Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi Tan Ho
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 8070 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 1
Câu 1. (4 điểm)
Cho 2 hình chiếu vuông góc của 1 chi
tiết và hình chiếu của 1 điểm I. Hãy:
- Vẽ lại đề ra?
- Vẽ hình chiếu thứ 3
- Tìm hai hình chiếu còn lại của
điểm I (có đường gióng và mũi
tên chỉ dẫn. Nếu điểm I khuất thì
ghi trong ngoặc đơn )

I2

Câu 2.(6 điểm )
Cho hình chiếu trục đo của 1 vật thể .
Hãy :
- Vẽ 3 hình chiếu vuông góc ( theo
phương l1, l2, l3 )
- Ghi kích thước đầy đủ.
(Theo tỷ lệ 1:1)

Duyệt khoa/ tổ chuyên môn:

Người ra đề

Nguyễn Văn Duyệt

Trịnh Đình Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 1
Câu 1. (4 điểm )

I1

(I3)

I2

Câu 2. ( 6 điểm )

Gdsgh\
Duyệt khoa/ tổ chuyên môn:

Người ra đề

Nguyễn Văn Duyệt

Trịnh Đình Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 2
Câu 1. (4 điểm)
Cho 2 hình chiếu vuông góc của 1
chi tiết và hình chiếu của 1 điểm I.
Hãy:
- Vẽ lại đề ra?
- Vẽ hình chiếu thứ 3
- Tìm hai hình chiếu còn lại
của điểm I (có đường gióng
và mũi tên chỉ dẫn. Nếu điểm
I khuất thì ghi trong ngoặc
đơn )

I2

Câu 2.(6 điểm )
Cho hình chiếu trục đo của 1 vật thể
. Hãy :
- Vẽ 3 hình chiếu vuông góc
( theo phương l1, l2, l3 )
- Ghi kích thước đầy đủ.
(Theo tỷ lệ 1:1)

Duyệt khoa/ tổ chuyên môn:

Người ra đề

Nguyễn Văn Duyệt

Trịnh Đình Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 2
Câu 1. (4 điểm )
I1

(I3)

I2

Câu 2. ( 6 điểm )

Duyệt khoa/ tổ chuyên môn:

Người ra đề

Nguyễn Văn Duyệt

Trịnh Đình Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 3
Câu 1. (4 điểm)
Cho 2 hình chiếu vuông góc của 1 chi
tiết và hình chiếu của 1 điểm I. Hãy:
- Vẽ lại đề ra?
- Vẽ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
Môn: Vẽ kỹ thuật
Lớp: CĐ CTTBCK 10B
Hình thức thi: Tự luận
Loại đề thi: cho phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian giao đề )
Đề số 1
Câu 1. (4 điểm)
Cho 2 hình chiếu vuông góc của 1 chi
tiết và hình chiếu của 1 điểm I. Hãy:
- Vẽ lại đề ra?
- Vẽ hình chiếu thứ 3
- Tìm hai hình chiếu còn lại của
điểm I (có đường gióng và mũi
tên chỉ dẫn. Nếu điểm I khuất thì
ghi trong ngoặc đơn )
I
2
Câu 2.(6 điểm )
Cho hình chiếu trục đo của 1 vật thể .
Hãy :
- Vẽ 3 hình chiếu vuông góc ( theo
phương l
1
, l
2,
l
3 )
- Ghi kích thước đầy đủ.
(Theo tỷ lệ 1:1)
Duyệt khoa/ tổ chuyên môn: Người ra đề
Nguyễn Văn Duyệt Trịnh Đình Tuấn
Đề thi môn vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn vẽ kỹ thuật - Người đăng: Tan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi môn vẽ kỹ thuật 9 10 201