Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Sản xuất nguyên bột trứng

Được đăng lên bởi Gyul Bui
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Sản xuất bột nguyên trứng

GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn

MỤC LỤC
PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT........................................................4
I.

Giới thiệu về trứng và thành phần của trứng........................................................................4
I.1.
Vỏ Trứng......................................................................................................................4
I.2.
Buồng khí.....................................................................................................................5
I.3.
Lòng trắng....................................................................................................................5
I.4.
Lòng đỏ.........................................................................................................................6
I.4.3.
Thành phần hóa học..............................................................................................6
I.4.3.1 Lipid.................................................................................................................6
I.4.3.1.1 Triglycerides.................................................................................................
I.4.3.1.2 Phospholipids..............................................................................................6
I.4.3.1.3 Cholesterol..................................................................................................7
I.4.3.1.4 Carotenoid...................................................................................................7
I.4.3.2 Protein...............................................................................................................7
I.4.3.3 Vitamin.............................................................................................................8
I.4.3.4 Khoáng..............................................................................................................8
II.
Phân loại trứng...............................................................................................................11
II.1. Phân loại theo trọng lượng:........................................................................................11
II.2. Phân loại theo phẩm chất............................................................................................12
III.
Chỉ tiêu nguyên liệu để sản xuất bột lòng đỏ trứng........................................................14
III.1 Chỉ tiêu vật lý..............................................
  
!"!"
#$%$&'($)*&+$,&-.
 
 
  !
" #$%!
 #$&'
" ()'
" #*'
" +,-*-.
" /0.0+*.'
"" 10+-.-0+2
" 10-0*2
" /0-2
"" 34
" 5064
 /7+08
 /7+08-0)+9:;
 /7+08-0<3=
 1>?,?+&@.AB=CD+$&
1>?E+F
1>?()!
"1?.)!
1?.!
!1>?A3G'
 H,I2
H,I4
#$)))&'/)$0&'12$"3$$*%4
 JKL
 MN& L
 O,?%L
" 16CP&QL
 PCRKL
1=80S
T.UT;
 H6I&E6+=,+$&
MN& 
O,?%
Đề tài : Sản xuất nguyên bột trứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Sản xuất nguyên bột trứng - Người đăng: Gyul Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tài : Sản xuất nguyên bột trứng 9 10 324