Ktl-icon-tai-lieu

đề thi giữa kỳ tín hiệu hệ thống 1

Được đăng lên bởi Dương Ngọc Hoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

Bài kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tín hiệu và hệ thống

Tháng 3 năm 2012
Thời gian: 90 phút

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . .

n
k=−∞

1. Hệ thống y[n] =

x[k + 2] có tính chất? (khoanh tròn 1 trong 4 lựa chọn, ví dụ: C )

A Không nhân quả, ổn định, tuyến tính, không có nhớ, bất biến theo thời gian
B Không nhân quả, không ổn định, tuyến tính, có nhớ, bất biến theo thời gian
C Không nhân quả, ổn định, phi tuyến, có nhớ, thay đổi theo thời gian
D Nhân quả, ổn định, tuyến tính, không có nhớ, bất biến theo thời gian
2. Vẽ dạng tín hiệu rời rạc
x(n)

x(−2n + 1)

1
-2-1

n

n

1234

(a) Cho tín hiệu x(n)

(b) Vẽ tín hiệu x(−2n + 1)?

3. Hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình vi phân:
y(t) = x(t + 3) − 2x(t + 1) + x(t − 1) − 3x(t − 2)
Tìm đáp ứng xung h(t) của hệ thống?
A δ(t) − 2δ(t − 1) + δ(t − 2) − 3δ(t − 3)

C δ(t + 3) − 2δ(t + 1) + δ(t − 1) − 3δ(t − 2)

B u(t + 3) − 2u(t + 1) + u(t − 1) − 3u(t − 2)

D δ(t − 3) − 2δ(t − 1) + δ(t + 1) − 3δ(t + 2)

4. Cho hệ thống LTI với x(t) và h(t) có dạng như hình 1. Hãy tìm đầu ra y(t) của hệ thống (khoanh tròn
lựa chọn đúng trong hình 2).
x(t)

h(t)

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0
−3

−2

−1

0

1

2

3

0
−3

−2

−1

0

1

2

3

Hình 1: Tín hiệu đầu vào x(t) và đáp ứng xung h(t)
1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0
−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

6

0
−3

−2

−1

0

1

A
1.5

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1.5

1

1

0.5

0.5

0
−3

2
B

−2

−1

0

1

2

3

4

5

6

0
−3

−2

C

−1

0

1
D

Hình 2: Dạng tín hiệu đầu ra y(t)

5. Xét hệ thống LTI có đáp ứng xung h[n] = {0.25, 1, 0, 0.5} i . Gọi x0 [n] là một dãy với các phần tử là các
chữ số trong mã số sinh viên của bạn (theo đúng thứ tự, với gốc đặt tại phần tử đầu tiên ii ). Khi hệ thống
có đầu vào: x[n] = ⌊ x02[n] ⌋ iii , thì đầu ra tương ứng là y[n].
I. Dãy y[n] có chiều dài hữu hạn y[n] = 0, ∀n ∈
/ [Ny , My ]. Hãy xác định Ny =

, My =

.

II. Tìm đầu ra y[n] (viết kết quả xuống dòng dưới đây).
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
III. Tìm đáp ứng nhảy s[n] của hệ thống (viết kết quả xuống dòng dưới đây).
..................................
Trường Đại học Bách Khoa Nội
Viện Điện tử - Viễn thông
Bài kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tín hiệu và hệ thống
Tháng 3 năm 2012
Thời gian: 90 phút
Họ và tên: . . . . . ...... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . .... . . . . . . .... . Lớp: . . .. . . . . . . . . .. . . .
1. Hệ thống y[n] =
n
k=−∞
x[k + 2] tính chất? (khoanh tròn 1 trong 4 lựa chọn, dụ:
C
)
A Không nhân quả, ổn định, tuyến tính, không nhớ, bất biến theo thời gian
B Không nhân quả, không ổn định, tuyến tính, nhớ, bất biến theo thời gian
C Không nhân quả, ổn định, phi tuyến, nhớ, thay đổi theo thời gian
D Nhân quả, ổn định, tuyến tính, không nhớ, bất biến theo thời gian
2. V dạng tín hiệu rời rạc
-2-1 4321
1
n
x(n)
(a) Cho tín hiệu x(n)
n
x(2n + 1)
(b) V tín hiệu x(2n + 1)?
3. Hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình vi phân:
y(t) = x(t + 3) 2x(t + 1) + x(t 1) 3x(t 2)
Tìm đáp ứng xung h(t) của hệ thống?
A δ(t) 2δ(t 1) + δ (t 2) 3δ(t 3)
B u(t + 3) 2u(t + 1) + u(t 1) 3u(t 2)
C δ(t + 3) 2δ(t + 1) + δ(t 1) 3δ(t 2)
D δ(t 3) 2δ(t 1) + δ(t + 1) 3δ(t + 2 )
4. Cho hệ thống LTI với x(t) và h(t) dạng như hình 1. Hãy tìm đầu ra y(t) của hệ thống (khoanh tròn
lựa chọn đúng trong hình 2).
−3 −2 −1 0 1 2 3
0
0.5
1
1.5
h(t)
−3 −2 −1 0 1 2 3
0
0.5
1
1.5
x(t)
Hình 1: Tín hiệu đầu vào x(t) và đáp ứng xung h(t)
−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0
0.5
1
1.5
A
−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0
0.5
1
1.5
B
−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0
0.5
1
1.5
C
−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0
0.5
1
1.5
D
Hình 2: Dạng tín hiệu đầu ra y(t)
đề thi giữa kỳ tín hiệu hệ thống 1 - Trang 2
đề thi giữa kỳ tín hiệu hệ thống 1 - Người đăng: Dương Ngọc Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi giữa kỳ tín hiệu hệ thống 1 9 10 71