Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi phucloc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu.
Học kỳ II, năm học 12-13.
Mã môn học: 1121080.
ðề số: 48. ðề thi có 01 trang.
Thời gian: 90 Phút
Không sử dụng tài liệu.

ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng
Bộ môn Cơ Học

Bài 1: ( 2 ðiểm)
Thanh ABCD cứng tuyệt ñối, liên kết và chịu lực như trên hình 1. Các thanh chống AQ và DK làm cùng
loại vật liệu có module ñàn hồi E, diện tích mặt cắt ngang 2F và F. Yêu cầu:
Xác ñịnh ứng lực trong các thanh AQ, DK và chuyển vị thẳng ñứng tại ñiểm D theo q ,a , E , F .
q

B

A

a

C

A

1-E,2F
600

K

Q
3a

M

2M

D

4M

6M 5M
B

a

a

a

a

2-E,F

Hình 2.

2a

Hình 1.

Bài 2: (2 ðiểm)
Trục AB tròn có ñường kính tiết diện d, ñược ñỡ trên hai ổ ñỡ. Trục chịu tác dụng bởi các moment xoắn
tập trung như hình 2. Biết: [τ ] = 7 kN / cm 2 ; d = 2cm . Yêu cầu:
Vẽ biểu ñồ nội lực xuất hiện trong trục và xác ñịnh [M ] theo ñiều kiện bền.
Bài 3: (4 ðiểm)
Dầm AD liên kết và chịu lực như hình 3a, mặt cắt ngang như hình 3b.
Biết: b = 5cm ; a = 0 ,4 m . Yêu cầu:
1) Xác ñịnh phản lực tại các gối và vẽ các biểu ñồ nội lực xuất hiện trong dầm theo q ,a .
2) Xác ñịnh tải trọng cho phép [q ] theo thuyết bền ứng suất pháp biết [σ ] = 11kN / cm 2 .
3) Xác ñịnh tải phân bố q biết tại mép trên cùng của mặt cắt qua B ño ñược biến dạng theo phương dọc
trục là ε ztr ,B = 1,8.10 −4 cm ; vật liệu làm dầm có module ñàn hồi E = 2.10 4 kN / cm 2 .
a)

M=qa2

q

P=qa
B

A

D

C

a

3a

2a

P

b
2b

b)

A

b 2b b

2P
a

C

EJ
2a

B

a

D

Hình 4.

Hình 3.

Bài 4: (2 ðiểm)
Dầm AD có ñộ cứng chống uốn EJ = const . Chịu tải trọng và kích thước như hình 4. Yêu cầu:
Xác ñịnh phản lực tại gối B và vẽ biểu ñồ moment uốn xuất hiện trong dầm theo P , a .
--------------- Hết --------------Các công thức có thể tham khảo:
yC =

∑ y .F
∑F
Ci

i

3
3
3
n
; J xCN = bh ; J Οx ≈ 0 ,05 d 4 ; J x∆ = bh ; J xC∆ = bh ; J u = J x + a 2 F ; σ = N z ; ∆L = ∑ S Nz ,i ;

τ=

12

12

i

36

F

i =1

Ei Fi

S
N N
N N
Mz ;
M
ρ ϕ = ∑ Mz ,i ; σ = x y ; ∆km = ∑ ki mi li (Hệ kéo-nén với ki mi = const trên chiều dài l i );
E
F
Ei Fi
J
Jρ
G
J
i =1
i =1
x
i i
i ρi
n

n

∆km = ∑ ∫
i =1 li

n

n
(M )× (M mi ) (Hệ dầm chịu uốn).
M ki M mi
dz = ∑ ki
Ei J i
Ei J i
i =1

Ghi chú: Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm.

