Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chi tiết máy

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:.01
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

1. TÝnh dao ®éng ngang cña mét trôc khi chÞu lùc li t©m.?
2. X¸c ®Þnh lùc P tèi ®a mµ mèi ghÐp cã thÓ truyÒn ®îc trong mét c¬ cÊu kÑp
nh h×nh vÏ:
Cho vËt liÖu bu l«ng lµ CT3:
[  ]k= 140 N/mm2 ,
f = 0,2,

200

d = 8 mm,
D=55

a = 60 mm
b = 40 mm.

P
a

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

b

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:02.
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

1. C¸c d¹ng ma s¸t trong æ trît ? D¹ng nµo lµ tèt mhÊt ?
2.

X¸c ®Þnh øng suÊt sinh ra trong mèi ghÐp ®inh t¸n sau:
T¶i träng Q = 100 KN.
§êng kÝnh ®inh t¸n:

12

10

Q

d = 17 mm.

Q
30

Q

100

50

Q

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

1.

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:03.
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

TÝnh søc bÒn mét trôc theo 3 bíc . Theo Anh ( ChÞ ) bíc nµo lµ quan

träng nhÊt.
2.

X¸c ®Þnh trÞ sè lùc Q tèi ®a mµ mèi ghÐp cã thÓ truyÒn ®îc. BiÕt ®êng
12

kÝnh ®inh t¸n d= 17 mm.

10

Q

Q

VËt liÖu ®inh t¸n vµ tÊm ghÐp lµ CT3:
[  ]k= 140 N/mm2,
[  ]= 100 N/mm2

Q

100

Q

[  ]d = 240 N/mm2. .

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

®Ò thi

Sè:04.
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

1. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh mét mèi ghÐp ®inh t¸n nhãm khi chÞu lùc vµ m« men
t¸c dông ( Cho mét vÝ dô minh ho¹).
2. TÝnh bu l«ng chÞu lùc ngang trong hai trêng hîp GhÐp cã khe hë vµ kh«ng
cã khe hë .

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:05.
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

1. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh bu l«ng chÞu lùc ngang trong hai trêng hîp GhÐp cã
khe hë vµ kh«ng cã khe hë. Tõ ®ã rót ra nh÷ng nhËn xÐt g×?
2. C¸c d¹ng ma s¸t trong æ trît. §iÒu kiÖn h×nh thµnh chÕ ®é b«i tr¬n ma s¸t
ít trong æ trît.?

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:.06
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

1. Tr×nh bµy c¸c lo¹i ren thêng dïng.?
2. Cho mét kÕt cÊu treo mét vËt lµ P . §îc kÑp b»ng hai bu l«ng M10, ghÐp
cã khe hë. VËt liÖu bu l«ng CT3: [  ]k= 132 N/mm2, f= 0,2.
Hái vËt P ®îc treo cã trÞ sè tèi ®a b»ng bao nhiªu.?
500
M10
40

P

®Ò thi

trëng bé m«n
Ký DuyÖt

Sè:.07
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90’.

trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.

1. TÝnh æ trît theo ¸...
trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.
®Ò thi :.01
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90 .
trëng bé m«n
Ký DuyÖt
1. TÝnh dao ®éng ngang cña mét trôc khi chÞu lùc li t©m.?
2. X¸c ®Þnh lùc P tèi ®a mµ mèi ghÐp cã thÓ truyÒn ®îc trong mét c¬ cÊu kÑp
nh h×nh vÏ:
Cho vËt liÖu bu l«ng lµ CT3:
[ ]
k
= 140 N/mm
2
,
f = 0,2,
d = 8 mm,
a = 60 mm
b = 40 mm.
trêng ®¹i häc gtvt.
khoa: c¬ khÝ.
bé m«n: kü thuËt m¸y.
®Ò thi :02.
m«n häc: chi tiÕt m¸y.
häc phÇn: ii.
thêi gian: 90 .
trëng bé m«n
Ký DuyÖt
1. C¸c d¹ng ma s¸t trong æ trît ? D¹ng nµo lµ tèt mhÊt ?
2. X¸c ®Þnh øng suÊt sinh ra trong mèi ghÐp ®inh t¸n sau:
T¶i träng Q = 100 KN.
§êng kÝnh ®inh t¸n:
d = 17 mm.
200
P
D=55
a
b
30
50
100
Q
Q
Q
Q
12
10
Đề thi chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chi tiết máy - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi chi tiết máy 9 10 700