Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Dung Sai Lấp Ghép Đại Học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Sữa Ông Thọ
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BM01a/TT07.1

ĐỀ THI HỌC KỲ…... LẦN ….NĂM HỌC……………

iok
KHOA
CƠ –ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Ngành/Lớp
: 09 DCT
Môn thi An toàn và môi trừong công nghiệp
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi
: ………………....…………………
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………….....

ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1 :
Cho lắp ghép Φ16H7 / g6:
a. Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ.
b. Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào?
c. Tính giá trị độ hở, độ dôi và dung sai lắp ghép.
d. Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ là Φ16,021mm thì chi tiết đó đạt
yêu cầu hay không ?
Câu 2 :
Cho một lắp ghép theo hệ thống trục có TD =40µm , Smax = 50µm, sai lệch cơ bản
của lỗ là JS. Tính sai lệch giới hạn của lỗ và trục.
Câu 3 :
Gia công loạt chi tiết trục có dN = Φ32 mm, σ = 4µm, toàn bộ chi tiết đều đạt
yêu cầu . Xác định kích thước thiết kế của trục đó để khi lắp với loạt lỗ có D =
Φ32+0,026 sẽ cho lắp ghép có dộ dôi với Nmin = 12µm
Câu 4 :
Cho một mối ghép ổ lăn, trục quay còn thân hộp đứng yên, tải trọng tác dụng lên
ổ là tải trọng hướng tâm phương cố định, ổ đỡ có số hiệu là 315, cấp chính xác
0.
- Chọn miền dung sai kích thước trục và thân hộp lắp với ổ.
- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước lắp ghép.
Câu 5 :
Cho mối ghép then bằng giữa bánh răng với trục để truyền momen xoắn. Bánh
răng (bạc) cố định trên trục và cần tháo lắp khi thay thế . Kích thước chiều rộng
của then là b = 14mm.
- Chọn kiểu lắp cho mối ghép then với rãnh trục và bạc.
- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước tham gia lắp ghép.
Câu 6 :
Cho mối ghép then hoa giữa bánh răng với trục có kích thước danh nghĩa là
8 x 42 x 48 (z x d x D), bánh răng cần di trượt dễ dàng trên trục và thực hiện
đồng tâm theo bề mặt kích thước D.
- Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép rồi ghi ký hiệu trên bản vẽ lắp.
Câu 7 :
Với chi tiết như hình 7, nếu lần lượt gia công các lỗ theo thứ tự với khoảng cách
các tâm lỗ bằng nhau và A = 40
, thì khoảng cách tâm từ lỗ thứ 1 đến lỗ thứ
5 là bao nhiêu ?
0 , 03
 0 , 04

1

BM01a/TT07.1

Hình 7
Câu 8 :
Trình bày các số đọc sau đây trên hình 8a và 8b, giải thích cách đọc đó :

a)

b)
Hình 8

Câu 9 :
Đọc các trị số đo trên panme trong hình 9 a và 9b :

Hình 9
Câu 10:
Nếu ta có một bộ căn mẫu 83 miếng, hãy tạo một tập hợp căn mẫu để đo
a) 53,78mm
b) 99,995mm.
________________________________________________________________
Chú thích:
- Sinh viên được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

2

BM01a/TT07.1

ĐỀ THI HỌC KỲ…... LẦ...
BM01a/TT07.1
iok
KHOA
CƠ –ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐỀ THI HỌC KỲ…... LẦN ….NĂM HỌC……………
Ngành/Lớp : 09 DCT
Môn thi An toàn và môi trừong công nghiệp
Mã môn học : ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi : ………………....…………………
Thời gian làm bài: 60 phút
đề (Nếu có) : ……………..………………….....
ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1 :
Cho lắp ghép Φ16H7 / g6:
a. Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ.
b. Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào?
c. Tính giá trị độ hở, độ dôi và dung sai lắp ghép.
d. Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ là Φ16,021mm thì chi tiết đó đạt
yêu cầu hay không ?
Câu 2 :
Cho một lắp ghép theo hệ thống trục có T
D
=40µm , S
max
= 50µm, sai lệch cơ bản
của lỗ là J
S
. Tính sai lệch giới hạn của lỗ và trục.
Câu 3 :
Gia công loạt chi tiết trục có d
N
= Φ32 mm, σ = 4µm, toàn bộ chi tiết đều đạt
yêu cầu . Xác định kích thước thiết kế của trục đó để khi lắp với loạt lỗ có D =
Φ32
+0,026
sẽ cho lắp ghép có dộ dôi với N
min
= 12µm
Câu 4 :
Cho một mối ghép ổ lăn, trục quay còn thân hộp đứng yên, tải trọng tác dụng lên
ổ là tải trọng hướng tâm phương cố định, ổ đỡ có số hiệu là 315, cấp chính xác
0.
- Chọn miền dung sai kích thước trục và thân hộp lắp với ổ.
- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước lắp ghép.
Câu 5 :
Cho mối ghép then bằng giữa bánh răng với trục để truyền momen xoắn. Bánh
răng (bạc) cố định trên trục và cần tháo lắp khi thay thế . Kích thước chiều rộng
của then là b = 14mm.
- Chọn kiểu lắp cho mối ghép then với rãnh trục và bạc.
- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước tham gia lắp ghép.
Câu 6 :
Cho mối ghép then hoa giữa bánh răng với trục có kích thước danh nghĩa là
8 x 42 x 48 (z x d x D), bánh răng cần di trượt dễ dàng trên trục và thực hiện
đồng tâm theo bề mặt kích thước D.
- Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép rồi ghi ký hiệu trên bản vẽ lắp.
Câu 7 :
Với chi tiết như hình 7, nếu lần lượt gia công các lỗ theo thứ tự với khoảng cách
các tâm lỗ bằng nhau và A = 40
03,0
04,0
, thì khoảng cách tâm từ lỗ thứ 1 đến lỗ thứ
5 là bao nhiêu ?
1
Đề Thi Dung Sai Lấp Ghép Đại Học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Dung Sai Lấp Ghép Đại Học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh - Người đăng: Sữa Ông Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề Thi Dung Sai Lấp Ghép Đại Học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh 9 10 663