Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn cơ ứng dụng ĐH BK TP HCM

Được đăng lên bởi ku12-vly
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề 1. (Thời gian: 105 phút)

Bài 1.
1. Khi tính bền cho thanh chịu uốn ngang phẳng, ứng suất tiếp trên mặt cắt phân
bố theo quy luật? Viết công thức tính ứng suất tiếp khi thanh có mặt cắt ngang
hình chữ I? Giải thích các đại lượng trong công thức?
2. Hãy tính moment chống uốn nhỏ nhất của hình chữ nhật rỗng có các kích thước
chiều cao h và chiều rộng b và bề dày  : 3h=b  12cm;   1cm

Bài 2.
Cho dầm làm bằng vật liệu dòn có  k  10kN / cm 2 ;  n  12kN / cm 2 ; E  104 kN / cm 2
chịu tải như hình 1. Cho a = 40cm.
M = 3,8qa2
A

2q

B

2a

P = 2qa
C

a

Hình 1
1. Vẽ các biểu đồ nội lực cho dầm?
2. Khi mặt cắt ngang của dầm là mặt cắt định hình
có số hiệu mặt cắt là 12,
hãy tính cường độ tải trọng lớn nhất qmax mà dầm có thể chịu được ? (Sử dụng
thuyết bền thế năng biến đổi hình dạng (von-Mises, IV)).
3. Nếu sử dụng mặt cắt ngang đặt nằm thì đặt lật úp
hay đặt lật ngửa
dầm
sẽ chịu tải tốt hơn? Tại sao? Hãy tìm số hiệu mặt cắt để dầm đảm bảo điều kiện
bền theo thuyết bền IV với cường độ tải trọng qmax đã tính ở trên trong trường
hợp chịu tải tối ưu khi đặt nằm?
4. Với cường độ tải trọng qmax đã tính ở trên và mặt cắt ngang

N0 12, hãy tính

độ võng và góc xoay tại đầu tự do của dầm?
5. Với cường độ tải trọng qmax đã tính ở trên và mặt cắt ngang

N0 12, Gắn vào

đầu tự do của dầm một liên kết gối trượt, hãy tính phản lực liên kết tại gối trượt
này?

Bài 3.
Cho trục có mặt cắt ngang hình tròn đường kính D làm bằng thép có giới hạn bền
   80N/mm 2 , mô đun đàn hồi E  104 kN/cm 2 , hệ số Poisson   0,3 . Lắp bánh răn
nghiêng có bán kính vòng lăn r  20cm với các lực P  10kN; R  5kN; Pr  4kN;
Pa  4kN ; m  3kN.cm/cm; M  100kN.cm có sơ đồ kết cấu như hình 2.

1. Vẽ các biểu đồ nội lực. (Bỏ qua Nz, Qx, Qy).
2. Hãy xác định vị trí mặt cắt nguy hiểm và đường kính D để trục đảm bảo điều
kiện bền theo thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất (TB III)?
3. Hãy xác định các điểm nguy hiểm của trục và trạng thái ứng suất của nó? Tính
các ứng suất pháp cực trị  max và các ứng suất tiếp cực trị  max của điểm chịu
min

min

kéo?
m

C

E

D

x
50cm

y

Pr

50cm
R

50cm
P

Hình 2

A

M

r

z

B

G
Pa
50cm

50cm

...
B A
C
P = 2qa
M = 3,8qa
2
2a
a
2q
Hình 1
Đề 1. (Thời gian: 105 phút)
Bài 1.
1. Khi nh bền cho thanh chịu uốn ngang phng, ứng suất tiếp trên mặt cắt phân
bố theo quy luật? Viết ng thức nh ứng suất tiếp khi thanh có mặt cắt ngang
hình chữ I? Giải thích các đại lượng trong công thức?
2. Hãy tính moment chống uốn nhỏ nhất của hình chữ nhật rỗng có các kích thước
chiều cao h và chiu rộng b và bề dày
:
3h=b 12 ; 1cm cm
Bài 2.
Cho dầm làm bằng vật liệu dòn
2 2 4 2
10 / ; 12 / ; 10 /
k n
kN cm kN cm E kN cm
chịu tải nhưnh 1. Cho a = 40cm.
1. Vẽ các biểu đồ nội lực cho dầm?
2. Khi mt cắt ngang của dầm mặt cắt định hình số hiệu mặt cắt 12,
y tính cường đtải trọng lớn nhất
max
q
dầm có thể chịu được ? (Sử dụng
thuyết bền thế năng biến đổi hình dạng (von-Mises, IV)).
3. Nếu sử dụng mặt cắt ngang đặt nằm thì đặt lật úp hay đặt lật ngửa dầm
sẽ chịu tải tốt hơn? Tại sao? Hãy tìm số hiệu mặt cắt để dầm đảm bảo điều kiện
bền theo thuyết bền IV với cường độ tải trọng
max
q
đã tính trên trong trường
hợp chịu tải tối ưu khi đặt nằm?
4. Với cường độ tải trọng
max
q
đã tính trên và mặt cắt ngang N
0
12, y tính
độ võng và góc xoay tại đầu tự do của dầm?
5. Với cường độ tải trọng
max
q
đã tính trên mặt cắt ngang N
0
12, Gắn vào
đầu tự do của dầm một liên kết gối trượt, hãy tính phản lực liên kết tại gối trượt
y?
Đề ôn cơ ứng dụng ĐH BK TP HCM - Trang 2
Đề ôn cơ ứng dụng ĐH BK TP HCM - Người đăng: ku12-vly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề ôn cơ ứng dụng ĐH BK TP HCM 9 10 982