Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Nghiên cứu phân loại rác tại nguồn và tái chế tại chỗ chất hữu cơ với sự tham gia của trùn quế thành phân bón vi sinh phục vụ cây trồng

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 3450 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Phân loại rác tại nguồn là chủ trương lớn của Nhà nước và được công bô" tại các
Nghị quyết, các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là trong những năm gần
đây.
Phân loại rác tại nguồn phục vụ cho công tác tái chế nhằm mục dích cuối cùng là
hạn chế đến mức có thể lượng chất thải rắn thấp nhất trước khi đưa đi xử lý chúng.
Với dân sô" ở Thành phô" Hồ Chí Minh là 5.547.900 người (2002) sinh sông trên
diện tích 2.093,7 km 2 của 24 quận, huyện, với hơn 800 nhà máy riêng rẽ, 500 nhà
máy nằm trong 12 khu công nghiệp tập trung, 03 khu chế xuất, 01 khu công nghệ
cao, 59 bệnh viện, hơn 300 trung tâm y tế và gần 6.000 phòng khám tư nhân. Mỗi
ngày thành phô" Hồ Chí Minh đổ ra khoảng 4.500 - 4.900 tấn chất thải rắn sinh
hoạt lẫn lộn từ 14 đến 24 thành phần khác nhau (bao gồm cả chất thải sinh hoạt
nguy hại), 1.000-1.100 tấn chất thải rắn xây dựng, khoảng 1.000 tấn chất thải rắn
công nghiệp (trong đó có khoảng 200 tấn chất thải nguy hại) và 7 - 9 tấn chất thải
rắn y tế. Mức gia tăng của khôi lượng chất thải rắn đô thị khoảng 15 - 20% năm.
Sau khi được thu gom từ các nguồn phát sinh, một phần được phân loại, tái sinh, tái
chế và trao đổi, hầu hết lượng chất thải rắn trên đều được vận chuyển lên bãi chôn
lấp, đây là công nghệ xử lý chất thải rắn thuần túy duy nhất được áp dụng ở thành
phố Hồ Chí Minh.
Với hệ thông như trên, hàng năm mặc dù đã phải chi ra từ 300 - 400 tỷ đồng cho
công tác quét dọn vệ sinh, thu gom, trung chuyển và vận chuyển, xử lý và chổn lấp
(chi phí này ngày càng tăng theo khôi lượng chất thải rắn) thành phô" Hồ Chí Minh

2

vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề về quản lý và mồi trường, đặc biệt là ô nhiễm
môi trường tại các bãi chôn lấp rác. Và một nghịch lý nữa là trong khi phải tốn rất
nhiều tiền để mua phân hoá học và phân hữu cơ (kể cả tốn ngoại tệ để nhập ngoại)
thì mỗi ngày thành phô" Hồ Chí Minh đang bỏ đi khoảng 3.000- 3.500 tấn chất hữu
cơ mà sau khi qua chế biến không mấy tốn kém có thể sử dụng làm chất cải tạo đất
đã bị chai cứng do thói quen chỉ sử dụng phân bón hóa học hoặc làm phân bón cho
hàng trăm ngàn hecta đất trồng rau sạch và bỏ hoang hóa xung quanh thành phô Hồ
Chí Minh.
Thực tế quản lý chất thải rắn đô thị hiện nay cho thấy, trong khi khâu thu gom và
vận chuyển đã có nhiều cải tiến và được đầu tư đáng kể để nâng cao hiệu suất và cải
thiện chất lượng môi trường, thì khâu xử lý vẫn dậm chân tại chỗ, các dự án làm
compost đều thất bại, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường từ các bãi chôn lấp
“...
CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phân loi rác ti nguồn là ch trương ln của Nhà nưc và đưc ng bô" tại các
Ngh quyết, các ch trương ca Đng và Nhà nước, nht trong nhng năm gn
đây.
Phân loi c ti ngun phc vụ cho công c tái chế nhm mục dích cui ng là
hn chế đến mc có th lưng chất thi rn thấp nht trưc khi đưa đi x chúng.
Vi dân " Thành phô" Hồ Chí Minh 5.547.900 ngưi (2002) sinh ng trên
din tích 2.093,7 km
2
ca 24 qun, huyện, vi n 800 n y riêng r, 500 nhà
máy nm trong 12 khu công nghip tập trung, 03 khu chế xut, 01 khu công ngh
cao, 59 bệnh vin, n 300 trung m y tế gần 6.000 phòng khám nhân. Mi
ngày thành phô" H Chí Minh đ ra khoảng 4.500 - 4.900 tn cht thi rn sinh
hot ln ln t 14 đến 24 thành phn khác nhau (bao gm c cht thi sinh hoạt
nguy hi), 1.000-1.100 tn cht thi rn xây dng, khong 1.000 tn cht thi rn
công nghip (trong đó có khoảng 200 tn cht thi nguy hại) 7 - 9 tn cht thi
rn y tế. Mc gia tăng ca khôi lưng cht thải rn đô th khoảng 15 - 20% năm.
Sau khi đưc thu gom t các ngun phát sinh, một phn đưc phân loại, i sinh, i
chế và trao đổi, hu hết lưng cht thi rắn trên đều đưc vận chuyn n bãi chôn
lp, đây là ng ngh x cht thi rắn thun y duy nhất được áp dụng thành
ph H Chí Minh.
Vi h thông như trên, hàng năm mc dù đã phi chi ra t 300 - 400 t đng cho
công tác quét dn vệ sinh, thu gom, trung chuyn và vận chuyển, x lý chn lp
(chi p này ngày càng tăng theo khôi ng cht thi rắn) thành phô" H Chí Minh
1
Đề tài Nghiên cứu phân loại rác tại nguồn và tái chế tại chỗ chất hữu cơ với sự tham gia của trùn quế thành phân bón vi sinh phục vụ cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Nghiên cứu phân loại rác tại nguồn và tái chế tại chỗ chất hữu cơ với sự tham gia của trùn quế thành phân bón vi sinh phục vụ cây trồng - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Đề tài Nghiên cứu phân loại rác tại nguồn và tái chế tại chỗ chất hữu cơ với sự tham gia của trùn quế thành phân bón vi sinh phục vụ cây trồng 9 10 320