Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ghép kênh tín hiệu số

Được đăng lên bởi Tri Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi môn: Ghép kênh tín hiệu số
Lớp: D05VT1,2
Thời gian: 90phút
Đề 1:
Câu 1: Trình bày tiêu chuẩn tốc độ bít PDH. Hãy cho biết Việt Nam sử
dụng tiêu chuẩn tốc độ bít PDH nào?
Câu 2: Nêu cấu tạo và hoạt động của con trỏ TU-4 (TU-4 PTR).
Câu 3: Trình bầy thủ tục điều chỉnh dung lượng tuyến LCAS trong SDH
thế hệ sau.
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Đề thi môn: Ghép kênh tín hiệu số
Lớp: D05VT1,2
Thời gian: 90phút
Đề 2:
Câu 1: Hãy cho biết yêu cầu đối với mã đường truyền trong PDH. Hãy
trình bày một số loại mã đường truyền mà em biết, ứng dụng để chuyển đổi
tín hiêu số PCM sau đây thành mã đường truyền tương ứng.
Tín hiệu số PCM: 10100100000000100001
Câu 2: Trình bày sơ đồ khối bộ ghép SDH và chức năng các khối.
Câu 3: Trình bầy các cơ chế kết chuỗi (nối móc xích) trong SDH. So sánh
hiệu suất truyền tải giữa các cơ chế kết chuỗi này.
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

...
Đề thi môn: Ghép kênh tín hiệu số
Lớp: D05VT1,2
Thời gian: 90phút
Đề 1:
Câu 1: Trình y tiêu chuẩn tốc độ bít PDH. Hãy cho biết Việt Nam sử
dụng tiêu chuẩn tốc độ bít PDH nào?
Câu 2: Nêu cấu tạo và hoạt động của con trỏ TU-4 (TU-4 PTR).
Câu 3: Trình bầy thủ tục điều chỉnh dung lượng tuyến LCAS trong SDH
thế hệ sau.
TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Đề thi môn: Ghép kênh tín hiệu số
Lớp: D05VT1,2
Thời gian: 90phút
Đề 2:
Câu 1: Hãy cho biết yêu cầu đối với đường truyền trong PDH. Hãy
trình bày một số loại mã đường truyền mà em biết, ứng dụng để chuyển đổi
tín hiêu số PCM sau đây thành mã đường truyền tương ứng.
Tín hiệu số PCM: 10100100000000100001
Câu 2: Trình bày sơ đồ khối bộ ghép SDH và chức năng các khối.
Câu 3: Trình bầy các chế kết chuỗi (nối móc xích) trong SDH. So sánh
hiệu suất truyền tải giữa các cơ chế kết chuỗi này.
TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Đề thi ghép kênh tín hiệu số - Người đăng: Tri Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi ghép kênh tín hiệu số 9 10 194