Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn cơ học kết cấu

Được đăng lên bởi Nghia XD
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3136 lần   |   Lượt tải: 10 lần
P
6 x 2m
1,5m1,5m
1,5P P P
1 2 3 4 5 6 7
A
8
9 10 11 12 13 14
B
q1 q2
M
3m
4m 2m 4m
A
B
E
D
C
ql²/12
q
ql²/12
q
ql²/8
Pl/8
Pl/8
P
3Pl/16
l/2 l/2
l/2 l/2l/2 l/2
l/2 l/2
P
q
M
3m
4m
P
3m
2m2m
EI
EI
2EI
EI
q
3m
4m
P
3m
2m2m
EI
EI
2EI
2EI
M
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA XD & CHUD
BOÄ MOÂN KCCT
MOÂN: CƠ HC KEÁT CAÁU
Maõ moân hoïc : 1117010
Ñeà coù 1 trang
Thôøi gian : 90 phuùt
Không đöôïc söû duïng taøi lieäu
Câu 1: (3 đim)
Cho mt dàn chu lc như hình vẽ.
a/ Tính ni lc trong các thanh 1-9, 10-11,
và 5-12.(1đ)
b/ V đưng ảnh hưởng ca lc dc các
thanh được đánh dấu khi ti trng di
động t 1 đến 7 theo phương đứng.(1đ)
c/ Dùng đường ảnh hưởng tính ni lc trong các thanh được đánh du. (1đ)
Câu 2: (3 đim)
Cho mt h chu lực như hình vẽ, q
1
= 3 kN/m,
q
2
= 1 kN/m, M = 10 kNm.
a/ V biểu đồ mô men cho h. (1,5đ)
b/ Tính chuyn v theo phương đứng của điểm
D, biết độ cng ca tt c các thanh EI.(1,5đ)
Câu 3: (4 đim)
V biểu đồ men cho
mt trong hai h chu
lực như hình vẽ. Biết
q = 2 kN/m,
P = 6 kN,
M = 4 kNm.
(Có th tham kho mt
s phn t mu bên)
CBCT không giải thích đề thi. Ngày tháng năm 2012
B Môn Kết Cu Công Trình
Đề thi môn cơ học kết cấu - Người đăng: Nghia XD
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn cơ học kết cấu 9 10 644