Ngày …. tháng …. năm 2013
Duyệt ñề

Ngày 07 tháng 05 năm 2013
Soạn ñề
Lê Thanh Phong

ðÁP ÁN SBVL . Mã môn học: 1121080. ðề số: 48. ðợt thi: Học kỳ II, năm học 12-13. (ðA có 02 trang)
Bài 1: (2 ðiểm)
4
2a 2 + 3
a.
a ; L2 =
L1 = a +
=
3
3
3
Ñaây laø heä sieâu tónh ...
ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu.
ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Học kỳ
II, năm học 12-13.
Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng Mã môn học:
1121080.
Bộ môn Cơ Học ðề số:
48. ðề thi có 01 trang.
Thời gian: 90 Phút
Không sử dụng tài liệu
.
Bài 1: ( 2 ðiểm)
Thanh ABCD cứng tuyệt ñối, liên kết chịu lực như trên hình
1. Các thanh chống AQ DK m cùng
loại vật liệu có module ñàn hồi E, diện tích mặt cắt ngang 2F và F. Yêu cầu:
Xác ñịnh ứng lực trong các thanh AQ, DK và chuyển vị thẳng ñứng tại ñiểm D theo
F,E,a,q
.
Bài 2
: (2 ðiểm)
Trục AB tròn có ñường kính tiết diện d, ñược ñỡ trên hai ổ ñỡ. Trục chịu tác dụng bởi các moment xoắn
tập trung như hình
2. Biết:
[
]
2
cm/kN7=
τ
;
cm2d
=
. Yêu cầu:
Vẽ biểu ñồ nội lực xuất hiện trong trục và xác ñịnh
[
]
M
theo ñiều kiện bền.
Bài 3
: (4 ðiểm)
Dầm AD liên kết và chịu lực như hình
3a, mặt cắt ngang như hình 3b.
Biết:
cm5b
=
;
m4,0a
=
. Yêu cầu:
1) Xác ñịnh phản lực tại các gối và vẽ các biểu ñồ nội lực xuất hiện trong dầm theo
a
,
q
.
2) Xác ñịnh tải trọng cho phép
[
]
q
theo thuyết bền ứng suất pháp biết
[
]
2
cm/kN11
=
σ
.
3) Xác ñịnh tải phân bố
q
biết tại mép trên cùng của mặt cắt qua B ño ñược biến dạng theo phương dọc
trục là
cm10.8,1
4B,tr
z
=
ε
; vật liệu làm dầm có module ñàn hồi
24
cm/kN10.2E
=
.
Bài 4
: (2 ðiểm)
Dầm AD có ñộ cứng chống uốn
constEJ
=
. Chịu tải trọng và kích thước như hình 4. Yêu cầu:
Xác ñịnh phản lực tại gối B và vẽ biểu ñồ moment uốn xuất hiện trong dầm theo
a,P
.
--------------- Hết ---------------
Các công thức có thể tham khảo:
=
i
iCi
C
F
F.y
y
;
12
bh
J
3
CN
x
=
;
4
x
d05,0J
Ο
;
12
bh
J
3
x
=
;
36
bh
J
3
xC
=
;
FaJJ
xu
2
+=
;
F
N
z
=
σ
;
=
=
n
1i
ii
i,Nz
FE
S
L
;
ρτ
ρ
J
M
z
=
;
=
=
n
1i
ii
i,Mz
JG
S
ρ
ϕ
;
y
J
M
x
x
=
σ
;
=
=
n
1i
i
ii
miki
km
l
FE
NN
(Hệ kéo-nén với
const
FE
NN
ii
miki
=
trên chiều dài
i
l
);
(
)
(
)
==
×
==
n
1i
ii
miki
n
1i
li
ii
miki
km
JE
MM
dz
JE
MM
(Hệ dầm chịu uốn).
Ghi chú: Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm.
Ngày …. tháng …. năm 2013 Ngày 07 tháng 05 năm 2013
Duyệt ñề Soạn ñề
Lê Thanh Phong
Hình
3.
Hình
4.
b)
a)
b
2b
b
2b
D
C
B
A
P=qa
M=qa
2
2a
3a
D
C
EJ
B
A
2a
2P
P
Hình
1.
Hình
2.
K
Q
-
E,F
-
E,2F
60
0
D
C
B
A
3a
2a
2M
5M
M
A
4M
6M
B
Đề thi Sức bền vật liệu - Trang 2
Đề thi Sức bền vật liệu - Người đăng: phucloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Sức bền vật liệu 9 10 537