Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn lý thuyết mạch điện

Được đăng lên bởi thaode
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò bµi:
C©u 1:
Cho m¹ch ®iÖn R-L-C nèi tiÕp, ®iÖn ¸p nguån U = 200V, tÇn sè f = 50Hz,
®iÖn trë R = 100, X
L
= 500.
- X¸c ®Þnh ®iÖn dung C ®Ó m¹ch ®éng hëng nèi tiÕp.
- TÝnh dßng ®iÖn I vµ c¸c ®iÖn ¸p thµnh phÇn r¬i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ch?
C©u 2: Cho
=5
3
- j5 (A) vµ
U
=100 + j100
3
- H·y biÓu diÔn ®¹i lîng trªn díi d¹ng sè mũ?
- ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p trªn díi d¹ng tøc thêi?
C©u 3:
Mét ®éng c¬ 3 pha cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc cho mçi pha d©y quÊn lµ 220V( U
P
=
220V), trªn nh·n ®éng cã ghi lµ /- 220/380. NÕu ®éng c¬ lµm viÖc ë líi
®iÖn U
d
= 380V th× ®éng c¬ ph¶i ®Êu thÕ nµo, t¹i sao?
§Ò bµi:
Trêngcao®¼ngc«ngnghiÖp–dÖtmay
thêitrangHµnéi
Khoa: C¬ ®iÖn
Tæ: Kü thuËt ®iÖn
®Òthin©ngbËcthîtõbËc3/7÷ 4/7
m«n:LýthuyÕtM¹CH§IÖN
N¨m häc 2012-2013
§èi t îng: KTV nghÒ ®iÖn
Thêi gian: 90 phót
Ban gi¸m hiÖu Tæ m«n
Ng. ThÞ Lan H ¬ng
Gi¸o viªn ra ®Ò
Vò V¨n Th¶o
Khoa
Trêngcao®¼ngc«ngnghiÖp–dÖtmay
thêitrangHµnéi
Khoa: C¬ ®iÖn
Tæ: Kü thuËt ®iÖn
®Òthin©ngbËcthîtõbËc4/7÷ 5/7
m«n:LýthuyÕtM¹CH§IÖN
N¨m häc 2012-2013
§èi t îng: KTV nghÒ ®iÖn
Thêi gian: 90 phót
Đề thi môn lý thuyết mạch điện - Trang 2
Đề thi môn lý thuyết mạch điện - Người đăng: thaode
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn lý thuyết mạch điện 9 10 618