Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thi vào đầu ngành vận hành thủy điện

Được đăng lên bởi kieuhungnhn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề tài thi vào đầu ngành vận hành thủy điện!!!!!!!
Đề số 1:
Câu 1/ Trình bày nguyên lý làm việc, cấu tạo và các thông số chính của máy
phát điện đồng bộ ba pha? (3đ)
Câu 2/ Tổ nối dây MBA là gì? Vẽ sơ đồ tổ nối dây các MBA sau: Y/Y-12;
Y/∆-11; Y/Z-11. Các phương pháp làm mát cơ bản của MBA công suất lớn ph ổ
biến. Nêu công dụng của dầu MBA. (3,5đ)
Câu 3: Trình bày sự hiểu biết của Anh (chị) về sơ đồ sau. Ưu, nhược điểm của
hệ thống thanh cái 220kV, 110kV trên sơ đồ. (Sơ đồ kèm theo) (3,5đ)
Đề số 2:
Câu 1/ Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều? Yêu cầu mở
máy động cơ điện một chiều, phương pháp mở máy động cơ điện một chiều nhờ
biến trở? (3đ)
Câu 2/ Các chế độ làm việc (bình thường và một pha chạm đất) của mạng điện
ba pha trung tính cách điện đối với đất. (3,5đ)
Câu 3: Nêu và giải thích các bảo vệ rơ le có trong Hệ thống 1, Hệ th ống 2 của
sơ đồ. (Sơ đồ kèm theo) (3,5đ)

Đề số 3:
Câu 1/ Nêu cấu tạo và các đại lượng định mức của MBA? (3đ)
Câu 2/ Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. Vẽ sơ đồ động
lực và mạch điều khiển để khởi động động cơ KĐB ba pha kiểu Y-∆ (Giải thích
nguyên lý vận hành). (3,5đ)
Câu 3: Giải thích sơ đồ và các phần tử thiết bị trên sơ đồ. (Sơ đồ kèm theo)
(3,5đ)

Đề số 4:
Câu 1/ Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha? Trình bày
phương pháp đổi nối Y - ∆ khi mở máy (khởi động) động cơ không đồng bộ ba
pha? (3đ)
Câu 2/ Máy biến áp làm việc song song: Lý do nối mba làm việc song song? Thế
nào là làm việc song song? Điều kiện để nối mba làm việc song song? (3,5đ)
Câu 3: Giải thích các phần tử thuộc hệ thống bảo vệ và đo lường của Mạch 1
trên sơ đồ? (Sơ đồ kèm theo) (3,5đ)
+++---o0o---+++
Đáp án đề 1:
Câu 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo và các thông số chính của máy phát điện
đồng bộ 3 pha:
Nguyên lý họat động:
- Máy điện đồng bộ làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, biến cơ năng
thành điện năng.
khép kín qua rôto, cực từ và lõi thép stato.( Các cực từ của rôto phải có hình
dáng sao cho từ trường của nó phân bố hình sin dọc theo chu vi khe hở không
khí giữa stator và rôto)- Khi cho dòng điện kích từ (nguồn kích từ thường là một
máy phát điện một chiều hoặc một bộ chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành
dòng điện một chiều) vào dây quấn kích từ sẽ tạo ra từ trường không đổi trong
rôto. Bây giờ ta gắn vào trục rôto một động cơ và quay với tốc độ n. Ta được
một từ trường quay tròn có từ thông chính
Từ thông của từ trường quay cắt các thanh dẫn phần ứng, làm xuất hiện trong 3
cuộn dây 3 sức điện động ...
tài thi vào u ngành v n hành th y i n!!!!!!!đề đầ đ
s 1:Đề
Câu 1/ Trình bày nguyên lý làm vi c, c u t o và các thông s chính c a máy
phát i n ng b ba pha? (3 )đ đồ đ
Câu 2/ T n i dây MBA là gì? V s t n i dây các MBA sau: Y/Y-12; ơ đồ
Y/∆-11; Y/Z-11. Các ph ng pháp làm mát c b n c a MBA công su t l n ph ươ ơ
bi n. Nêu công d ng c a d u MBA. (3,5 )ế đ
Câu 3: Trình bày s hi u bi t c a Anh (ch ) v s sau. u, nh c i m c a ế ơ đồ Ư ượ đ
h th ng thanh cái 220kV, 110kV trên s . (S kèm theo) (3,5 ) ơ đồ ơ đồ đ
s 2:Đề
Câu 1/ Trình bày nguyên lý làm vi c c a ng c i n m t chi u? Yêu c u m độ ơ đ
máy ng c i n m t chi u, ph ng pháp m máy ng c i n m t chi u nhđộ ơ đ ươ độ ơ đ
bi n tr ? (3 )ế đ
Câu 2/ Các ch làm vi c (bình th ng và m t pha ch m t) c a m ng i n ế độ ườ đấ đ
ba pha trung tính cách i n i v i t. (3,5 )đ đố ớ đấ đ
Câu 3: Nêu và gi i thích các b o v r le có trong H th ng 1, H th ng 2 c a ơ
s . (S kèm theo) (3,5 )ơ đồ ơ đồ đ
s 3:Đề
Câu 1/ Nêu c u t o và các i l ng nh m c c a MBA? (3 ) đạ ư đị đ
Câu 2/ Nguyên lý làm vi c c a ng c không ng b ba pha. V s ng độ ơ đồ ơ đồ độ
l c và m ch i u khi n kh i ng ng c K B ba pha ki u Y-∆ (Gi i thích đ để ở độ độ ơ Đ
nguyên lý v n hành). (3,5 ) đ
Câu 3: Gi i thích s và các ph n t thi t b trên s . (S kèm theo) ơ đồ ế ơ đồ ơ đồ
(3,5 )đ
Đề tài thi vào đầu ngành vận hành thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thi vào đầu ngành vận hành thủy điện - Người đăng: kieuhungnhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề tài thi vào đầu ngành vận hành thủy điện 9 10 386