Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC

Được đăng lên bởi Shinichi Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2007
GVHD: PGS.TS.VÕ PHÁN

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC B

6.7. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM TRỤC B
6.7.1. Nội lực tính toán
Dùng moment max,min từ biểu đồ bao nội lực để tính toán cốt thép.
Chia dầm thành ba đoạn: hai đoạn đầu dầm (từ gối ra ¼ nhịp) và đoạn giữa
dầm. Trên mỗi đoạn xác định |Mmin| và Mmax lớn nhất, nếu:
- Nếu Mmax, Mmin  0  cốt thép dưới tính theo Mmax
cốt thép trên đặt theo cấu tạo ( AS   min .b.h0
);
- Nếu Mmax, Mmin  0  cốt thép trên tính theo Mmin
cốt thép dưới đặt theo cấu tạo ( AS   min .b.h0
);
- Nếu Mmax0, Mmin  0  cốt thép trên tính theo Mmin
cốt thép dưới tính theo Mmax.
Tiết diện tính toán: dầm tính toán như tiết diện chữ
Nếu phần cánh chịu kéo => Tính với tiết diện chữ nhật nhỏ bxh
Nếu phần cánh chịu nén, cần xác định vị trí trục trung hòa:

M f  Rb .b f .h f (h0  0, 5h f )
- M  M f thì trục trung hòa đi qua cánh, việc tính toán được
tiến hành như đối với tiết diện chữ nhật lớn bf x h :
b f  b  2S f
Với: Sf  min ( 0.5L1 ; L2/6 ; 6hs)
Trong đó :
- Sf : bề rộng bản cánh tiết diện chữ T;
- L1 : chiều dài nhịp ngắn của dầm;
- L2 : chiều dài nhịp dài của dầm;
- hs : chiều dày bản sàn;
- b : bề rộng dầm.
- M  M f thì trục trung hòa đi qua sườn, tính với tiết diện chữ
T thật sự.
Kết quả: M f  Rb .b f .h f (h0  0,5h f ) = 14.5x103x1.5x0.1x(0.65 – 0.5x0.1)
= 1305 kNm.
Mnhịp = 384.86 kNm.
=> M < Mf: trục trung hòa đi qua cánh, tính với tiết diện chữ nhật lớn bf x h
SVTH: HUYNH TRUNG TIN

MSSV: 107104112

Trang 110

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2007
GVHD: PGS.TS.VÕ PHÁN

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC B

6.7.2. Tính toán cốt thép dọc cho dầm

Hình 6.3: Biểu đồ moment khung trục B
Kết quả chi tiết biểu đồ moment dầm xuất ra từ phần mềm ETABS
9.7.0 được thể hiện ở bảng 3.2, Chương 3–tập Phụ Lục.
Bảng 6.9: Đặc trưng vật liệu

SVTH: HUYNH TRUNG TIN

MSSV: 107104112

Trang 111

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2007
GVHD: PGS.TS.VÕ PHÁN

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC B

 Tính thép dầm B58, B59 và B74
Tính như cấu kiện chịu uốn, bài toán đặt cốt thép đơn, giả thuyết a

h0  h  a .
M
m 
  R  1  1  2 m
Rbbh0 2
 Rbbh0
Nếu    R  As 
;
Rs
Nếu    R => cần tăng tiết diện hoặc cấp độ bền của bê tông.
A
  s x100% .
bh0
Kiềm tra điều kiện:  min     max .
Bảng 6.10: Thép gối dầm B58
Tầng

Vị
trí

b

h

a

ho

kNm

mm

mm

mm

mm

291.1

300

700

50

650

0...

 !! "#$%&'()
$!!%&*&+'()
$!!,!-./0123452674

 !"#$#! !%&'()*"#+
!,&-.#(/0

/*"0

123$
4530

0

6 710

&-82#%
6
)9
4530

0

6&-0

 7182#%
6
)9
4530

60

6&-0

 710

,3 :$ !73 :+
53!(;<=,*13 :+>?
53!(!(*(&&@&A$
6
% 6B )
 
4
C&@&AD*:7E
3"7*13 :+>1
F
$

G
H1$I
F
8.49!:;
,
<;
=$<$5
>
?
,&J$
@I
F
$K&L3 :+,9
@M
N
$K "(OP !9
@M
G
$K "( "P !9
@
Q
$K "RLQ"9
@$K& !
4
C&@&ADQ7S*13 :+
,>Q
T3DL$
6
% 6B )
 
<NUBN6
V
NB6N%6WBX6B6N)
<NV6B;5
0
(
<VYUYW;5
<=0Z0
F
$&@&AD*13 :+>1
F

SVTH: HU NH TRUNG TINY  107104112AB4CNN6
ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC - Người đăng: Shinichi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC 9 10 820