Ktl-icon-tai-lieu

đề tài công tắc

Được đăng lên bởi Quốc Cường Thanh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ & QTDN ( CTIM )

MÔN: KHI CỤ ĐIỆN

ĐỀ TÀI CÔNG TẮC (SWITCH),
NÚT NHẤN (BUTTON)

TÊN:

PHẠM BÙI HỒNG PHÚC

MSSV: 1210030022
LỚP:

CNKT ĐỆN – ĐIỆN TỬ

1.CÔNG TẮC
1.1.KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG
1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO
1.3.CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC CỦA
CÔNG TẮC
1.4. CÁC YÊU CẦU THỬ CỬA CÔNG TẮC

1.1.KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG


Công tắc là một loại khí cụ đóng cắt bằng tay kiểu hộp, dùng
để đóng cắt mạch điện có công suất bé, có dòng điện dòng
điện định mức nhỏ hơn 6A, có điện áp một chiều đến 440V và
điện áp xoay chiều đến 500V .

1.1.KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG


Công tắc hộp thường dùng để cấp nguồn cho các
máy công cụ, đóng mở trực tiếp các động cơ điện
có công suất bé, Công tắc hợp làm việc chắc chắn
hơn cầu dao, dập tắt hố quang nhanh hơn vì thao
tác ngát nhanh và dứt khoát hơn cầu dao.

1.1.KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG


Một số công tắc thường gập

Công tắc 3 chấu

Công tắc 2 chấu

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


Phân loại:
- Theo hình dạng bên ngoài người ta chia
ra: Loại hở, loại bảo vệ, loại kín .

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


Phân loại:
- Theo công dụng người ta chia ra: Công tắc
đóng ngắt trực tiếp, công tắc chuyển mạch
(công tắc vạn năng ) , công tắc hành trình

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO
a) Công tắc đổi nối kiểu hộp:

Công tắc 3 chấu

Công tắc 2 chấu

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO
a)


Công tắc đổi nối kiểu hộp:
Cấu tạo:

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO
a) Công tắc đổi nối kiểu hộp:

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO
a)


Công tắc đổi nối kiểu hộp:
Ứng dụng

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


b) Công tắc công tắc chuyển mạch (công tắc
vạn năng ):

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


b) Công tắc công tắc chuyển mạch (công tắc
vạn năng ):

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


c) Công tắc hành trình :

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


c) Công tắc hành trình :

1.2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO


c) Công tắc hành trình : Kiểu ấn, kiểu đòn, kiểu trụ và kiểu quay

1.3.CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC
CỦA CÔNG TẮC
: điện áp định mức của công tắc.

: dòng điện định mức của công tắc
 Tri số điện áp định mức của công tắc
thường có giá trị :500v
 Tri số dòng điện định mức của công tắc
thường có giá trị 6A.
 Ngoái ra còn có các thông số trong việt
thử công tắc như độ bền cơ khí,độ cách
điện, độ phóng điện....


1.4. CÁC YÊU CẦU THỬ CỬA
CÔNG TẮC
Vieäc kieåm tra chaát löôïng coâng taéc phaûi thöû caùc böôùc sau:
 Thöû xuyeân thuûng: ñaët ñieän aùp 1500V trong thôøi gian moät
phuùt ôû caùc ñieåm caàn caùch ñieän giöõa chuùng.
 Thöû caùch ñieän: ño ñieän trôû caùch ñieän < 2M
 Thöû phaùt noùng.
 Thö...
ĐỀ TÀI CÔNG TẮC (SWITCH),
NÚT NHẤN (BUTTON)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ & QTDN ( CTIM )
MÔN: KHI CỤ ĐIỆN
TÊN: PHẠM BÙI HỒNG PHÚC
MSSV: 1210030022
LỚP: CNKT ĐỆN – ĐIỆN TỬ
đề tài công tắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài công tắc - Người đăng: Quốc Cường Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đề tài công tắc 9 10 631