Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Giới thiệu một thuật toán tính ứng dụng để cài đặt hệ thống bảo mât RSA

Được đăng lên bởi Vo Hong Hanh Phuc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------o0o-----------

ĐỀ TÀI:
GIỚI THIỆU MỘT THUẬT TOÁN TÍNH ỨNG
DỤNG ĐỂ CÀI ĐẶT HỆ BẢO MẬT RSA

NHÓM HỌC VIÊN :
- PHẠM QUỐC HƯNG
- LÊ VIỆT ĐỨC
LỚP CH K8 – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GV HƯỚNG DẪN :

NGUYỄN XUÂN HUY

THÁI NGUYÊN - NĂM 2010

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------o0o-----------

ĐỀ TÀI:
GIỚI THIỆU MỘT THUẬT TOÁN TÍNH ỨNG
DỤNG ĐỂ CÀI ĐẶT HỆ BẢO MẬT RSA

BÁO CÁO MÔN HỌC

GV HƯỚNG DẪN: NGUYỄN XUÂN HUY

THÁI NGUYÊN - NĂM 2009

MỤC LỤC

1. Lược sử RSA
1.1 Mã hóa dữ liệu và giải mã
1.2 Hệ bảo mật khóa công khai và hệ bảo mật RSA
2. Hoạt động của RSA
2.1 Mô tả sơ lược
2.2 Thuật toán RSA
2.2.1

Tạo khóa

2.2.2

Mã hóa

2.2.3

Giải mã

2.2.4

Ví dụ

2.2.5

Chuyển đổi văn bản rõ

2.2.6

Tạo chữ ký số cho văn bản

2.2.7

An ninh

3. Các vấn đề đặt ra trong thực tế
4.1 Quá trình tạo khóa
4.2 Tốc độ
4.3 Phân phối khóa
4.4 Tấn công dựa trên thời gian
4.5Tấn công lựa chọn thích nghi bản mã

1. LƯỢC SƯ VỀ RSA
1.1

Khái niệm mã hóa dữ liệu và giải mã
Mã hóa dữ liệu là tiến trình che dấu dữ liệu thật (plaintext), nghĩa là
chuyển dữ liệu thật thành dữ liệu không có ý nghĩa hoặc có ý nghĩa
khác xa với dữ liệu thật. Tiến trình đó gọi là mã hóa (encrytion). Kết
quả của tiến trình gọi là bản mã (ciphertext). Từ “encrytion” được tạo
ra từ “cryptography” (mật mã) xuất phát từ tiếng Hi Lạp cổ xưa
“Kryptos” (Che dấu) và từ “graphia” (viết). Tiến trình mã hóa dữ liệu
có thế được thực hiện bằng cách hoán vị dữ liệu thật hoặc thay thế
chúng bằng dữ liệu khác.
Tiến trình ngược với tiến trình mã hóa tức là chuyển từ bản mã thành
dữ liệu ban đầu gọi là giải mã.
Mã hóa và giải mã là hai thành phần của mật mã học.

1.2 Hệ bảo mật khóa công khai và hệ bảo mật RSA
Một hệ f=<M, C, K> trong đó:
M là một tập các không gian bản rõ. C là tập các không gian bản rõ.
K là tập hợp các không gian khóa.
Được gọi là một hệ mã mật nếu thỏa mãn các tính chất sau:
Với mỗi kẻ K cho ta hai ánh xạ Ek: M → C (gọi là ánh xạ
mã hóa với khóa k) và ánh xạ Dk: C → M được gọi là ánh xạ giải mã.
- Hai cặp ánh xạ trên thỏa mãn tính chất Dk (Ek(M)) = M.
Người ta chia các hệ mã làm hai loại chính là hệ mã cổ điển và hệ mã hiện
đại (hay hệ mã khóa công khai). Các hệ mã cổ điển thực hiện việc bảo mật
đều dựa trên cơ sở là có một khóa dùng chung cho cả việc lập mã và việc giải
mã.
Các hệ mã hóa công khai...





 !"#$%
&'
()*+
,'
,(-./-%00
'+1234
THÁI NGUYÊN - NĂM 2010
Đề tài : Giới thiệu một thuật toán tính ứng dụng để cài đặt hệ thống bảo mât RSA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Giới thiệu một thuật toán tính ứng dụng để cài đặt hệ thống bảo mât RSA - Người đăng: Vo Hong Hanh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề tài : Giới thiệu một thuật toán tính ứng dụng để cài đặt hệ thống bảo mât RSA 9 10 989