Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2937 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:
MỞ ĐẦU............................................................................................................
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG........................................................................................................................................
II. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...........................
III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...................................................................................
1. Cơ Sở Pháp Lý............................................................................................................................
2. Các Tài Liệu Khác......................................................................................................................
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG...............................................................................................................................
1. Đối tượng và phạm vi của báo cáo đánh giá tác động môi trường...........................................
2. Nội Dung Của Báo Cáo..............................................................................................................
2.1. Xác Định Các Số Liệu Ban Đầu...............................................................................................
2.2. Phân Tích Và Đánh Giá Tác Động Môi Trường....................................................................
2.3. Các Biện Pháp Giải Quyết và Phòng Chống Ô Nhiễm...........................................................
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH...............................................................................................................................
I. GIỚI THIỆU...............................................................................................................................
II. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.........................................................................
III. Thành phần chất thải rắn đô thị............................................................................................
IV. Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị....................................................................................
1. Sơ đồ tổng quát h...
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU............................................................................................................
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG........................................................................................................................................
II. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...........................
III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...................................................................................
1. Cơ Sở Pháp Lý............................................................................................................................
2. Các Tài Liệu Khác......................................................................................................................
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG...............................................................................................................................
1. Đi tượng và phạm vi của o cáo đánh giá c động môi tờng...........................................
2. Nội Dung Của Báo Cáo..............................................................................................................
2.1. Xác Định c S Liệu Ban Đầu...............................................................................................
2.2. Pn ch Và Đánh Gc Động Môi Trường....................................................................
2.3. Các Biện Pháp Giải Quyết và Phòng Chống Ô Nhiễm...........................................................
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH...............................................................................................................................
I. GIỚI THIỆU...............................................................................................................................
II. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.........................................................................
III. Thành phần chất thải rắn đô thị............................................................................................
IV. Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị....................................................................................
1. Sơ đồ tổng quát hệ thống quản lý CTRĐT Tp.HCM..............................................................
2. Sơ đồ thu gom và vận chuyển CTRĐT Tp.HCM....................................................................
3. Phân loại, tái sinh, tái chế........................................................................................................10
4. Xử lý...........................................................................................................................................10
CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ BÃI CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA
BÀN TP.HCM...............................................................................................................................12
I. GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................12
II. BÃI CHÔN LẤP ĐÔNG THẠNH – HÓC MÔN.................................................................14
1. Hiện trạng hoạt động...............................................................................................................14
2. Các tác nhân ô nhiễm quan trọng tại BCL............................................................................15
2.1. Nước rỉ rác.............................................................................................................................15
2.1.1. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đông Thạnh khi đang hoạt động...............................15
2.1.2. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đông Thạnh sau khi đóng bãi:..................................18
2.2. Khí phát sinh từ bãi chôn lấp...............................................................................................19
III. BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT – BÌNH CHÁNH.....................................................................20
1. Hiện trạng hoạt động...............................................................................................................20
1.1. Giới thiệu................................................................................................................................20
1.2. Quy trình kỹ thuật xử lý rác.................................................................................................21
1.2.1. Công tác chôn lấp rác:........................................................................................................21
1.2.2. Vệ sinh công trường............................................................................................................21
1.2.3. Công tác xử lý mùi hôi........................................................................................................22
1.2.4. Công tác xử lý cháy nổ........................................................................................................22
1.2.5. Công tác xử lý nước rỉ rác..................................................................................................22
1.2.6. Kiểm soát mầm bệnh...........................................................................................................22
1.2.7. Duy tu bảo dưỡng................................................................................................................23
1.2.8. Quan trắc môi trường.........................................................................................................23
2. Hiện trạng môi trường trước khi BCL đi vào hoạt động.....................................................24
Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Đề tài Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 9 10 822