Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kỳ đo lường

Được đăng lên bởi vuquockhai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4624 lần   |   Lượt tải: 11 lần
HỘI ĐỒNG THI KHOA: ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: Đo lường – Điều khiển
Ngày thi:

tháng năm 2011

Trưởng bộ môn ký duyệt

Đề thi kết thúc học phần:
KT đo lường 1a
Đề số: 01 Lớp: VT07I-HTD
Thời gian làm bài: 90 phút

ThS. Nguyễn Văn Chí

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu, đề thi nộp cùng bài thi.

Câu1: Tính sai số khi đo hệ số cosφ của Tải bằng phương pháp gián tiếp.
Biết: Ampemét có thang đo là 1A , số chỉ 0,85A, cấp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250V, số chỉ 240 V, cấp chính xác 1.
Wattmét có thang đo 100w, số chỉ 90w, cấp chính xác 1.

*

*
W

A
Tải

U~

V

Câu 2: Yêu cầu về điện trở khi đo dòng điện.
Câu 3: Vẽ sơ đồ kết hợp Bu; Bi với công tơ để đo năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế
Yêu cầu: Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha C.
Câu 4: Cho một hộ tiêu thụ điện có 2 phụ tải
+ 01 động cơ 3 pha có Uđm =380V; Iđm = 250A; cosϕđm = 0,86
+ 01 máy hàn một pha có Uđm =380V; Iđm = 150A; cosϕđm = 0,86
Biết:
Nguồn 3 pha đối xứng có Ud = 380V
Yêu cầu: -Vẽ sơ đồ kết hợp Bi và 2 công tơ 1 pha có Uđm = 380V, Iđm =5 A để đo năng lượng

tác dụng cho cả 2 phụ tải trên. Chọn tỉ số cho máy biến dòng (KI).
Tính số chỉ của mỗi công tơ trong thời gian một tháng biết rằng động cơ luôn làm việc ở chế độ định
mức còn máy hàn có 50% thời gian làm việc ở chế độ định mức; 50% thời gian làm việc ở chế độ
non tải có U=Uđm; I=0.2Iđm; cosϕ = 0.35 (công tơ và máy hàn mắc vào các pha B và C) .

HỘI ĐỒNG THI KHOA: ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: Đo lường – Điều khiển
Ngày thi:

tháng năm 2011

Trưởng bộ môn ký duyệt

Đề thi kết thúc học phần:
KT đo lường 1a
Đề số: 02 Lớp: VT07I-HTD
Thời gian làm bài: 90 phút

ThS. Nguyễn Văn Chí

Ghi chú:Sinh viên được sử dụng tài liệu, không được viết vẽ vào đề thi, đề thi nộp cùng bài thi.

Câu 1: Tính toán sai số gián tiếp khi thí nghiệm đo công suất tác
dụng trên tải bằng phương pháp nguồn một chiều.
Biết: Ampemét có thang đo là 1A , số chỉ 0,8A, cấp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250V, số chỉ 240 V, cấp chính xác 1.

