Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài đồ án : Tính tóan và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất

Được đăng lên bởi Hoàng Tiến Lăng
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2247 lần   |   Lượt tải: 19 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên: Phạm Như Cương

Khóa: 54

Khoa:Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

Ngành:Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh

1. Đề tài đồ án:
Tính toán và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất 6 tấn hơi/giờ đốt nhiên liệu trấu.
Nghiên cứu và hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp.
Số liệu ban đầu:
- Sản lượng hơi:
- Áp suất hơi bão hòa:

6 tấn hơi/giờ
Pbh = 6 bar
2. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
- Tìm hiểu chung về công nghệ lò hơi tầng sôi
- Phương pháp tính toán thiết kế lò hơi tầng sôi
- Tính nhiệt & thiết kế sơ bộ lò hơi tầng sôi đốt trấu công suất 6 tấn/h
- Nghiên cứu, hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp
- Tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng chi tiết cho 02 giải pháp đề xuất
3. Các bản vẽ và đồ thị:
- 1 bản vẽ A0 “Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của lò hơi tầng sôi”
- 1 bản vẽ A0 “Bản thể lò hơi” và “Bố trí mặt bằng cho lò hơi”
- Các bản vẽ chi tiết có liên quan đến bài thiết kế.
4. Cán bộ hướng dẫn:
Phần
Tính toán và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất 6 tấn

Họ tên cán bộ
Ths. Trần Huy Cấp

hơi/giờ đốt nhiên liệu trấu (70%)
Nghiên cứu và hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng

Ths. Trần Huy Cấp

lượng trong lò hơi công nghiệp (30%)

5. Ngày giao đề tài đồ án:
6. Ngày hoàn thành đề tài đồ án:

12/02/2014
12/06/2014

Hà Nội, ngày………tháng………năm 20……
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Type the document title]
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình làm đồ án, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn
nhiệt tình của thầy giáo Ths. Trần Huy Cấp và thầy giáo Ths. Nguyễn Văn
An, cùng các thầy cô giáo trong Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh
và bạn học cùng lớp.
Vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa vào lý thuyết đã học, mặc
dù đã cố gắng trong quá trình tính toán, thiết kế đồ án nhưng vẫn không tránh
khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự quan tâm cùng nhận xét
đóng góp từ phía các thầy cô trong Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh, các bạn trong ngành kỹ thuật Năng Lượngđể kiến thức của em ngày
càng hoàn thiện hơn và rút ra được những kinh nghiệm bổ ích có thể áp dụng
vào thực tiễn một cách hiệu quả trong tương lai.
Em xin chân thành cảm ơn!

PHẠM NHƯ CƯƠNG

1

KT Nhiệt Lạnh 1 – K54

[Type the document title]
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản đồ án này do tôi tự tính toán, thiết kế và ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên: Phạm Như Cương Khóa: 54
Khoa:Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh Ngành:Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh
 Đề tài đồ án:
Tính toán thiết kế hơi tầng sôi công suất 6 tấn hơi/giờ đốt nhiên liu trấu.
Nghiên cứu và hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp.
Số liệu ban đầu:
- Sản lượng hơi: 6 tấn hơi/giờ
- Áp suất hơi bão hòa: P
bh
= 6 bar
 Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
- Tìm hiểu chung về công nghệ lò hơi tầng sôi
- Phương pháp tính toán thiết kế lò hơi tầng sôi
- Tính nhiệt & thiết kế sơ bộ lò hơi tầng sôi đốt trấu công suất 6 tấn/h
- Nghiên cứu, hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp
- Tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng chi tiết cho 02 giải pháp đề xuất
 Các bản vẽ và đồ thị:
- 1 bản vẽ A0 “Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của lò hơi tầng sôi”
- 1 bản vẽ A0 “Bản thể lò hơi” và “Bố trí mặt bằng cho lò hơi”
- Các bản vẽ chi tiết có liên quan đến bài thiết kế.
 Cán bộ hướng dẫn:
Phần Họ tên cán bộ
Tính toán thiết kế hơi tầng sôi công suất 6 tấn
hơi/giờ đốt nhiên liệu trấu (70%)
Ths. Trần Huy Cấp
Nghiên cứu h thống các giải pháp tiết kiệm năng
lượng trong lò hơi công nghiệp (30%)
Ths. Trần Huy Cấp
 Ngày giao đề tài đồ án: 12/02/2014
 Ngày hoàn thành đề tài đồ án: 12/06/2014
Hà Nội, ngày………tháng………năm 20……
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề tài đồ án : Tính tóan và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài đồ án : Tính tóan và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất - Người đăng: Hoàng Tiến Lăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Đề tài đồ án : Tính tóan và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất 9 10 157