Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Lập kế hoạch xử lý khủng hoảng hạt nêm không bột ngọt Chin Su

Được đăng lên bởi bin910
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm Superstorm – LTĐH7MK

ĐỀ TÀI : LẬP KẾ HOẠCH XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG HẠT NÊM KHÔNG BỘT
NGỌT CHIN-SU

MỤC LỤC
I. Tổng quan về công ty MasanFood
1. Giới thiệu chung về công ty MasanFood
2. Sản phẩm hoạt động của MasanFood
II. Phân tích môi trường Marketing của MasanFood về sản phẩm hạt nêm
“Không bột ngọt” Chin-su
1. Tình hình thị trường chung
2. Tình hình thị trường Hạt nêm
3. Đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích SWOT
5. Định vị sản phẩm
6. Chiến lược 4P
III. Diễn biến khủng hoảng của Hạt nêm không bột ngọt của Chin-su
1. Nguyên nhân khủng hoảng
2. Ảnh hưởng khủng hoảng đến MasanFood
3. Mục tiêu giải quyết
4. Chiến lược hành động
IV. Nhận xét khủng hoảng của Chin-su hiện tại

I. Tổng quan về công ty MasanFood:
1. Giới thiệu chung về công ty MasanFood:
 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Masan Group) là công ty quản lý vốn
đầu tư và tài sản, chủ yếu là các cổ phần của những công ty khác, hiện nay bao gồm
cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San (Masan Food) và Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
1

Nhóm Superstorm – LTĐH7MK

 Tiền thân Masan Group là Công ty Cổ phần Hàng hải Ma San (MSC) được
thành lập tháng 11/2004 với vốn điều lệ ban đầu là 3,2 tỷ đồng.
 Tháng 8/2009, MSC đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
(Masan Group) và thực hiện tái cấu trúc thông qua các đợt phát hành riêng lẻ.
 Đến tháng 10/2009, Masan Group hoàn tất tăng vốn lên 4.763.998.200.000
đồng.
 Masan Group hiện đang nắm giữ 54,8% Masan Food và 19,99% cổ phiếu
Techcombank. Masan Group có 2 công ty con là Hoa Bằng Lăng và Hoa Phong Lan
(đều lần lượt nắm giữ 11,0% và 7,0% cổ phiếu Masan Food) và đều hoạt động trong
lĩnh vực tư vấn đầu tư.
 Hoạt động chính của Masan Group là xây dựng phát triển các ngành kinh
doanh mà công ty đã đầu tư, bao gồm việc tuyển dụng đội ngũ quản lý nội địa có
kinh nghiệm, hiểu biết về những tập tục, thông lệ quốc tế để quản lý các công ty nằm
trong danh mục đầu tư. Đội ngũ quản lý này sẽ phải xây dựng các quan hệ đầu tư,
mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tăng nguồn vốn để hỗ trợ cho hoạt
động kinh doanh, phát triển những chiến lược tăng trưởng và tư vấn cho hội đồng
quản trị về phát triển thương hiệu và sản phẩm.
 Ngoài ra, công ty cũng chủ động tìm kiếm, đánh giá các cơ hội mở rộng
kinh doanh nhằm củng cố danh mục đầu tư và tăng nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động
đầu tư của mình.
 Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sau:
 Xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực
được hưởng lợi ích từ ngàn...
Nhóm Superstorm – LTĐH7MK
ĐỀ TÀI : LẬP KẾ HOẠCH XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG HẠT NÊM KHÔNG BỘT
NGỌT CHIN-SU
MỤC LỤC
I. Tổng quan về công ty MasanFood
1. Giới thiệu chung về công ty MasanFood
2. Sản phẩm hoạt động của MasanFood
II. Phân tích môi trường Marketing của MasanFood v sản phẩm hạt nêm
“Không bột ngọt” Chin-su
1. Tình hình thị trường chung
2. Tình hình thị trường Hạt nêm
3. Đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích SWOT
5. Định vị sản phẩm
6. Chiến lược 4P
III. Diễn biến khủng hoảng của Hạt nêm không bột ngọt của Chin-su
1. Nguyên nhân khủng hoảng
2. Ảnh hưởng khủng hoảng đến MasanFood
3. Mục tiêu giải quyết
4. Chiến lược hành động
IV. Nhận xét khủng hoảng của Chin-su hiện tại
I. Tổng quan về công ty MasanFood:
1. Giới thiệu chung về công ty MasanFood:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Masan Group) công ty quản vốn
đầu tư và tài sản, chủ yếu là các cổ phần của những công ty khác, hiện nay bao gồm
cổ phần của Công ty C phần Thực phẩm Ma San (Masan Food) Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
1
Đề tài : Lập kế hoạch xử lý khủng hoảng hạt nêm không bột ngọt Chin Su - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Lập kế hoạch xử lý khủng hoảng hạt nêm không bột ngọt Chin Su - Người đăng: bin910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài : Lập kế hoạch xử lý khủng hoảng hạt nêm không bột ngọt Chin Su 9 10 769