+

A
U

Tải

V

Câu 2: Yêu cầu về điện trở khi đo điện áp.
Câu 3: Vẽ sơ đồ kết hợp Bu; Bi và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng cho lưới 3 pha cao thế
Yêu cầu: Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha B, C.
Câu 4: Cho một hộ tiêu thụ điện có 2 phụ tải
+ 01 động cơ 3 pha có Uđm =380V; Iđm = 250A; cosϕđm = 0,86
+ 01 máy hàn một pha có Uđm =380V; Iđm = 150A; cosϕđm = 0,86
Biết:
Nguồn 3 pha đối xứng có Ud = 380V
Yêu cầu: -Vẽ sơ đồ kết hợp Bi và 2 công tơ 1 pha có Uđm = 380V, Iđm =5 A để đo năng lượng...
HI ĐỒNG THI KHOA: ĐIN T
B MÔN: Đo lường – Điu khin
Ngày thi: tháng năm 2011
Đề thi kết thúc hc phn:
KT đo lường 1a
Đề s: 01 Lp: VT07I-HTD
Thi gian làm bài: 90 phút
Trưởng b môn ký duyt
ThS. Nguyn Văn Chí
Ghi chú: Sinh viên được s dng tài liu, đề thi np cùng bài thi.
Câu1: Tính sai s khi đo h s cosφ ca Ti bng phương pháp gián tiếp.
Biết: Ampemét có thang đo là 1A , s ch 0,85A, cp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250V, s ch 240 V, cp chính xác 1.
Wattmét có thang đo 100w, s ch 90w, cp chính xác 1.
Câu 2: Yêu cu v đin tr khi đo dòng đin.
Câu 3: V sơ đồ kết hp Bu; Bi vi công tơ để đo năng lượng phn kháng cho lưới 3 pha cao thế
U~
W
*
*
A
V
Ti
Yêu cu: Công tơ phn kháng 3 pha 2 phn t có cun dây ni tiếp ph pha C.
Câu 4: Cho mt h tiêu th đin có 2 ph ti
+ 01 động cơ 3 pha có U
đm
=380V; I
đm
= 250A; cosϕ
đm
= 0,86
+ 01 máy hàn mt pha có U
đm
=380V; I
đm
= 150A; cosϕ
đm
= 0,86
Biết: Ngun 3 pha đối xng có U
d
= 380V
Yêu cu: -V sơ đồ kết hp Bi và 2 công tơ 1 pha có U
đm
= 380V, I
đm
=5 A để đo năng lượng
tác dng cho c 2 ph ti trên. Chn t s cho máy biến dòng (K
I
).
Tính s ch ca mi công tơ trong thi gian mt tháng biết rng động cơ luôn làm vic chế độ định
mc còn máy hàn có 50% thi gian làm vic chế độ định mc; 50% thi gian làm vic chế độ
non ti có U=U
đm
; I=0.2I
đm
; cosϕ = 0.35 (công tơ và máy hàn mc vào các pha B và C) .
HI ĐỒNG THI KHOA: ĐIN T
B MÔN: Đo lường – Điu khin
Ngày thi: tháng năm 2011
Đề thi kết thúc hc phn:
KT đo lường 1a
Đề s: 02 Lp: VT07I-HTD
Thi gian làm bài: 90 phút
Trưởng b môn ký duyt
ThS. Nguyn Văn Chí
Ghi chú:Sinh viên được s dng tài liu, không được viết v vào đề thi, đề thi np cùng bài thi.
Câu 1: Tính toán sai s gián tiếp khi thí nghim đo công sut tác
dng trên ti bng phương pháp ngun mt chiu.
Biết: Ampemét có thang đo là 1A , s ch 0,8A, cp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250V, s ch 240 V, cp chính xác 1.
Câu 2: Yêu cu v đin tr khi đo đin áp.
Câu 3: V sơ đồ kết hp Bu; Bi và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dng cho lưới 3 pha cao thế
-
+
U
A
V
Ti
Yêu cu: Công tơ tác dng 3 pha 2 phn t có cun dòng các pha B, C.
Câu 4: Cho mt h tiêu th đin có 2 ph ti
+ 01 động cơ 3 pha có U
đm
=380V; I
đm
= 250A; cosϕ
đm
= 0,86
+ 01 máy hàn mt pha có U
đm
=380V; I
đm
= 150A; cosϕ
đm
= 0,86
Biết: Ngun 3 pha đối xng có U
d
= 380V
Yêu cu: -V sơ đồ kết hp Bi và 2 công tơ 1 pha có U
đm
= 380V, I
đm
=5 A để đo năng lượng
tác dng cho c 2 ph ti trên. Chn t s cho máy biến dòng (K
I
)
Tính s ch ca mi công tơ trong thi gian mt tháng biết rng động cơ luôn làm vic chế độ định
mc còn máy hàn có 50% thi gian làm vic chế độ định mc; 50% thi gian làm vic chế độ
non ti có U=U
đm
; I=0.2I
đm
; cosϕ = 0.4 (công tơ và máy hàn mc vào các pha B và C) .
Đề thi cuối kỳ đo lường - Trang 2
Đề thi cuối kỳ đo lường - Người đăng: vuquockhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi cuối kỳ đo lường 9 10 535