Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tốt nghiệp tay máy

Được đăng lên bởi loveislove19
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2370 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài tốt nghiệpThiết kế mô hình robot cấp phôi tự động

Lêi c¶m ¬n
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô, đặc biệt các thầy trong bộ môn chế
tạo máy đã tận tình tạo điều kiện học tập và truyền đạt kiến thức trong suốt khoá
học để em được thực hiện đề tài này.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy ThS. Đặng Xuân Phương và KS.
Bùi Đức Hải đã hướng dẫn và giúp đỡ em tận tình trong thời gian vừa qua.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã giúp đỡ và động viên
em trong suốt thời gian học tập cũng như trong thời gian thực hiện đề tài.

SVTH : Đào Đăng Quang 45CT

GVHD ThS Đặng Xuân Phương

Đề tài tốt nghiệpThiết kế mô hình robot cấp phôi tự động

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU

1

PHẦNI: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP

2

I. SỰ RA ĐỜI CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP

2

1. Sự ra đời của robot công nghiệp

2

2. Tình hình phát triển Robot công nghiệp

4

3. Ứng dụng robot công nghiệp

5

4. Các xu thế sử dụng robot trong tương lai

8

II. TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VÀ ỨNG DỤNG ROBOT CÔNG

11

NGHIỆP Ở VIỆT NAM
CHƯƠNGII: GIỚITHIỆU VI ĐIỀU KHIỂN HỌ 8051

12

I. GIỚI THIỆU

12

II. KHẢO SÁT HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051

12

1.Cấu trúc

12

2. Chức năng các chân vi điều khiển

14

III. TẬP LỆNH CỦA 8051/8031

15

1. Các chế độ đánh địa chỉ

15

2. Các nhóm lệnh của 8051/8031

17

3. Nhóm lệnh xử lý số liệu

17

4. Nhóm lệnh luận lý

18

5. Nhóm lệnh truyền dữ liệu

20

6. Nhóm lệnh truyền điều

21

IV. HOẠT ĐỘNG TIMER CỦA 8051

22

1. Giới thiệu

22

2. Thanh ghi Mode Timer Mode

23

3. Thanh ghi điều khiển Timer Tcon (Timer Control Resgister).

24

SVTH : Đào Đăng Quang 45CT

GVHD ThS Đặng Xuân Phương

Đề tài tốt nghiệpThiết kế mô hình robot cấp phôi tự động

4. Các mode và cờ tràn (Timer Mode and Overflow)

24

V. CÁC NGUỒN XUNG CLOCK (CLOCK SOURCES)

26

1. Sự bấm giờ bên trong (Interval Timing)

26

2. Sự đếm các sự kiện ( Event counting)

26

3. Sự bắt đầu, sự kết thúc và sự điều khiển các thanh ghi Timer

27

4. Sự khởi động và sự truy xuất các thanh ghi Timer

27

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA PORT NỐI TIẾP 8051

28

1.Gioi thiệu

28

VII. HOẠT ĐỘNG NGẮT CỦA (INTERRUPT) CỦA 8051

31

1. Gíơi thiệu

31

2. Tổ chức Interrupt của 8051

31

2.1. Sự cho phép ngắt và sự cấm ngắt

32

2.2. Sự ưu tiên ngắt (Interrupt Priority)

33

2.3. Sự kiểm tra vòng quét liên tiếp

34

2.4. Việc xử lý các sự ngắt (processing Interrupt)

35

2.5. Các vectơ ngắt (Interrupt vectors)

35

CHƯƠNG I...
Đề tài tt nghip http://codientu.org Thiết kế mô hình robot cp phôi t động
SVTH : Đào Đăng Quang 45CT GVHD ThS Đặng Xuân Phương
Lêi c¶m ¬n
Em xin chân thành cm ơn các thy cô, đặc bit các thy trong b môn chế
to máy đã tn tình to điu kin hc tp và truyn đạt kiến thc trong sut khoá
hc để em được thc hin đề tài này.
Đặc bit em xin chân thành cm ơn thy ThS. Đặng Xuân Phương và KS.
Bùi Đức Hi đã hướng dn và giúp đỡ em tn tình trong thi gian va qua.
Em cũng xin gi li cm
ơn ti gia đình, bn bè đã giúp đỡđộng viên
em trong sut thi gian hc tp cũng như trong thi gian thc hin đề tài.
Đề tài tốt nghiệp tay máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tốt nghiệp tay máy - Người đăng: loveislove19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Đề tài tốt nghiệp tay máy 9 10 67