Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nâng cao chất lượng KS trong khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi leduyhuong1977
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
®¹i häc má ®Þa chÊt hµ néi
-------------
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - tù do - h¹nh phóc
----------------------
®Ò thi hÕt m«n häc kú n¨m häc 2015
Hä vµ tªn thi sinh: Lª Duy Hëng Giíi tÝnh: Nam
Líp: Cao häc khai th¸c - häc t¹i TP Th¸i Nguyªn, Khãa : K29
M«n kiÓm tra: n©ng cao chÊt lîng ks trong khai th¸c lé thiªn.
Thêi gian lµm bµi: 90 phót ( kh«ng tÝnh thêi gian ph¸t ®Ò )
§iÓm kÕt luËn cña bµi Ch÷ ký cña c¸n bé chÊm thi C¨n dÆn thi sinh
Ghi b»ng sè Ghi b»ng ch÷ C¸n bé chÊm thi thø nhÊt :
§Ò thi m«n häc:
Một mỏ lộ thiên khai thác 1 chùm 3 vỉa quặng chất lượng khác nhau trên 3
tầng riêng biệt với chiều cao tầng h = 8m; Góc nghiêng sườn tầng α
t
= 75
0
;Chiều dài
các tuyến khai thác đều bằng nhau 1200m;Các vỉa quặng nằm chỉnh hợp với nhau với
1 góc cắm γ
v
= 45
0
và các chỉ tiêu khác như sau:
Các thông số Ký hiệu Đơn vị
Giá trị
Vỉa I Vỉa I Vỉa I
Hàm lượng TPCI trong vỉa α % 57 52 37
Khối lượng riêng của quặng γ
q
t/m
3
4,5 4,2 3,8
Chiều dày nằm ngang của vỉa M m 17 25 20
Đá vách, đá trụ quặng có thể xúc bốc trực tiết không cần làm tơi sơ bộ.
Người ta dùng máy xúc tay gầu để khấu các vỉa quặng theo phương pháp xúc lấn vỉa
với chiều cao xúc lấn vào quặng vách X = 3m xúc lấn vào đất đá trụ (h
x) = 5m; khả năng xuống sâu hàng năm ở các tầng có thể đạt với V
s
= 8m/năm; đất đá
vách trụ các vỉa khối lượng riêng γ
đ
= 2,8t/m
3
đề chứa TPCI với hàm lượng
lần lượt α
1
’’
= 9; α
2
’’
= 7; α
3
’’
= 4%. Quặng nguyên khai sau khi đưa xưởng đ
làm giàu đạt được hàm lượng β = 64%, sau đó tiếp tục đưa vàoluyện thu được sản
phẩm cuối cùng với sản lượng 720.000t/năm có hàm lượng δ = 97%.
Tờ...
Đề thi nâng cao chất lượng KS trong khai thác lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi nâng cao chất lượng KS trong khai thác lộ thiên - Người đăng: leduyhuong1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi nâng cao chất lượng KS trong khai thác lộ thiên 9 10 783