Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cuối kỳ môn nhiệt đông lực học

Được đăng lên bởi tuangiang09
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 35 lần
TRÖÔØNG ÑH BAÙCH KHOA TP.HCM
Khoa CÔ KHÍ
BM COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
ĐỀ THI CUI HC K I
Moân : Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Kyõ Thuaät
Thôøi gian : 100 phuùt Ngaøy thi : 04/01/2006
-----o0o----
Ghi chuù: SV
ñöôïc
söû duïng taøi lieäu
Cho pheùp tra soá lieäu töø ñoà thò khoâng khí aåm.
Baøi 1: (2,5 ñieåm)
Khaûo saùt moät heä xylanh pittoâng beân trong coù chöùa 1,8 kg khí CO
2
. ÔÛû traïng thaùi ban ñaàu khoái khí coù t
1
=21
o
C;
V
1
= 0,5 m
3
. Sau ñoù ngöôøi ta neùn khoái khí naøy ñeán traïng thaùi 2 coù p
2
=3 bar; t
2
= 42
o
C. Haõy xaùc ñònh:
1. Soá muõ ña bieán cuûa quaù trình. (
1 ñieåm
)
2. Coâng vaø nhieät löôïng trao ñoåi cuûa quaù trình. Nhaän xeùt. (
1 ñieåm
)
3. Khoái löôïng CO
2
caàn laáy ñi ñeå khoái khí quay trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu. (
0,5 ñieåm
)
Baøi 2: (2,5 ñieåm)
Chu trình thieát bò ñoäng löïc hôi nöôùc laøm vieäc vôùi caùc thoâng soá
nhö sau: aùp suaát hôi nöôùc sau khi ra khoûi loø hôi laø 80bar, aùp suaát vaø ñoä
khoâ cuûa hôi nöôùc sau khi ra khoûi tuabin laàn löôït laø 0,05bar vaø 0,8. Boû
qua coâng bôm, haõy xaùc ñònh:
1. Entanpi taïi caùc traïng thaùi 1, 2, 3 vaø nhieät ñoä hôi tröôùc
khi vaøo tuabin, hieäu suaát nhieät cuûa chu trình. (
1,5 ñieåm
)
2. Löu löôïng nöôùc giaûi nhieät cho bình ngöng, bieát ñoä cheânh
leäch nhieät ñoä nöôùc vaøo vaø ra laø 6
o
C. Cho bieát coâng suaát
cuûa tuabin laø 40MW. (
0,5 ñieåm
)
3. Bieåu dieãn chu trình treân ñoà thò T - s. (
0,5 ñieåm
)
BOÄ QUAÙ
NHIEÄT
LOØ HÔI
TUABIN
BÌNH NGÖNG
BÔM
1
23
4
Baøi 3: (2,5 ñieåm)
Khoâng khí aåm ôû traïng thaùi ban ñaàu coù t
1
= 30
0
C, ϕ
1
= 85% ñöôïc thoåi qua daøn laïnh coù naêng suaát laïnh 6,3 kW
thì ñaït ñeán traïng thaùi 2 coù t
2
= t
ñs1
- 6
0
C vaø ϕ
2
= 100%. Sau khi ra khoûi daøn laïnh khoâng khí ñöôïc tieáp tuïc gia nhieät
vaø ñaït ñeán traïng thaùi 3 coù ϕ
3
= 35%. Haõy xaùc ñònh:
1. Thoâng soá taïi caùc ñieåm ñaëc tröng vaø bieåu dieãn caùc quaù trình treân ñoà thò t-d. (
1,5 ñieåm
)
2. Löu löôïng khoâng khí tham gia vaøo quaù trình. (
0,5 ñieåm
)
3. Coâng suaát daøn gia nhieät. (
0,5 ñieåm
)
Baøi 4: (2,5 ñieåm)
Khaûo saùt maùy laïnh moät caáp coù sô ñoà trình baøy nhö
hình veõ. Cho bieát:
Taùc nhaân laïnh laø R-22
Traïng thaùi cuûa taùc nhaân laïnh ra khoûi daøn ngöng
tuï laø loûng soâi ôû aùp suaát 18 bar.
Traïng thaùi taùc nhaân ra khoûi daøn bay hôi vaøo
maùy neùn laø hôi baõo hoøa khoâ ôû nhieät ñoä 10
o
C
Naêng suaát laïnh laø 10kW
Daøn
ngöng tuï
Daøn bay
hôi
Maùy neùn
Van tieát
löu
3
2
1
4
1. Xaùc ñònh enthalpy cuûa caùc traïng thaùi 1, 2, 3 vaø 4 (
1 ñieåm
)
2. Tính naêng suaát giaûi nhieät ôû daøn noùng. (
0,5 ñieåm
)
3. Xaùc ñònh löu löôïng cuûa khoâng khí ñi qua daøn ngöng tuï vaø ñoä aåm cuûa khoâng khí ra khoûi daøn ngöng tuï.
Cho bieát khoâng khí ñi vaøo daøn ngöng tuï coù nhieät ñoä vaø ñoä aåm laàn löôït laø 30
o
C vaø 80%, khoâng khí ñi
ra khoûi daøn ngöng tuï coù nhieät ñoä laø 45
o
C.
(1 ñieåm)
Chuû nhieäm BM
PGS. TS. Leâ Chí Hieäp
CB ra ñeà
PGS. TS. Leâ Chí Hieäp
KS. Nguyeãn Thò Minh Trinh
KS. Voõ Kieán Quoác
đề thi cuối kỳ môn nhiệt đông lực học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi cuối kỳ môn nhiệt đông lực học - Người đăng: tuangiang09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
đề thi cuối kỳ môn nhiệt đông lực học 9 10 751