Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi máy điện 1

Được đăng lên bởi Phúc Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 1: Câu hỏi dễ
1.1 Tốc độ đồng bộ của máy điện xoay chiều:
a. Phụ thuộc vào tần số dòng điện ba pha và số đôi cực của máy điện
b. Phụ thuộc vào tốc độ quay rotor và điện kháng dây quấn stator.
c. Phụ thuộc vào số đôi cực của máy điện và điện trở dây quấn stator.
d. Phụ thuộc vào tần số của dòng điện ba pha và từ trường kích từ.
1.2 Sức từ động đập mạch:
a. Được biểu diễn bởi hai s.t.đ quay thuận và ngịch có biên độ bằng nửa biên độ
s.t.đ đập mạch.
b. Được biểu diễn bởi công thức: F = Fmsinωt.
c. Là một từ trường biến thiên hình sin trong không gian.
d. Là một từ trường biến thiên hình sin theo thời gian.
1.3 Từ trường quay:
a. Được biểu diễn bởi hai s.t.đ đập mạch có biên độ bằng biên độ s.t.đ quay.
b. Được biểu diễn bởi hai s.t.đ đập mạch có biên độ bằng nửa biên độ quay.
c. Được biểu diễn bởi hai s.t.đ đập mạch lệch pha nhau 90 0 theo thời gian và 1800
trong không gian.
d. Được biểu diễn bởi hai s..t.đ đập mạch lệch pha nhau 180 0 theo thời gian và 900
trong không gian
1.4 Chế độ hãm trong máy điện không đồng bộ là chế độ:
a. Có hệ số trượt s > 1.
b. Có hệ số trượt s < 0.
c. Có hệ số trượt 0 < s < 1.
1.5 Chế độ động cơ của máy điện không đồng bộ là chế độ:
a. Có tốc độ quay của rotor cùng chiều và nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay.
b. Có tốc độ quay của rotor cùng chiều và lớn hơn tốc độ quay của từ trường quay.
c. Có tốc độ quay của rotor ngược chiều và nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
quay.
d. Có tốc độ quay của rotor ngược chiều và lớn hơn tốc độ quay của từ trường
quay.
1.6 Chế độ máy phát của máy điện không đồng bộ là chế độ:
a. Có tốc độ trượt n2 < 0.
b. Có hệ số trượt s > 1.
c. Có tốc độ quay của rotor lớn hơn và ngược chiều với từ trường quay.
d. Có tốc độ quay của từ trường stator bằng tốc độ quay của rotor.
1.7 Sức từ động quay thuận được biểu diễn bởi biểu thức:
a. F = Fmsin(wt - a)
b. F = Fmsin(wt ± a)
c. F = Fmsinwt.cosa
d. F = Fmsin(wt + a)
1

1.8 Đặc điểm của từ trường động cơ điện không đồng bộ là:
a. Tốc độ quay của từ trường dòng điện stator nhỏ hơn tốc độ quay của rotor
b. Từ trường stator quay với tốc độ đồng bộ.
c. Từ trường dòng điện stator là từ trường quay.
d. Tốc độ quay của từ trường dòng điện stator bằng s lần tốc độ quay của từ
trường dòng điện rotor.
1.9 Về cấu tạo, phần ứng của máy phát điện đồng bộ là:
a. Mạch điện xoay chiều stator
b. Mạch điện xoay chiều rotor
c. Mạch điện ngắn mạch rotor
d. Mạch điện một chiều rotor
1.10 Cấu tạo rotor của máy điện không đồng bộ là:
a. Rotor dây quấn 3 pha, đấu sao hoặc rotor l...
Ph n 1: Câu h i d
1.1 T c đ đ ng b c a máy đi n xoay chi u:
a. Ph thu c vào t n s dòng đi n ba pha và s đôi c c c a máy đi n
b. Ph thu c vào t c đ quay rotor đi n kngy qu n stator.
c. Ph thu c vào s đôi c c c a máy đi n và đi n tr y qu n stator.
d. Ph thu c vào t n s c a dòng đi n ba pha và t tr ng ch t . ườ
1.2 S c t đ ng đ p m ch:
a. Đ c bi u di n b i ượ hai s.t quay thu n ng ch biên đ b ng n a biên đ
s.t.đ đ p m ch.
b. Đ c bi u di n b i công th cượ : F = F
m
sinωt.
c. Là m t t tr ng bi n thiên hình sin trong không gian. ườ ế
d. Là m t t tr ng bi n thiên nh sin theo th i gian. ườ ế
1.3 T tr ng quay: ườ
a. Đ c bi u di n b i hai s.t.đ đ p m ch có bn đ b ng bn đ s.t.đ quay.ượ
b. Đ c bi u di n b i hai s.t.đ đ p m ch có biên đ b ng n a bn đ quay.ượ
c. Đ c bi u di n b i hai s.t.đ đ p m ch l ch pha nhau 90ượ
0
theo th i gian180
0
trong không gian.
d. Đ c bi u di n b i hai s..t.đ đ p m ch l ch pha nhau 180ượ
0
theo th i gian và 90
0
trong không gian
1.4 Ch đ m trongy đi n không đ ng b là ch đ :ế ế
a. Có h s tr t s > 1.ệ ố ượ
b. Có h s tr t s < 0.ệ ố ượ
c. Có h s tr t 0 < s < 1.ệ ố ượ
1.5 Ch đ đ ng c c ay đi n không đ ng b là ch đ :ế ơ ế
a. Có t c đ quay c a rotor ng chi u và nh h n t c đ quay c a t tr ng quay. ơ ườ
b. Có t c đ quay c a rotor ng chi u và l n h n t c đ quay c a t tr ng quay. ơ ườ
c. t c đ quay c a rotor ng c chi u nh h n t c đ quay c a t tr ng ượ ơ ườ
quay.
d. Có t c đ quay c a rotor ng c chi u và l n h n t c đ quay c a t tr ng ượ ơ ườ
quay.
1.6 Ch đ máy pt c a máy đi n kng đ ng b là ch đ :ế ế
a. Có t c đ tr t n ượ
2
< 0.
b. Có h s tr t s > 1.ệ ố ượ
c. Có t c đ quay c a rotor l n h n và ng c chi u v i t tr ng quay. ơ ượ ư
d. Có t c đ quay c a t tr ng stator b ng t c đ quay c a rotor. ườ
1.7 S c t đ ng quay thu n đ c bi u di n b i bi u th c: ượ
a. F = F
m
sin(wt - a)
b. F = F
m
sin(wt ± a)
c. F = F
m
sinwt.cosa
d. F = F
m
sin(wt + a)
1
Đề thi máy điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi máy điện 1 - Người đăng: Phúc Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi máy điện 1 9 10 943