Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2490 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-1-

PHẦN MỞ ĐẦU
Hồ tiêu không chỉ là loại hạt gia vị quen thuộc trong gia đình mà còn là loại
cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Hằng năm đem
lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Những năm gần đây, cây tiêu đã trở thành
một trong những loại cây trồng chủ lực của cây công nghiệp, không chỉ giúp người
dân xóa đói giảm nghèo mà còn là cây mang lại cuộc sống giàu có cho nhiều hộ
nông dân. Vì thế việc trồng, chế biến và xuất khẩu hồ tiêu đã được nước ta ưu tiên
chú trọng đầu tư và phát triển.
Mặt khác yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng sản
phẩm, do hiện nay việc sản xuất tiêu sọ còn mang tính thủ công, có sử dụng hóa
chất như H2O2, CaO, HCl… ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nước thải
sau khi sản xuất tiêu sọ có các chất màu, mùi và tính sát khuẩn mạnh nên tiêu diệt
hệ vi sinh vật gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.
Lâu nay, người trồng tiêu thường có thói quen, sau khi thu hoạch chỉ phơi khô,
sau đó đem vào máy chà để loại cuống và lá rồi bán cho các thương lái, hoặc sản
xuất bằng cách ngâm nước, chà rửa và sử dụng hóa chất để làm tiêu sọ. Chưa ai
thực sự quan tâm đến khâu phơi, sơ chế đúng tiêu chuẩn, nên hạt tiêu đen thường bị
nhiễm bụi, vi khuẩn, nấm mốc... gây tác hại cho người tiêu dùng, giá lại thấp, nhất
là không có giá trị xuất khẩu. Trong khi tiêu trắng (tiêu sọ) vừa đảm bảo các tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, lại có giá trị xuất khẩu khá cao (gấp 2-2,5 lần tiêu
đen)
Và hiện nay do vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường nên
việc hạn chế sử dụng hóa chất và sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ các enzym
vi sinh vật được khuyến khích. Rất nhiều chủng vi sinh vật đã được sử dụng như
Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium moniliforme, Rhizopus stolonifer,
Trichoderma viride, Neurospora crassa, Altenaria tenuis, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus, Celluvibrio gilvus, Fusarium culmorum, Trichoderma koningi…

-2-

Hiện nay trên thế giới có đề tài nghiên cứu của Vaidyanatha Lyer
Thankamani, Raghavan Nair Giridhar Khoa Công nghệ sinh học, Trường đại học
Kariavattom của Kerala lên men sản xuất tiêu trắng sử dụng các chủng vi khuẩn
Bacillus mycoides, Bacillus licheniformis, Bacillus brevis với kết quả định lượng
piperine 4%.
Việt Nam đã góp phần nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản
xuất tiêu trắng với những đề tài khoa học của PGS.TS Nguyễn Đức Lượng và cộng
sự Trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và cung cấp
các loạ...
- 1 -
PHN M ĐẦU
H tiêu không ch là loi ht gia v quen thuc trong gia đình mà còn là loi
cây công nghip mang li giá tr kinh tế cao cho người nông dân. Hng năm đem
li ngun thu ngoi t ln cho đất nước. Nhng năm gn đây, cây tiêu đã tr thành
mt trong nhng loi cây trng ch lc ca cây công nghip, không ch giúp người
dân xóa đói gim nghèo mà còn là cây mang li cuc sng giàu có cho nhi
u h
nông dân. Vì thế vic trng, chế biến và xut khu h tiêu đã được nước ta ưu tiên
chú trng đầu tư và phát trin.
Mt khác yêu cu ca người tiêu dùng ngày càng cao v cht lượng sn
phm, do hin nay vic sn xut tiêu s còn mang tính th công, có s dng hóa
cht như H
2
O
2
, CaO, HCl
nh hưởng đến sc khe người tiêu dùng, nước thi
sau khi sn xut tiêu s có các cht màu, mùi và tính sát khun mnh nên tiêu dit
h vi sinh vt gây ô nhim môi trường, mt cân bng sinh thái.
Lâu nay, người trng tiêu thường có thói quen, sau khi thu hoch ch phơi khô,
sau đó đem vào máy cđể loi cung và lá ri bán cho các thương lái, hoc sn
xut bng cách ngâm nước, chà ra và s dng hóa cht để làm tiêu s. Chưa ai
thc s
quan tâm đến khâu phơi, sơ chế đúng tiêu chun, nên ht tiêu đen thường b
nhim bi, vi khun, nm mc... gây tác hi cho người tiêu dùng, giá li thp, nht
là không có giá tr xut khu. Trong khi tiêu trng (tiêu s) va đảm bo các tiêu
chun v sinh an toàn thc phm, li có giá tr xut khu khá cao (gp 2-2,5 ln tiêu
đen)
Và hin nay do vn đề v sinh an toàn thc phm và ô nhim môi trường nên
vi
c hn chế s dng hóa cht và s dng các sn phm được sn xut t các enzym
vi sinh vt được khuyến khích. Rt nhiu chng vi sinh vt đã được s dng như
Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium moniliforme, Rhizopus stolonifer,
Trichoderma viride, Neurospora crassa, Altenaria tenuis, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus, Celluvibrio gilvus, Fusarium culmorum, Trichoderma koningi…
Đề tài sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đề tài sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng 9 10 331