Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi dung sai và đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi Cường Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BM01a/TT07.1

ĐỀ THI HỌC KỲ 1LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012

Ngành/Lớp
: 09DCK1
Môn thi DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi
: ………………....…………………
KHOA CƠ – ĐIỆN –ĐIỆN TỬ Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………….....

ĐỀ SỐ 1
Câu 1. (1 điểm)
Loạt chi tiết gia công có kích thước DN= ф125mm, TD=25µm, EI= -21µm.
Đánh giá hai chi tiết có kích thước thực sau đây Dth1= ф124,9825mm và
Dth2= ф125,003mm có đạt yêu cầu không ?
Câu 2. (1 điểm)
0 , 040
Cho một lắp ghép có độ hở với D= 56 0, 010 mm, d =ф56-0,019mm. Tính dung sai
của lắp ghép TS .
Câu 3. (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống lỗ có D = d = ф65mm, sai lệch cơ bản của
trục là h, TD=Td =32µm. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục.
Câu 4. (1 điểm)
Cho mối ghép then hoa với ký hiệu D-8 x 52 x 58H7/f7 x 10F8/f7. Tính kích
thước giới hạn của đường kính ngoài D trục then hoa ?
Câu 5. (1 điểm)
Cho chi tiết như hình vẽ. Giải thích ý nghĩa của ký hiệu 36.37

Câu 6. (1 điểm)
Với chi tiết như hình vẽ, nếu lần lượt gia công các lỗ theo thứ tự với khoảng
0 , 02
cách tâm các lỗ bằng nhau A = 30  0,03 .Tính khoảng cách tâm từ lỗ thứ 1 dến
lỗ thứ 5.

1

BM01a/TT07.1

Câu 7. (1 điểm)
 0 , 012
Cho một lắp ghép với d = ф60-0,036 mm, D = ф60  0, 050 mm. Giả thiết kích
thước lỗ và trục tuân theo qui luật phân bố chuẩn, trung tâm phân bố trùng
với trung tâm dung sai, khoảng phân tán kích thước bằng khoảng dung sai
.Để khi lắp với bất kỳ chi tiết lỗ nào trong loạt cũng tạo ra lắp ghép có độ dôi
thì chi tiết trục phải có kích thước như thế nào ?
Câu8. (1 điểm)
Hình dưới đây biểu hiện sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo nào:

Câu9. (1 điểm)
Với sơ đồ dưới đây, cho biết kết quả đo được trên thước cặp :

Câu 10. (1 điểm)
Với sơ đồ bên, cho biết kết quả đo được trên panme :

___________________________________________________________________________
Chú ý :
- Thí sinh được sử dụng tài liệu .
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

2

...
BM01a/TT07.1
KHOA CƠ – ĐIỆN –ĐIỆN TỬ
ĐỀ THI HỌC KỲ 1LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012
Ngành/Lớp : 09DCK1
Môn thi DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
Mã môn học : ……….…Số ĐVHT/TC: 2
Ngày thi : ………………....…………………
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………….....
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. (1 điểm)
Loạt chi tiết gia công có kích thước D
N
= ф125mm, T
D
=25µm, EI= -21µm.
Đánh giá hai chi tiết có kích thước thực sau đây D
th1
= ф124,9825mm và
D
th2
= ф125,003mm có đạt yêu cầu không ?
Câu 2. (1 điểm)
Cho một lắp ghép có độ hở với D=
040,0
010,0
56
mm, d =ф56
-0,019
mm. Tính dung sai
của lắp ghép T
S
.
Câu 3. (1 điểm)
Cho một lắp ghép theo hệ thống lỗ có D = d = ф65mm, sai lệch cơ bản của
trục là h, T
D
=T
d
=32µm. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục.
Câu 4. (1 điểm)
Cho mối ghép then hoa với ký hiệu D-8 x 52 x 58H7/f7 x 10F8/f7. Tính kích
thước giới hạn của đường kính ngoài D trục then hoa ?
Câu 5. (1 điểm)
Cho chi tiết như hình vẽ. Giải thích ý nghĩa của ký hiệu 36.37
Câu 6. (1 điểm)
Với chi tiết như hình vẽ, nếu lần lượt gia công các l theo thứ tự với khoảng
cách tâm các lỗ bằng nhau A =
02,0
03,0
30
.Tính khoảng cách tâm từ lỗ thứ 1 dến
lỗ thứ 5.
1
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí - Trang 2
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí - Người đăng: Cường Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi dung sai và đo lường cơ khí 9 10 837