Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Tìm hiểu quy trình công nghệ xử lý nước thải trong ngành sản xuất bia tại VN

Được đăng lên bởi phantanthanh1992
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
---------o0o----------

ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI TRONG NGÀNH SẢN XUẤT BIA
TẠI VIỆT NAM

GVHD :Th.S Trần Thị Thanh Hương
SVTH

:Phan Tấn Thành - 11102009

Khóa học: 2011-2015

Đà Lạt, tháng 6 năm 2014
1

MỤC LỤC
Chương 1MỞ ĐẦU.............................................................................................4
1.1Tính cần thiết của đề tài............................................................................................
1.2Mục tiêu của báo cáo................................................................................................
1.3Phương pháp thực hiện.............................................................................................
1.4Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................
Chương 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BIA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA
HIỆN NAY...............................................................................................................6
2.1 Tình hình sản xuất Bia hiện nay tại Việt Nam........................................................
2.2 Quy trình sản xuất Bia tại Việt Nam.......................................................................
2.2.1 Quy trình sản xuất.............................................................................................
2.2.2 Nguồn gốc phát sinh và tính chất nước thải từ ngành sản xuất Bia.................
Chương 3: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG NGÀNH SẢN XUÁT
BIA.......................................................................................................................... 12
3.1 Sơ đồ xử lý nước thải trong ngành sản xuất Bia theo mô hình 2 bậc UASB và
Aerotank :.........................................................................................................................
3.1.1 Thuyết minh công nghệ xử lý nước trong ngành sản xuất Bia......................
3.1.2 Thuyết minh về chức năng của từng bể trong công nghệ sản xuất Bia.........
3.2 Mô hình công nghệ MBBR trong xử lý nước thải ngành sản xuất Bia................
3.2.1 Thuyết minh các bể trong công nghệ..............................................................
3.3 Ưu điểm và nhược điểm của nhà máy sản xuất Bia..............................................
Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM TRONG Ô NHIỄM
TRONG SẢN XUẤT BIA.....................................................................................21
4.1 Các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
---------o0o----------
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI TRONG NGÀNH SẢN XUẤT BIA
TẠI VIỆT NAM
GVHD :Th.S Trần Thị Thanh Hương
SVTH :Phan Tấn Thành - 11102009
Khóa học: 2011-2015
Đà Lạt, tháng 6 năm 2014
1
Đề tài : Tìm hiểu quy trình công nghệ xử lý nước thải trong ngành sản xuất bia tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Tìm hiểu quy trình công nghệ xử lý nước thải trong ngành sản xuất bia tại VN - Người đăng: phantanthanh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề tài : Tìm hiểu quy trình công nghệ xử lý nước thải trong ngành sản xuất bia tại VN 9 10 518