Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tài Thuỷ Ngân

Được đăng lên bởi nguyenct-090
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................2
DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH..................................................................................4
DANH SÁCH BẢNG................................................................................................4
DANH SÁCH HÌNH................................................................................................. 4
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................................6

II. NỘI DUNG............................................................................................................ 7
II.1. Tổng quan về thủy ngân.....................................................................................7
II.1.1. Nguồn gốc sinh địa hóa của thủy ngân....................................................... 7
II.1.2. Cấu tạo – Tính chất của thủy ngân........................................................... 11
II.1.2.1. Cấu tạo...............................................................................................11
II.1.2.2. Tính chất.............................................................................................12
II.1.3. Vai trò của thủy ngân................................................................................ 12
II.1.3.1. Trong nông nghiệp............................................................................. 12
II.1.3.2. Trong đời sống................................................................................... 13
II.2. Ô nhiễm thủy ngân trong môi trường và tác dụng độc hại của nó..................16
II.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm thủy ngân............................................................ 16
II.2.2. Tính độc của các hợp chất Hg trong môi trường sinh thái.......................19
II.2.2.1. Hơi thủy ngân kim loại.......................................................................19
II.2.2.2. Các hợp chất vô cơ của thủy ngân.....................................................20
II.2.2.3. Một số hợp chất thủy ngân hữu cơ.....................................................21
II.2.3. Thủy ngân trong môi trường không khí, nước và đất................................23
II.2.3.1. Môi trường không khí.........................................................................23

1

II.2.3.2. Môi trường nước................................................................................ 24
II.2.3.3. Môi...
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................2
DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH..................................................................................4
DANH
SÁCH
BẢNG ................................................................................................ 4
DANH
SÁCH
HÌNH ................................................................................................. 4
I. ĐẶT
VẤN
ĐỀ ........................................................................................................ 6
II. NỘI
DUNG ............................................................................................................ 7
II.1. Tổng quan về
thủy ngân ..................................................................................... 7
II.1.1. Nguồn gốc sinh địa hóa của
thủy
ngân ....................................................... 7
II.1.2. Cấu tạo – Tính chất của
thủy
ngân ........................................................... 11
II.1.2.1. Cấu tạo ............................................................................................... 11
II.1.2.2. Tính chất ............................................................................................. 12
II.1.3. Vai trò của thủy
ngân ................................................................................ 12
II.1.3.1. Trong nông nghiệp ............................................................................. 12
II.1.3.2. Trong đời
sống ................................................................................... 13
II.2. Ô nhiễm thủy ngân trong môi trường và tác dụng độc hại
của
.................. 16
II.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm
thủy
ngân ............................................................ 16
II.2.2. Tính độc của các hợp chất Hg trong môi trường
sinh
thái ....................... 19
II.2.2.1. Hơi thủy ngân
kim loại ....................................................................... 19
II.2.2.2. Các hợp chất vô cơ của
thủy
ngân ..................................................... 20
II.2.2.3. Một số hợp chất thủy ngân
hữu ..................................................... 21
II.2.3. Thủy ngân trong môi trường không khí, nước
đất ................................ 23
II.2.3.1. Môi trường
không khí ......................................................................... 23
1
Đề Tài Thuỷ Ngân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Tài Thuỷ Ngân - Người đăng: nguyenct-090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đề Tài Thuỷ Ngân 9 10 557