Ktl-icon-tai-lieu

đề thi mẫu môn laplace

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi mẫu 01-Toán cao cấp 3

1

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI MẪU - 01
Môn thi:
Toán cao cấp 3
Thời gian làm bài: 75 phút
Thí sinh không dùng tài liệu.

1. Gọi S là diện tích của miền giới hạn bởi đường cong kín C. Khẳng định nào sau đây đúng:
1
xdy − ydx.
(1) S = v∫ xdy.
(2) S = − v∫ ydx.
(3) S = v
2 C∫
C
C
A. Chỉ (3) đúng.

B. (1) và (2) đúng, (3) sai.

C. Cả (1), (2) và (3) đúng.

D. (1) và (3) đúng, (2) sai.

2. Cho C là đường tròn x 2 + y 2 = 9. Tính tích phân đường loại hai I = v∫ xdy + ydx.
C

A. I = 0.

B. I = 3π .

C. I = 6π .

D. I = 9π .

3. Tính tích phân đường I = ∫ xydS , trong đó C là đường biên của hình vuông 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 2.
C

A. I = 16.

B. I = 8.

D. I = 36.

C. I = 24.

4. Tính tích phân đường I = ∫ ( x + y ) dS , trong đó C là đường biên của tam giác với các đỉnh
C

O ( 0, 0 ) , A (1, 0 ) và B ( 0,1) .
A. I = 3 2.

B. I = 2.

C. I = 1 + 2.

D. I = 2.

5. Tính ∫ ( y −1)dx + x 2dy với C: y = x2 tọa độ (0,0) đến (1,1).
C

A.

2
3

B.

11
6

C. −

1
6

D. −

7
2

6. Tính ∫ 3xdx + xdy với C là một phần tư đường tròn x2 + y2 = 1 tọa độ (0,1) đến (1,0).
C

A.

π
.
4

B.

3 π
− .
2 4

C. −

π
4

D.

3 π
+ .
2 4

7. Tính tích phân mặt loại một I = ∫∫ dS , trong đó S là mặt z = 2 x, 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2.
S

A. I = 5.

B. I = 2.

C. I = 2 5.

D. I = 2 2.

8. Tính tích phân mặt loại một I = ∫∫ dS , trong đó S là mặt z = 3, 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2.
S

A. I = 2.

B. I = 4.

C. I = 6.

D. I = 12.

Đề thi mẫu 01-Toán cao cấp 3

2

9. Tính tích phân mặt I = ∫∫ x 2 dydz , trong đó S là mặt trên của mặt x 2 + y 2 + z 2 = 1, z ≥ 0.
S

B. I = 2π .

A. I = 0.

C. I = 4π .

D. I = 6π .

10. Tính tích phân mặt I = ∫∫ xydxdy, trong đó S là mặt ngoài của mặt x 2 + y 2 = 1, 0 ≤ z ≤ 2.
S

B. I = π .

A. I = 0.

C. I = 2π .
+∞

11. Xét các tích phân suy rộng : (1)

∫
1

1
dx và (2)
x

+∞

∫
1

D. I = 4π .

1
x

2

dx .

Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. (1) Phân kì và (2) hội tụ.

B. (1) Hội tụ và (2) phân kì.

C. Cả (1) và (2) cùng hội tụ.

D. Cả (1) và (2) cùng phân kì.

12. Cho tích phân suy rộng

∫

+∞
2

2 x3 + 1
dx , với α là tham số. Xác định α để tích phân này
xα + 2 x 2 + 3

hội tụ.
A. α > 4 .

B. α ≤ 4 .
e

13. Tính tích phân suy rộng I = ∫
1

A. I = 0

1

∑ nα − 2

D. α ≤ 1 .

dx
.
x ⋅ ln x

B. I = 1

∞

14. Chuỗi

C. α > 1 .

C. I = 2

D. I = +∞

( α là một tham số) hội tụ khi và chỉ khi

n =1

A. α ≥ 3

B. α > 3

15. Cho chuỗi có số hạng tổng quát un =

C. α > 1
1
n ( n + 1)

( n ≥ 1) . Đặt

Kết luận nào sau đây đúng?
A. sn =

1
1⎛
1 ⎞
và chuỗi...
Đề thi mu 01-Toán cao cp 3 1
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ĐỀ THI MU - 01
Môn thi: Toán cao cp 3
Thi gian làm bài: 75 phút
Thí sinh không dùng tài liu.
1. Gi S là din tích ca min gii hn bi đường cong kín C. Khng định nào sau đây đúng:
(1)
(2) .
C
Sxd=
v
y dx.
C
Sy=−
v
(3)
1
.
2
C
Sxdyy=−
v
dx
A. Ch (3) đúng. B. (1) và (2) đúng, (3) sai.
C. C (1), (2) và (3) đúng. D. (1) và (3) đúng, (2) sai.
2. Cho Cđường tròn Tính tích phân đường loi hai
22
9.xy+=
.
C
I
xdy ydx=+
v
A. B.
0.I = 3.I
π
=
C.
6.I
π
=
D.
9.I
π
=
3. Tính tích phân đường ,=
C
I
xydS trong đó Cđường biên ca hình vuông
02, 0≤≤ xy2.
A.
B.
C.
16.=I 8.=I
24.
=
I
D.
36.
=
I
4. Tính tích phân đường
()
,=+
C
I
xydS trong đó Cđường biên ca tam giác vi các đỉnh
()(
0, 0 , 1,0OA
)
(
0,1 .B
A.
32.=I
B.
2.=I
C.
12=+I .
D.
2.=I
5. Tính vi C: y = x
()
C
2
y1dx xdy−+
2
ta độ (0,0) đến (1,1).
A.
2
3
B.
11
6
C.
1
6
D.
7
2
6.
Tính vi C là mt phn tư đường tròn x
C
3xdx xdy+
2
+ y
2
= 1 ta độ (0,1) đến (1,0).
A.
.
4
π
B.
3
.
24
π
C.
4
π
D.
3
.
24
π
+
7.
Tính tích phân mt loi mt ,
S
I
dS=
∫∫
trong đó S là mt
2, 0 1, 0 2.zx x y
=
≤≤
A.
5.I =
B.
2.I =
C.
25.I =
D.
22.I =
8.
Tính tích phân mt loi mt ,
S
I
dS=
∫∫
trong đó S là mt
3, 0 1, 0 2.zxy
=
≤≤
A.
B.
C.
2.I = 4.I =
6.I
=
D.
12.I
=
đề thi mẫu môn laplace - Trang 2
đề thi mẫu môn laplace - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi mẫu môn laplace 9 10 847