Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần Phương Pháp kiểm nghiệm VSTP

Được đăng lên bởi Trương Thanh Hiền
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 2

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH
Thời gian làm bài: 90 phút
Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất trong 4 phương án vào phiếu trả lời
( Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

ĐỀ 2)
1. Ngộ độc thực phẩm có thể do
a. Vi sinh vật.
b. Động vật.
c. Thực vật.
d. Cả a, b, c đều đúng.
2. Ngộ độc thực phẩm khi và chỉ khi
a. Cùng có sự hiện diện của nhiều sinh vật trong 1 loại thực phẩm.
b. Có lượng lớn độc tố của vi sinh vật trong thực phẩm.
c. Có sự hiện diện của 1 lượng lớn VSV gây ngộ độc thực phẩm.
d. b và c đều đúng.
3. VSV trong thực phẩm có thể gây bệnh cho con người khi
a. Ăn phải 1 lượng lớn VSV gây bệnh.
b. Ăn phải độc tố VSV tiết ra.
c. Ăn phải 1 lượng nhỏ VSV gây bệnh.
d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
4. Salmonella và Shingella gây bệnh cho con người khi
a. Con người ăn phải 1 lượng lớn các VSV này.
b. Một lượng rất nhỏ VSV nguy hiểm này cũng có thể gây bệnh cho người.
c. Con người ăn phải độc tố của chúng.
d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
5. Salmonella là VSV gây bệnh
a. Lở loét dạ dày.
b. Dịch tả.
c. Thương hàn.
d. Kiết lỵ.
6. Shingella là VSV gây bệnh
a. Tiêu chảy.
b. Dịnh tả.
c. Thương hàn.
d. Kiết lỵ.
7. Shingella là VSV thường xuyên tìm thấy ở

Đề 2

a. Trong ruột động vật máu nóng.
b. Trong ruột cá.
c. Trong ruột động vật lưỡng thê.
d. Trong ruột người và linh trưởng.
8. Eschirichia coli là
a. VSV chỉ thị ô nhiễm.
b. VSV chỉ thị độ an toàn vệ sinh.
c. VSV gây bệnh.
d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
9. Coliforms là nhóm VSV
a. Gây bệnh trong thực phẩm.
b. Gây ngộ độc thực phẩm.
c. Chỉ thị chất lượng.
d. Chỉ thị độ an toàn vệ sinh thực phẩm.
10. VSV chỉ thị chất lượng là những VSV mà sự hiện diện của chúng
a. Làm tăng chất lượng thực phẩm.
b. Không làm thay đổi chất lượng thực phẩm.
c. Làm giảm chất lượng thực phẩm.
d. Làm cho thực phẩm mau hỏng.
11. Staphylococucs aureus được phát jieenj trong thực phẩm thường có nguồn gốc từ
a. Trong nước.
b. Trong nguyên liệu rau quả.
c. Trong dụng củ sản xuất.
d. Từ công nhân chế biến.
12. Thạch máu là môi trường
a. Chọn lọc cho VSV gây bệnh.
b. Thích hợp nhất cho VSV sinh độc tố.
c. Môi trường không chọn lọc.
d. Dùng cho tất cả các VSV không thể nuôi cấy được.
13. Môi trường chọn lọc là môi trường
a. Chỉ cho phép 1 loại VSV phát triển.
b. Cho phép 1 giống VSV phát triển.
c. Cho phép 1 họ VSV phát triển.
d. Cho phép 1 số VSV có 1 vài đặc điểm giống nhau phát triển.
14. môi trường thích hợp cho hầu hết các vi sinh vật phát triển là:
a.
b.
c.
d.

môi trường rắn
môi trường lỏng
môi trường ...
Đề 2
ĐỀ THI KT THÚC HC PHN
MÔN: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIM VI SINH
Thi gian làm bài: 90 phút
Sinh viên chn câu tr lời đúng nhất trong 4 phương án vào phiếu tr li
( Sinh viên được phép s dng tài liu)
ĐỀ 2)
1. Ng độc thc phm có th do
a. Vi sinh vt.
b. Động vt.
c. Thc vt.
d. C a, b, c đều đúng.
2. Ng độc thc phm khi và ch khi
a. Cùng có s hin din ca nhiu sinh vt trong 1 loi thc phm.
b. Có lượng lớn độc t ca vi sinh vt trong thc phm.
c. Có s hin din của 1 lượng ln VSV gây ng độc thc phm.
d. b và c đều đúng.
3. VSV trong thc phm có th gây bệnh cho con người khi
a. Ăn phải 1 lượng ln VSV gây bnh.
b. Ăn phải độc t VSV tiết ra.
c. Ăn phải 1 lượng nh VSV gây bnh.
d. C 3 câu a, b, c đều đúng.
4. SalmonellaShingella gây bệnh cho con người khi
a. Con người ăn phải 1 lượng ln các VSV này.
b. Một lượng rt nh VSV nguy hiểm này cũng có thể gây bệnh cho người.
c. Con người ăn phải độc t ca chúng.
d. C 3 câu a, b, c đều đúng.
5. Salmonella là VSV gây bnh
a. L loét d dày.
b. Dch t.
c. Thương hàn.
d. Kiết l.
6. Shingella là VSV gây bnh
a. Tiêu chy.
b. Dnh t.
c. Thương hàn.
d. Kiết l.
7. Shingella là VSV thường xuyên tìm thy
Đề thi kết thúc học phần Phương Pháp kiểm nghiệm VSTP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kết thúc học phần Phương Pháp kiểm nghiệm VSTP - Người đăng: Trương Thanh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần Phương Pháp kiểm nghiệm VSTP 9 10 287