Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn điện quang

Được đăng lên bởi khoab1203457
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cáu 1: üt váût tråí nãn nhiãùm âiãûn:
A) Khi trong váût chè coï duy nháút mäüt trong hai loaûi âiãûn têch ám hoàûc dæång;
B) Chè khi naìo täøng âiãûn têch chæïa trong toaìn bäüût khaïc khäng;
C) Khi üt miãön naìo âoï trãn váût coïû chãnh lãûch giæîa hai loaûi âiãûn têch;
D) Chè khi naìo láúy båït hûc thãm vaìo cho váût mäüt læåüng âiãûn têch.
Cáu 2: Haîy choün træåìng håüp laìm váût nhiãùm âiãûn thæåìng gàûp nháút:
A) Coü xaït hoàûc chiãúu bæïc xaû âiãûn tæì vaìo váût
B) Coü xaït hoàûc âàût gáön mäüt váût âang nhiãùm âiãûn
C) Neïn váût hoàûc cho váût tiãúp xuïc våïi váût âang nhiãùm âiãûn
D) Keïo daîn váût hoàû
c chiãúu bæïc xaû âiãûn tæì vaìo váût.
Cáu 3: Hai váût dáùn A, B mang âiãûn âæåüc âàût taïch biãût nhau, sau khi âæåüc näúi A, B bàòng dáy
dáùn thç chàõc chàõn:
A) Âiãûn têch A, B khaïc khäng;
B) Læåüng âiãûn têch chæïa trãn A êt hån læåüng âiãûn têch chæïa trãn B;
C) Âiãûn thãú cuía A, B bàòng nhau;
D) Âaî coï læåüng âaïng kãø âiãûn têch chaûy qua dán dáùn.
Cáu 4: Ban âáöu, cæåìng âäü âiãûn træåìng taûi mäüt âiãøm M laì
0
E . Trãn phæång cuía
0
E , âàût vaìo
thãm hai âiãûn têch âiãøm +Q vaì -Q caïch nhau mäüt khoaíng h taûi hai vë trê âäúi xæïng nhau qua M.
Âäüïn cuía cæåìng âäü âiãûn træåìng taûi M seî laì:
A)
2
2
h
o
0
Q
4
1
E
)(

; B)
2
2
h
o
0
Q
2
1
E
)(

; C)
2
2
h
o
0
Q
2
1
E
)(

; D)
2
2
h
o
0
Q
2
1
E
)(

.
Cáu 5: Giaíí coï ba electron âàût taûi ba âènh cuía mäüt tam
giaïc âãöu caûnh
3
2
a
cm (hçnh 1). Tênh håüp læûc ténh âiãûn
do ba electron âoï taïc duûng lãn mäüt âiãûn têch âiãøm dæång
16
10.
6,1
1
q C âàût taûi trung âiãøm cuía mäüt caûnh cuía tam
giaïc. Biãút:
19
10.6,1
e
C;
12
0
10.86,8
2
2
Nm
C
.
Cáu 6: Ba âiãûn têch âiãøm nàòm cäú âënh åí ba âènh cuía mäüt
tam giaïc âãöu caûnh a (hçnh 2). Âäüïn cuía caïc âiãûn têch laì nhæ
nhau vaìòng q.
A) Xaïc âënh vector cæåìng âäü âiãûn træåìng taûi tám cuía tam giaïc.
B) Xaïc âënh vector læûc taïc duûng lãn âiãûn têch ám q
2
.
Cáu 7: Nãu quan âiãøm vãö phaït biãøu: “Caìng xa váût mang âiãûn
thç âiãûn træåìng (do váût áúy gáy ra) caìng giaím”.
HÇNH 2
a
a
q
1
q
3
q
2
a
HÇNH 1
a
a
q
1
q
3
q
2
a
Đề thi môn điện quang - Người đăng: khoab1203457
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn điện quang 9 10 574