiệt đối lưu = 40
W/(m
2
.K).
a/ Nhiệt lượng truyền qua xylanh trong 1 giờ là bao nhiêu ?
b/ Để tăng cường khả năng làm mát cho xylanh với môi trường xung quanh, người
ta đúc liền mặt ngoài xylanh các cánh tròn bề y 6 mm, chiều cao cánh L =
22 mm. Biết cánh được làm từ hợp kim nhôm = 186 W/(m.K), hãy xác định
nhiệt lượng truyền qua 1 cánh trong 1 giây ?
c/ Nếu gắn đều 5 cánh lên xylanh, hỏi tổng nhiệt lượng trao đổi với xung quanh đã
tăng lên bao nhiêu lần so với khi chưa gắn cánh.
Đề kiểm tra môn Truyền nhiệt (kèm đáp án) - Trang 2
Đề kiểm tra môn Truyền nhiệt (kèm đáp án) - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Truyền nhiệt (kèm đáp án) 9 10 423