Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi địa chất công trình

Được đăng lên bởi nguyenbaduong93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.
Đề 1
câu 1 : Vai trò ,nội dung của môn học ĐCCT ?
câu 2: Khái niệm khoáng vật ? phân loại khoáng vật ?
câu 3: phân tích sự ổn định của đất dính đối với hố đào sâu ?
Đề 2
câu 1: mục đích công tác khảo sát ĐC CT ?
câu 2: phân loại đất đá trong ĐCCT ?
câu 3: vai trò của nước dưới đất đối với CTN ?
Đề 5
câu 1: mục đích của phương pháp thí nghiệm ngoài trời ?dạng công tác thí nghiệm nào đc
sử dụng để nghiên cứu đất mềm yếu ?
câu 2: khái niệm điều kiện ĐCCT ? Nội dung của điều kiện ĐCCT ?
câu 3: nguyên nhân của sự bùng nền? ,chỉ tiêu cơ lý nào đc sử dụng để tính toán sự ổn
định của đáy hố móng ?
Đề 18
Câu 1: các loại phong hóa ? các hình thức chủ yếu phá hoại đất đá ?
Câu 2: các đặc trưng của dòng thấm ?
Câu 3 : phân biệt hiện tượng địa chất tự nhiên vs hiện tượng ĐCCT ? thống kê các hiện
tượng ĐCCT nào có thể xảy ra ?
Đề 9:
Câu 1:Khái niệm hiện tượng cactơ? Điều kiên cần và đủ xảy ra hiện tượng cacto
Câu 2:Cá chỉ tiêu cơ lý hình thành đất rời và đất dính
Câu 3: Vai trò của cấu tạo địa chất tới CNT và hố móng đào sâu?
Đề
câu 1: nguyên nhân hiện tượng trượt bờ dốc đá, cách phòng tránh, chỉ tiêu đánh giá ổn
định bờ dốc đá
câu 2 : thí nghiệm nén xuyên tĩnh, phạm vi áp dụng thí nghiệm này.
câu 3 : hiện tượng mất ổn định thành móng sâu trong đất và đá, các chỉ tiêu đánh giá.
Đề
caau1:vấn đề địa chất công trình đối ctxd và giao thông
câu2:nd khảo sát chi tiết của xdct
câu 3:vai trò của công tác địa vật lý
Đề
câu 1.khái niệm hiện tượng cát chảy?phân biệt cát chảy và cát thật?nêu ảnh hưởng của cát
chảy đối với công trình xây dựng?
câu 2.nêu các vận động của vỏ trái đất?
câu 3.nêu nguyên nhân sập vòm của công trình ngầm?

Đề 17
Câu 1: Những vấn đề ĐCCT phát sinh đối với CTXD giao thông.
Câu 2: Nội dung của công tác khảo sát ĐCCT trên khoảnh đất đã chọn.
Caau : Vai trò của công tác Địa vật lý khi khảo sat ĐCCT cho CTN.
Đề
Câu 1:Khảo sát ĐCCT sơ bộ?ý nghìa?
Câu 2:Các loại sóng trong động đất?Khi XD CT trong khu vực có động đất phải lưu ý
điều j?
Câu 3:Tính chất hóa học của nước dưới đất?
Đề 15 thì phải
Câu 1:Ảnh hưởng của kích thước hạt đến tính chất của đất đá?
Câu 2: Dấu hiệu nhận biết đứt gãy? Lưu ý khi xây dựng công trình trên vùng đất có đứt
gãy?
Câu 3: (Câu này k nhớ lắm) Phương pháp nghiên cứu trong phòng nào cho biết tính dính
của đất, ảnh hưởng đến CTN?
Đề
câu 1: nguyên nhân hiện tượng trượt bờ dốc đá, cách phòng tránh, chỉ tiêu đánh giá ổn
định bờ dốc đá
câu 2 : thí nghiệm nén xuyên tĩnh, phạm vi áp dụng thí nghiệm này.
câu 3 : hiện t...
ĐỀ THI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.
Đề 1
câu 1 : Vai trò ,nội dung của môn học ĐCCT ?
câu 2: Khái niệm khoáng vật ? phân loại khoáng vật ?
câu 3: phân tích sự ổn định của đất dính đối với hố đào sâu ?
Đề 2
câu 1: mục đích công tác khảo sát ĐC CT ?
câu 2: phân loại đất đá trong ĐCCT ?
câu 3: vai trò của nước dưới đất đối với CTN ?
Đề 5
câu 1: mục đích của phương pháp thí nghiệm ngoài trời ?dạng công tác thí nghiệm nào đc
sử dụng để nghiên cứu đất mềm yếu ?
câu 2: khái niệm điều kiện ĐCCT ? Nội dung của điều kiện ĐCCT ?
câu 3: nguyên nhân của sự bùng nền? ,chỉ tiêu cơ lý nào đc sử dụng để tính toán sự ổn
định của đáy hố móng ?
Đề 18
Câu 1: các loại phong hóa ? các hình thức chủ yếu phá hoại đất đá ?
Câu 2: các đặc trưng của dòng thấm ?
Câu 3 : phân biệt hiện tượng địa chất tự nhiên vs hiện tượng ĐCCT ? thống kê các hiện
tượng ĐCCT nào có thể xảy ra ?
Đề 9:
Câu 1:Khái niệm hiện tượng cactơ? Điều kiên cần và đủ xảy ra hiện tượng cacto
Câu 2:Cá chỉ tiêu cơ lý hình thành đất rời và đất dính
Câu 3: Vai trò của cấu tạo địa chất tới CNT và hố móng đào sâu?
Đề
câu 1: nguyên nhân hiện tượng trượt bờ dốc đá, cách phòng tránh, chỉ tiêu đánh giá ổn
định bờ dốc đá
câu 2 : thí nghiệm nén xuyên tĩnh, phạm vi áp dụng thí nghiệm này.
câu 3 : hiện tượng mất ổn định thành móng sâu trong đất và đá, các chỉ tiêu đánh giá.
Đề
caau1:vấn đề địa chất công trình đối ctxd và giao thông
câu2:nd khảo sát chi tiết của xdct
câu 3:vai trò của công tác địa vật lý
Đề
câu 1.khái niệm hiện tượng cát chảy?phân biệt cát chảy và cát thật?nêu ảnh hưởng của cát
chảy đối với công trình xây dựng?
câu 2.nêu các vận động của vỏ trái đất?
câu 3.nêu nguyên nhân sập vòm của công trình ngầm?
Đề thi địa chất công trình - Trang 2
Đề thi địa chất công trình - Người đăng: nguyenbaduong93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi địa chất công trình 9 10 74