Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi máy điện ba pha, 1 pha

Được đăng lên bởi vudinhchung1802
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II
MÁY BIẾN ÁP
C©u 1
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Lõi thép của máy biến áp được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện để
giảm tổn hao do dòng xoáy.
giảm tổn hao do từ trễ.
giảm tổn hao công suất phản kháng.
giảm tổn hao công suất tác dụng.

C©u 2 Cho biết quan hệ về góc pha giữa sức điện động cảm ứng trong các cuộn
dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp với từ thông sinh ra nó ?
A) Từ thông vượt trước sức điện động một góc 900.
B) Từ thông chậm sau sức điện động một góc 900.
C) Từ thông trùng pha với sức điện động .
D) Từ thông có thể vượt trước hoặc chậm sau tùy thuộc vào sức điện động
cảm ứng trong cuộn dây sơ cấp hay thứ cấp máy biến áp.
§¸p ¸n
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây:

C©u 3

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 4

Y/Y-12
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây

37

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-12
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 5

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Y/Δ-9

38

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 6

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-3
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Y/Δ-9
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 7

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Y/Δ-9

39

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 8

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-7
Y/Δ-11
Y/Δ-5
Y/Δ-9
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 9

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-9
Y/Δ-7
Y/Δ-11
Y/Δ-5

40

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 10

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Δ-1
Y/Δ-3
Y/Δ-5
Y/Δ-7
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 11

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-4
Y/Y-6
Y/Y-8
Y/Y-10

41

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 12

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-8
Y/Y-2
Y/Y-4
Y/Y-6
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 13

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-10
Y/Y-8
Y/Y-6
Y/Y-4

42

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 14

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Y/Y-2
Y/Y-4
Y/Y-6
Y/Y-8
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 15

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4

43

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 16

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 17

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4

44

Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 18

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Δ/Δ-12
Δ/Δ-6
Δ/Δ-8
Δ/Δ-4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây :

C©u 19...
PHN II
MÁY BIẾN ÁP
C©u 1
Lõi thép của máy biến áp được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện để
A)
giảm tổn hao do dòng xoáy.
B)
giảm tổn hao do từ trễ.
C)
giảm tổn hao công suất phản kháng.
D)
giảm tổn hao công suất tác dụng.
§¸p ¸n
C©u 2
Cho biết quan hệ về góc pha giữa sức điện động cảm ứng trong các cuộn
dây sơ cấp và thứ cấp máy biến áp với từ thông sinh ra nó ?
A)
Từ thông vượt trước sức điện động một góc 90
0
.
B)
Từ thông chậm sau sức điện động một góc 90
0
.
C)
Từ thông trùng pha với sức điện động .
D)
Từ thông có thể vượt trước hoặc chậm sau tùy thuộc vào sức điện động
cảm ứng trong cuộn dây sơ cấp hay thứ cấp máy biến áp.
§¸p ¸n
C©u 3
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây:
A)
Y/Y-
12
B)
Y/Y-
6
C)
Y/Y-
8
D)
Y/Y-
10
§¸p ¸n
C©u 4
Xác định tổ nối dây của máy biến áp có sơ đồ dưới đây
37
Đề thi máy điện ba pha, 1 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi máy điện ba pha, 1 pha - Người đăng: vudinhchung1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề thi máy điện ba pha, 1 pha 9 10 618