Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cơ lý thuyết ĐB BK TPHCM

Được đăng lên bởi binwoon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
` TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT
-----------o0o----------

ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ
Môn học : CƠ HỌC LÝ THUYẾT
Ngày thi:
Giờ thi:

Thời lượng: 45 phút

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu và nộp lại đề

Họ tên SV: MSSV: …………………


Câu 1: Một hệ lực phẳng khi thu về tâm O được ( R0 , ngM 0 ) đều khác khơng. Hệ sẽ cĩ dạng tối giản:


a. Ngẫu M
b. Hợp lực R
c. Hệ lực cân bằng
d. ( R , ngẫu M)
Bài 1: Cho cơ cấu như hình vẽ. Biết AB trượt trong khung, vận tốc của A đối với khung là VA
Câu 2: Tâm vận tốc tức thời P (x,y,z) khi lấy hệ quy chiếu là khung CDEH
 y

a. P 0, y E , z B 
b. P  0, B , z A 
 2

c. P 0,0,0 
Câu 3: Vận tốc điểm B
 
1 
a. V B  0,0, V A 
2 


d. P 0, y A , z B 

z
D

C
0

 

y  yB
b. V B   yB0 , 0, A
 VA 
zB


  y  yB
1 
d. V B  0, A
VA , V A 

zB
2 



  y

c. V B  0, A V A , V A 
 z


B


Câu 4: Tìm gia tốc coriolit WC tại vị trí đang xét của điểm A


a. WC 2 0V A , V A ,0 
b. WC 0,2 0V A ,0 


c. WC 0,0,0
d. WC 2 0V A ,0,0 
Câu 5: Tìm gia tốc coriolit của điểm B tại vị trí đang xét



a. W B 0,2 0V B ,0 
b. WC 0,0,0 c. WC 2 0V B ,0,0 

B
VB
O VA

H

A


d. WC 0,2 0V B , V B 

B
M

E

D

C

60o
Câu 6: Cho f=0,2 tính sức căng dây T
H
q
a. T  2 3KN
b. T  4 3KN
c. Không có kết quả đúng
d. T  4 KN
+
Câu 7: Cho f=0,4 tính sức căng dây T
a. T  2 3KN
b. T  4 3KN
c. Không có kết quả đúng
d. T  4 KN
Câu 8: Thành phần phản lực Dy tác động vào khung DCB khi cho sức căng dây T









b. Dy  0, 25  3 T  5

d. Khơng cĩ kết quả đúng
Đề 1-1

E

x

Bài 2: Cho cơ hệ như hình vẽ.
Con lăn trọng lượng P  16 KN cho
DE  2a, EC  a, BC  2a, q  2 3KN / m, M  10 KNm, a  1m .
Hệ số ma sát trượt tĩnh giữa con lăn và nền là f.

a. Dy   0, 25  0,5 3 T  5

y

A
I

30o

x





c. Dy  1  3 T  5

Câu 9: Cho phản lực tại E là R. Tính thành phần phản lực H y tác động vào HE
a. H y  8  R
b. H y  R  4
c. H y  R  3
d. Khơng cĩ kết quả đúng
Câu 10: Tính thành phần phản lực ngẫu cản quay M tác động vào thanh HE khi cho phản lực tại E là R
a. M  2aR  8
b. M  aR  4 3
c. M  2aR  6
d. Khơng cĩ kết quả đúng
Bài 3: Cho cơ cấu như hình vẽ.
Giả sử con lăn  lăn khơng trượt. Cho R2=2r2=2R1=2a.
Vận tốc, gia tốc của A là VA, WA (hình vẽ).
Câu 11: Tính 1 của vật 1
V
V
a. 1  A
b. 1   A
2a
a

K
C
+
I
H

2
B
1

y

A
 2V A
+
c. 1 
d. Khơng cĩ kết quả đún...
Ñeà 1-1
`
Câu 1: Một hệ lực phẳng khi thu về tâm O được (
0
R
,
0
Mng
) đều khác không. Hệ sẽ có dạng tối giản:
a. Ngẫu M b. Hợp lực
R
c. Hệ lực cân bằng d. (
R
, ngẫu M)
Bài 1: Cho cơ cấu như hình vẽ. Biết AB trượt trong khung, vn tốc của A đối với khung là V
A
Câu 2: Tâm vận tốc tức thời P (x,y,z) khi lấy hệ quy chiếu là khung CDEH
a.
P
BE
zy ,,0 b.
P
A
B
z
y
,
2
,0
c.
P
0,0,0 d.
P
BA
zy ,,0
Câu 3: Vận tốc điểm B
a.
B
V
A
V
2
1
,0,0 b.
B
V
0
,0,
A B
B A
B
y y
y V
z
c.
AA
B
A
B
VV
z
y
V ,,0
d.
AA
B
BA
B
VV
z
yy
V
2
1
,,0
Câu 4: Tìm gia tốc coriolit
C
W
tại vị trí đang xét của điểm A
a.
0,,2
0 AAC
VVW
b.
0,2,0
0 AC
VW
c.
0,0,0
C
W
d.
0,0,2
0 AC
VW
Câu 5: Tìm gia tc coriolit của điểm B tại vị trí đang xét
a.
0,2,0
0 BB
VW
b.
0,0,0
C
W
c.
0,0,2
0 BC
VW
d.
BBC
VVW ,2,0
0
Bài 2: Cho hệ như hình v.
Con lăn trọng lượng
16
P KN
cho
2 , , 2 , 2 3 / , 10 , 1
DE a EC a BC a q KN m KNm a m
.
Hệ số ma sát trượt tĩnh giữa con lăn và nền là f.
Câu 6: Cho f=0,2 tính sức căng dây T
a. KNT 32 b. KNT 34
c. Khoâng coù keát quaû ñuùng d.
KNT 4
Câu 7: Cho f=0,4 tính sức căng dây T
a. KNT 32 b. KNT 34
c. Khoâng coù keát quaû ñuùng d.
KNT 4
Câu 8: Thành phần phản lực
y
D
tác động vào khung DCB khi cho sức căng dây T
a.
0,25 0,5 3 5
y
D T
b.
0,25 3 5
y
D T
c.
1 3 5
y
D T
d. Không có kết quả đúng
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.HCM
ÑEÀ
KI
ỂM TRA
HOÏC KYØ
KHOA KHOA HOÏC ÖÙNG DUÏNG Moân hoïc : CÔ HOÏC LÝ THUYT
BOÄ MOÂN CÔ KYÕ THUAÄT Ngaøy thi:
-----------o0o---------- Giôø thi: Thôøi löôïng: 45 phuùt
Sinh vieân ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu vaø noäp laïi ñeà
Hoï teân SV: MSSV: …………………
ÑEÀ 1
H
V
B
x
y
z
C
D
E
B
A
V
A
O
0
q
30
o
60
o
B
C
E
D
M
H
I
A
x
+
đề thi cơ lý thuyết ĐB BK TPHCM - Trang 2
đề thi cơ lý thuyết ĐB BK TPHCM - Người đăng: binwoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi cơ lý thuyết ĐB BK TPHCM 9 10 51