Ktl-icon-tai-lieu

đề thi giữa kì tín hiệu hệ thống 2

Được đăng lên bởi Dương Ngọc Hoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 69 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

Bài kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tín hiệu và hệ thống

Tháng 3 năm 2013
Thời gian: 70 phút

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Được sử dụng tài liệu. 000110

1. Hệ thống y(t) =

t/2
−∞

x(τ )dτ có tính chất? (khoanh tròn 1 trong 4 lựa chọn, ví dụ: C )

A Không nhân quả, ổn định, tuyến tính, không có nhớ, thay đổi theo thời gian
B Không nhân quả, ổn định, tuyến tính, có nhớ, bất biến theo thời gian
C Nhân quả, ổn định, tuyến tính, không có nhớ, bất biến theo thời gian
D Nhân quả, không ổn định, phi tuyến, không có nhớ, bất biến theo thời gian
2. Vẽ dạng tín hiệu rời rạc
x1 (n)

x(n)
1
-2-1

n

n
1234

(b) Vẽ tín hiệu x1 (n) = x(−2n + 2) − 2δ(n)?

(a) Cho tín hiệu x(n)

3. Hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình sai phân:
y[n] = −2x[n + 3] − x[n + 1] + 3x[n] − x[n − 1]
Tìm đáp ứng xung h[n] của hệ thống?
A {−1, 3, −1, −2}

C {−2, 0, −1, 3, −1}

B {2, 0, 1, −3, 1}

D −2u[n + 1] − u[n + 2] + 3u[n] − u[n − 1]

↑

↑

↑

4. Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung h[n] và đầu vào x[n] được cho như sau:

h[n] = {1, 0, −1, 2, 1.5, 0.5}
↑

x[n]

= {2, 0.5, −1, −1.5}
↑

I. Hãy tính y[n].
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
II. Hãy tính đáp ứng nhảy s[n] của hệ thống.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

5. Cho hệ thống LTI với đáp ứng xung
h(t) = u(t + 3) − u(t) − 2u(t − 1) + 2u(t − 2)
Hãy tìm đáp ứng tần số của hệ thống
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6. Cho sơ đồ hệ thống LTI như hình 1. Hãy viết phương trình sai phân của hệ thống (viết kết quả xuống
dòng dưới đây)
..........................
Trường Đại học Bách Khoa Nội
Viện Điện tử - Viễn thông
Bài kiểm tra giữa kỳ
Môn: Tín hiệu và hệ thống
Tháng 3 năm 2013
Thời gian: 70 phút
Họ và tên: . . . . . . ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . số sinh viên: . . .. . . . . . . . . . .. . . Lớp: . . . . .. . . . . . . . . . ..
Được sử dụng tài liệu. 000110
1. H thống y(t) =
t/2
−∞
x(τ) tính chất? (khoanh tròn 1 tro ng 4 lựa chọn, dụ:
C
)
A Kng nhân quả, ổn định, tuyến tính, không nhớ, thay đổi theo thời gian
B Không nhân quả, ổn định, tuyến tính, nhớ, bất biến theo thời gian
C Nhân quả, n định, tuyến tính, không nhớ, bất biến theo thời gian
D Nhân quả, không ổn định, phi tuyến, không nhớ, bất biến theo thời gian
2. V dạ ng tín hiệu rời rạc
-2-1 4321
1
n
x(n)
(a) Cho tín hiệu x(n)
n
x
1
(n)
(b) Vẽ tín hiệu x
1
(n) = x(2n + 2) 2δ(n)?
3. H thống LT I được biểu diễn bởi phương trình sai phân:
y[n] = 2x[n + 3] x[n + 1] + 3x[n] x[n 1]
Tìm đáp ứng xung h[n] của hệ thống?
A {1, 3
, 1, 2}
B {2
, 0, 1, 3, 1}
C {2, 0, 1, 3
, 1}
D 2u[n + 1] u[n + 2] + 3u[n] u[n 1]
4. Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung h[n] và đầu vào x[n] được cho như sau:
h[n] = {1, 0, 1
, 2, 1.5, 0.5}
x[n] = {2, 0.5
, 1, 1.5}
I. Hãy tính y[n].
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
II. y tính đáp ứng nhảy s[n] của hệ thống.
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
đề thi giữa kì tín hiệu hệ thống 2 - Trang 2
đề thi giữa kì tín hiệu hệ thống 2 - Người đăng: Dương Ngọc Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi giữa kì tín hiệu hệ thống 2 9 10 491