Ktl-icon-tai-lieu

đề thi CCNA Final Lab

Được đăng lên bởi Anh Bùi Hoàng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2978 lần   |   Lượt tải: 7 lần
149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 35124257 (5 lines)
Fax: (08) 35124314
Website: 
Support forum: 
Live Chat: 

CCNA Final Lab
Thời gian làm bài: 120 phút
Chúc các bạn làm bài tốt

PHẦN 1 – YÊU CẦU CƠ BẢN (20đ)
-

Kiểm tra đầy đủ tình trạng của thiết bị và đảm bảo các dây console hoạt động
tốt.

-

Đặt hostname như hình vẽ.

-

Đặt banner họ và tên của học viên cấu hình thiết bị đó.

GV: Hồ Vũ Anh Tuấn
Mobile: 093.735.1200
Email: anhtuan@vnpro.org

Page 1

-

Cấu hình không trôi dòng lệnh khi hiện các thông báo.

-

Đặt password: Console, Enable.

-

Mã hóa các password.

-

Tạo thêm một password enable CCNA được mã hóa sẵn bằng MD5.

-

Đặt telnet không password.

-

Đặt ip theo sơ đồ.

-

Tắt cơ chế phân giải tên miền.

-

Các interface outside của R2 và R3 nhận IP từ ISP.

PHẦN 2 – YÊU CẦU CHÍNH (80đ)

1. Switching: (20đ)
-

-

-

-

Hệ thống VTP được cấu hình như sau:
o

SW1 là VTP transparent.

o

SW2 là VTP server.

o

SW3 là VTP client.

o

VTP domain : VnPro.org

o

VTP password : Cisco

VTP server tạo 2 Vlan:
o

Vlan 67, name System

o

Vlan 89, name Network

Spanning-tree được quy hoạch:
o

Dây 12 và 20 sẽ active cho Vlan 67.

o

Dây 12 và 2 sẽ active cho Vlan 89.

Các cổng access được cấu hình Portfast.

GV: Hồ Vũ Anh Tuấn
Mobile: 093.735.1200
Email: anhtuan@vnpro.org

Page 2

149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 35124257 (5 lines)
Fax: (08) 35124314
Website: 
Support forum: 
Live Chat: 

-

Cấu hình
port security cho User. Đảm bảo chỉ có 1 MAC của user đó chạy vào.

2. IP Routing: (20đ)
-

R1 cấu hình định tuyến giữa các Vlan, cung cấp gateway cho các PC.

-

Các Router chạy định tuyến với nhau bằng OSPF. Router-id phải cố định.

-

Đảm bảo R1 không tham gia vào quá trình bầu chọn DR/BDR.

-

Cấu hình xác thực OSPF trên toàn miền bằng MD5, thời gian gửi hello interval
là 2 giây, dead interval là 10 giây.

-

Các PC sẽ đi internet thông qua R2. Nếu kết nối giữa R1-R2 gặp sự cố thì
chuyển hướng đi thông qua R1-R3.

-

Đường leased line giữa R1 và R3 cấu hình xác thực CHAP ở cả đầu.

3. IP Service: (20đ)
-

R2 cấu hình DHCP cho PC1.

-

R3 cấu hình DHCP cho PC2.

-

R2 và R3 cấu hình NAT Overload, đảm bảo tất cả PC đều đi được internet.

4. Security: (20đ)
-

PC1 ping được 8.8.8.8, không ping được bất cứ Router nào, telnet được vào
R1,R2 và R3.

-

PC2 ping được 8....
CCNA Final Lab
PHẦN 1 – YÊU CẦU CƠ BẢN (20đ)
- Kiểm tra đầy đủ tình trạng của thiết bị và đảm bảo các dây console hoạt động
tốt.
- Đặt hostname như hình vẽ.
- Đặt banner họ và tên của học viên cấu hình thiết bị đó.
GV: Hồ Vũ Anh Tuấn
Mobile: 093.735.1200
Email: anhtuan@vnpro.org Page 1
Th i gian làm bài: 120 phút
Chúc các b n làm bài t t
149/1D Ung Văn Khiêm, Ph ng 25, Qu n Bình Th nh, TP.HCMườ
ĐT: (08) 35124257 (5 lines) Fax: (08) 35124314
Website: http://vnpro.vn Support forum: http://www.vnpro.org
Live Chat: http://www.vnpro.vn/support
đề thi CCNA Final Lab - Trang 2
đề thi CCNA Final Lab - Người đăng: Anh Bùi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi CCNA Final Lab 9 10 119